ASF a aprobat prospectul simplificat

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cele ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data Raportului: 30 octombrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

 

Aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si publicarea prospectului simplificat aferent emisiunii de Actiuni Noi in cadrul majorarii capitalului social al Electrica

Electrica doreste sa informeze actionarii si investitorii cu privire la aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) prin decizia nr. 1311 din data de 30 octombrie 2019 a prospectului simplificat („Prospectul”) aferent emisiunii unui numar maxim de pana la 309.869 actiuni noi, prin exercitarea drepturilor de preferinta in cadrul majorarii de capital social al Electrica, asa cum a fost aprobata prin hotararea adunarii generale a actionarilor Electrica din data de 25 aprilie 2019, respectiv prin decizia nr. 19 din data de 4 octombrie 2019 a Consiliului de Administratie, prin aport in natura si in numerar, cu suma maxima de 6.049.830 RON, de la valoarea actuala de 3.459.399.290 RON pana la valoarea maxima de 3.465.449.120 RON („Majorarea de Capital Social”), unde 295.114 actiuni reprezinta aportul in natura al Statului Roman, reprezentat de Ministerul Energiei si pana la 309.869 actiuni noi („Actiunile Noi”), care vor fi oferite spre subscriere in numerar, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, celorlalti actionari (cu exceptia Statului Roman).

Prospectul a fost elaborat sub forma unui prospect simplificat in conformitate cu articolul 14 din Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE si, respectiv, conform art. 4 din Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei.

Elementele cheie ale emisiunii:

  • Numarul maxim de actiuni oferite: 309.869 Actiuni Noi, sub forma de actiuni ordinare, nominative si dematerializate („Actiunile”, fiecare Actiune Noua reprezentand o Actiune) si sub forma de certificate globale de depozit („GDR”, fiecare GDR reprezentand 4 (patru) Actiuni Noi);
  • Perioada de exercitare a dreptului de preferinta („Perioada de Subscriere”): 1 noiembrie 2019 – 3 decembrie 2019 pentru Actiunile Noi sub forma de Actiuni; in cazul Actiunilor Noi reprezentate sub forma de GDR, pentru a fi valabila subscrierea, formularul de subscriere si dovada platii sumei ce urmeaza sa fie depusa in vederea exercitarii drepturilor de preferinta aferent numarului de GDR noi subscrise, trebuie sa fie primite de catre Bank of New York Mellon („Depozitarul GDR”), in calitate de depozitar al GDR-urilor, pana la ora 17:00 (ora Statului New York) in data de 22 noiembrie 2019, care este data de expirare a subscrierii Actiunilor Noi reprezentate sub forma de GDR;
  • Numarul de drepturi de preferinta necesare pentru subscrierea unei Actiuni Noi sub forma de Actiuni este de 571,8182328661470 drepturi de preferinta („Rata de Subscriere pentru Actiuni”); in cazul subscrierii unui GDR, sunt necesare 571,8182328661470 Drepturi de Preferinta („Rata de Subscriere pentru GDR”);
  • Data de inregistrare: 24 octombrie 2019; emisiunea de Actiuni Noi ca urmare a subscrierilor in cadrul Perioadei de Subscriere se adreseaza exclusiv persoanelor inregistrate la data de inregistrare in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., respectiv detinatorilor de GDR la data de inregistrare, prin intermediul Bank of New York Mellon, in calitate de depozitar al facilitatii de GDR;
  • Pretul de exercitare a drepturilor de preferinta („Pretul de Subscriere”): 10 RON per Actiune Noua sub forma de o Actiune si echivalentul a 40 RON in USD per GDR, la data sau in jurul datei de 25 noiembrie 2019, plus anumite costuri, comisioane si cheltuieli;
  • Actiunile Noi care nu au fost subscrise in cadrul Perioadei de Subscriere vor fi anulate;
  • Tranzactionare: Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Prospectul si celelalte documente pe care Societatea are obligatia de a le pune la dispozitia investitorilor vor fi publicate si, in urma publicarii, vor fi disponibile pe suport hartie la sediul Societatii si la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale S.A., precum si la sediile sucursalelor BRD – Groupe Societe Generale S.A. prin care se vor derula subscrierile, mentionate in Anexa 1 „Reteaua BRD pentru subscrieri in cadrul majorarii capitalului social” la Prospect (la solicitarea subscriitorilor), cat si in format electronic pe website-ul Societatii la www.electrica.ro, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti la www.bvb.ro, pe website-ul BRD - Groupe Societe Generale S.A. la www.brd.ro. Prospectul in limba engleza va fi ulterior disponibil si pe website-ul mecanismului national de stocare numit de FCA pentru Regatul Unit, la http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Viza de aprobare aplicata prospectului de oferta publica nu constituie o garantie sau o alta forma de apreciere de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile implicate in tranzactiile incheiate dupa acceptarea ofertei publice, care fac obiectul deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai conformitatea prospectului cu cerintele legii si ale normelor adoptate pentru aplicarea acesteia.

 

Director Executiv Strategie si M&A                        

Anamaria Acristini-Georgescu