Completare Convocare AGAO 23.04.2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT Conform prevederilor art.122 din Legea nr.24/2017

Data raportului:08.04.2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

( conform solicitarii Ministerului Economiei – Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,  in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Economiei (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa DPAPS nr.1786/05.04.2019, in temeiul art. 117^1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr.1276/21.03.2019 si in ziarul Bursa nr.52 din data de 20.03.2019, astfel:

1.    Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 37.89 lei/actiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca data a platii dividendelor.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2019, ora 1000 care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2019, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.    Aprobarea situatiilor financiare anuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

2.    Prezentarea Raportului  administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2018.

3.    Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 21.66 lei/actiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca data a platii dividendelor.

4.    Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 37.89 lei/actiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca data a platii dividendelor.

5.    Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018.

6.    Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2018.

7.    Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2018.

8.    Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

9.    Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2015 stabilite prin hotararea AGOA nr.2 din 29.04.2016, neridicate pana la data de 13.07.2019 si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii.

10. Raportul privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare de 500.000 euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari) si respectiv 100.000 euro/achizitie (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Medias in trimestrul al IV-lea 2018.

11. Stabilirea datei de 25 iunie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

12. Stabilirea datei de  24 iunie 2019 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.

13. Stabilirea datei de 16 iulie 2019 ca data a platii.

14. Imputernicirea domnului LAPUSAN Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA, modificate, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 4 inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 11 aprilie 2019.

Presedinte de sedinta,

Vaduva Petru Ion