Aprobare CA a Prospectului SPO

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                   Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cele ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data Raportului: 21 octombrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

 

Aprobarea de catre consiliul de administratie al Electrica a Prospectului si a altor documente necesare in legatura cu majorarea capitalului social al Societatii

 

Societatea doreste sa informeze actionarii si investitorii ca in data de 21 octombrie 2019  a fost aprobata de catre consiliul de administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”) forma si semnarea in numele si pe seama Societatii, a prospectului pregatit in legatura cu majorarea capitalului social al Societatii („Prospectul”), prin aport in natura si in numerar, cu suma maxima de 6.049.830 RON, de la suma de 3.459.399.290 RON pana la suma maxima de 3.465.449.120 RON, prin emisiunea unui numar maxim de 604.983 actiuni noi, nominative si dematerializate („Actiunile Noi”), cu valoarea nominala de 10 RON/actiune, inclusiv Actiuni Noi reprezentate de certificate globale de depozit („Majorarea de Capital Social”), in scopul aprobarii sale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 

Decizia Consiliului de Administratie este anexata prezentului raport curent.

 

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, Societatea va informa in mod prompt actionarii si investitorii in legatura cu aprobarea Prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 

Director Executiv Strategie si M&A                        

Anamaria Acristini-Georgescu                                 

 

                                                                                   

                                                                         


HOTARAREA

 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL “SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.”

NR. 20 DIN DATA DE 21 OCTOMBRIE 2019

Consiliul de Administratie (CA) al “Societatea Energetica Electrica S.A.” (Societatea), s-a intrunit in mod corespunzator in data de 21 octombrie 2019, ora 10:00 (EET) la sediul societatii SDEE TN din Cluj, str. Ilie Macelaru, nr. 28A, in conformitate cu prevederile statutare si legale.

Urmatorii membri CA au participat si au fost de acord cu tinerea sedintei, prin renuntarea la formalitatile de convocare referitoare la termenul prevazut de art. 18, alin. 17 si alin. 18 din Actul Constitutiv al Societatii:

-          dl. Valentin Radu, dna. Ramona Ungur, dl. Dragos Andrei, dl. Niculae Havrilet, dl. Bogdan Iliescu si dl. Gicu Iorga – in persoana;

-          dl. Radu Florescu – prin teleconferinta.

 

La invitatia Presedintelui CA, au participat la sedinta urmatoarele persoane:

-          dna. Corina Popescu – Director General;

-          dl. Mihai Darie – Director Executiv Directia Financiara;

-          dna. Anamaria Acristini – Director Executiv Directia Strategie si Fuziuni si Achizitii;

-          dna. Livioara Sujdea – Director Executiv Directia Distributie;

-          dna. Bibiana Constantin – Director Executiv Resurse Umane;

-          dl. Mircea Modran – Director Executiv IT&C.

 

Dupa ce au fost furnizate toate documentele relevante referitoare la punctele de pe ordinea de zi, analizand materialele aferente acestora,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A HOTARAT:

1.      Aprobarea prospectului si a altor documente necesare in legatura cu majorarea capitalului social al Societatii Energetice Electrica S.A. („ELSA” sau „Electrica”) (Nota nr. 9900/9966/17.10.2019)

 

CA a hotarat urmatoarele:

1.      Aprobarea semnarii si a aducerii la indeplinire, de catre sau in numele si pe seama ELSA, a urmatoarelor documente in legatura cu majorarea capitalului social al ELSA prin aport in natura si in numerar, cu suma maxima de 6.049.830 RON, de la suma de 3.459.399.290 RON pana la suma maxima de 3.465.449.120 RON, prin emisiunea unui numar maxim de 604.983 actiuni noi, nominative si dematerializate („Actiunile Noi”), cu valoarea nominala de 10 RON/actiune („Majorarea de Capital Social”):

1.1.   Prospectul Simplificat pregatit in legatura cu Majorarea de Capital Social („Prospectul Simplificat”), in scopul aprobarii sale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in forma atasata prezentei note ca Anexa 1 (Forma Prospectului Simplificat).

Ulterior prezentei aprobari a Prospectului Simplificat, acesta ar putea sa fie supus unor modificari datorate unor comentarii din partea auditorului ELSA, ASF, Depozitarului Certificatelor Globale de Depozit avand drept instrument suport actiunile ELSA (i.e., Bank of New York Mellon), identificarii unor erori materiale (e.g., factuale sau de gramatica, respectiv ortografie) sau aparitiei unui nou eveniment relevant (cum ar fi de exemplu modificari legislative sau de reglementare cu impact asupra activitatii etc. ). Orice asemenea modificare va fi adusa la cunostinta CA si, in situatia in care ar avea un caracter semnificativ, va fi supusa aprobarii CA.

si

1.2.   orice alte contracte, documente, declaratii, acte, notificari, certificate, procuri, modificari, completari si orice alte acorduri sau intelegeri similare si orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa Majorarea de Capital Social, inclusiv negocierea acestora, astfel cum aceasta este avuta in vedere in baza documentului mentionat la punctul 1.1. de mai sus si/sau pentru a exercita drepturile si obligatiile prevazute in acestea si/sau pentru a indeplini cerintele de perfectare sau inregistrarile necesare sau utile la autoritatile relevante din Romania;

documentele mentionate la punctele 1.1. si 1.2. de mai sus fiind denumite in prezenta hotarare „Documentele Majorarii de Capital Social”.

 

2.      Aprobarea desemnarii si imputernicirii fiecaruia dintre Georgeta Corina Popescu, Mihai Darie si Anamaria Dana Acristini-Georgescu („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru ELSA, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama ELSA, fiind de asemenea imputerniciti sa reprezinte ELSA in legatura cu investitorii, orice persoana de drept privat sau public, orice notar public, orice banca si/sau orice terta persoana, inclusiv, fara limitare, in vederea:

2.1  semnarii si aducerii la indeplinire a oricarora dintre Documentele Majorarii de Capital Social; si

2.2  indeplinirii tuturor actiunilor si formalitatilor si semnarii tuturor documentelor necesare sau utile in vederea implementarii hotararilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta.

CA confirma prin prezenta ca Reprezentantii numiti la punctul 2 de mai sus pot (i) actionand individual, sa subdelege oricare si toate puterile acordate lor, dupa cum considera de cuviinta, catre persoane diferite sau catre aceeasi persoana din cadrul ELSA; sau (ii) actionand impreuna, sa imputerniceasca una sau mai multe persoane sa reprezinte ELSA in vederea implementarii chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a indeplini, in numele si pe seama ELSA, puterile mentionate la punctul 2 de mai sus).

Avand in vedere ca membrii CA si-au exprimat opinia, dl. Valentin Radu a inchis sedinta CA, la ora 10:10 (EET).

Membrii CA,

Valentin Radu - Presedinte

Bogdan Iliescu - Membru

 

Secretariat CA,

Catalina Nedelcu

 

Drafted by: Vanda Gherman