Cerere de suspendare a executarii Hotararii A.G.E.A. din 06.03.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 4927/31.05.2019

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 31.05.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Cerere de suspendare a executării Hotărarii A.G.E.A. din 06.03.2019

In completarea raportului curent nr. 3488/15.04.2019, S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, in conformitate cu informațiile disponibile pe portalul instanțelor de judecată, Tribunalul Brașov, prin Sentința nr. 754/30.05.2019, pronunțată in Dosarul nr. 1380/62/2019, a respins cererea formulată de acționarul Cucinschi Victoria de suspendare a executării prevederilor articolului 2 din Hotărarea nr. 1/06.03.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania.

Hotărarea poate fi atacată cu apel in termen de 5 zile de la pronunțare.

Reamintim faptul că la art. 2 al Hotărarii A.G.E.A. mai sus menționate, acționarii au aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii reprezentand 7,5% din capitalul social.

Iulian Stan

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

Szitas Stefan

Membru al Directoratului/Director

Ofițer de conformitate

Marcus Valeriu Marin