Completare Convocator AGOA 06(07).12.2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 14 noiembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·   Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. din data de 6 (7) decembrie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei)

·   Propunere dividend brut suplimentar/actiune in valoare de 1,86 RON

 

La solicitarea Statului Roman in calitate de actionar al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 6 (7) decembrie 2018 (AGOA) prin introducerea a cinci puncte noi.  Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:

 

-    Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 RON, sub forma de dividende  suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii;

-    Aprobarea dividendului brut suplimentar pe actiune, in valoare de 1,86 RON. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare;

-    Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, ca Data de inregistrare;

-    Stabilirea datei de 20 decembrie 2018, ca Ex date;

-    Stabilirea Datei Platii pentru 28 decembrie 2018.

 

Documentele prin care se justifica introducerea de puncte noi pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 26 noiembrie 2018. Toate documentele vor fi disponibile la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu InvestitoriiAdunarea Generala a Actionarilor.

 

Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in

cel putin un ziar de circulatie nationala.

 

Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de  6 (7) decembrie 2018

 

Director General,

 Constantin Adrian VOLINTIRU

 

-------------------------------------------------

 

COMPLETAREA CONVOCATORULUI

ADUNARII GENERALE ORDINARE A  ACTIONARILOR

din data de 6 decembrie 2018

 

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ - S.A., cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 6 decembrie 2018, formulata de actionarul STATUL ROMAN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 104328/AA din 13 noiembrie 2018, inregistrata la S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A. sub nr. 34901 din 13 noiembrie 2018, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 6 decembrie 2018, publicata initial in Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 4199 din 5 noiembrie 2018, in cotidianul „Bursa” nr. 201 din data de din 5 noiembrie 2018 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro) incepand cu data de din 5 noiembrie 2018, cu urmatoarele puncte:

 

§  Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 lei, sub forma de dividende  suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii;

 

§  Aprobarea dividendului brut suplimentar pe actiune, in valoare de 1,86 lei/actiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare;

 

§  Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

 

§  Stabilirea datei de 20 decembrie 2018, ca ex date, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

 

§  Stabilirea datei de 28 decembrie 2018, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.

 

Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 6 decembrie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei) care isi va desfasura lucrarile la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de 27 noiembrie 2018 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

Punctul 1        Numirea auditorului financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 

Punctul 2        Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar

Punctul 3        Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 lei, sub forma de dividende suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societati

Punctul 4        Aprobarea dividendului brut suplimentar pe actiune, in valoare de 1,86 lei/actiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare

Punctul 5        Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Punctul 6        Stabilirea datei de 20 decembrie 2018, ca ex date, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare

Punctul 7        Stabilirea datei de 28 decembrie 2018, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa

Punctul 8        Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

 

Proiectul de hotarare al AGOA modificat este disponibil in format electronic, pe website-ul societatii la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relatii cu Investitorii/A.G.A., incepand cu data de 26 noiembrie 2018.

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NISTORAN DORIN-LIVIU