Completare ordine de zi AGOA 28/29.04.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 2493 / 26.03.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 26.03.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocata pentru data de 28/29.04.2020

 

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarior pentru data de 28/29.04.2020 in vederea aprobarii situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019 si primirea unei solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. „Transilvania” S.A. din partea unor actionari, Directoratul societatii, intrunit in sedinta din 26.03.2020, a decis completarea ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. convocata pentru data de 28/29.04.2018, conform celor de mai jos:

 

Directoratul

Societatii de Investitii Financiare „Transilvania” S.A.,

 

cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, la initiativa Directoratului si la solicitarea unui grup de actionari, in temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 si al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, completeaza si revizuieste ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 28/29.04.2020 prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 937/10.03.2020, in ziarul national Bursa si in ziarul local Transilvania Expres din 10.03.2020, in Ziarul Financiar din 11.03.2020 si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.04.2020, ora 1000,, care isi va desfasura lucrarile in Municipiul Brasov, b-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace si la care au dreptul sa participe si sa voteze persoanele care au calitatea de actionari inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 30.03.2020, va avea urmatoarea ordine de zi completata si revizuita:

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florin Serac si dl. Mihai Chiper, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale; la intocmirea procesului-verbal de sedinta va colabora si dl. Dragos Calin salariat al societatii; 

2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de Auditorul financiar (statutar);

3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2019 si fixarea dividendului brut pe actiune, astfel:

Varianta nr. 1

Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2019 conform tabelului de mai jos si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0300 lei/actiune:

 

Nr. crt.

Destinatie

Suma (lei)

1.

Rezerve legale

591.140,39 lei

2.

Dividende

64.873.313,91 lei

(0,0300 lei/actiune)

3.

Alte rezerve – surse proprii de finantare constituite din profit

116.332.822,70 lei

4.

Total profit net realizat si repartizat

181.797.277,00 lei

Varianta nr. 2

Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2019 conform tabelului de mai jos si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0355 lei/actiune:

 

Nr. crt.

Destinatie

Suma (lei)

1.

Rezerve legale

591.140,39 lei

2.

Dividende

76.766.754,79 lei

(0,0355 lei/actiune)

3.

Alte rezerve – surse proprii de finantare constituite din profit

104.439.381,82 lei

4.

Total profit net realizat si repartizat

181.797.277,00 lei

 

4. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Constantin Fratila, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfasurata in cadrul societatii si a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adauga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societatii;

5. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Crinel-Valer Andanut, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019,64 lei, suma platita auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018, la acesta suma se pot adauga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societatii;

6. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la acesta suma se pot adauga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societatii;

7. Desemnarea d-lor Mihai Fercala si Dragos Calin ca persoane imputernicite sa exercite in justitie, impreuna sau separat - cum vor considera de cuviinta, pe cheltuiala societatii, actiunile in raspundere impotriva d-lor Constantin Fratila, Crinel-Valer Andanut si Marius Adrian Moldovan;

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019;

9. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2020;

10. Aprobarea datei de 06.10.2020 ca data de inregistrare (ex date 05.10.2020), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 26.10.2020 ca data platii;

11. Imputernicirea d-lui Mihai FERCALA, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de  publicitate si inregistrare a acesteia.

12. Alegerea secretariatului de sedinta format din trei membri, respectiv dl. Dan Sebastian, d-na Alexe Gabriela si dl. Florin Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale; la intocmirea procesului-verbal de sedinta pot colabora dl. Ola Gavril si d-na Lupica Adelina, salariati ai societatii;

13. Numirea notarului public Marin Lucica Rodica din cadrul B.I.N. Marin Lucica Rodica din Brasov, bvd. Eroilor nr. l, jud. Brasov, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990;

14. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Mihai Fercala, Presedinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. pentru prejudicierea societatii S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei platita cu titlu de despagubiri si cheltuieli de judecata d-lui Constantin Fratila, ca urmare a nepunerii in executare a sentintei executorii de suspendare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.08.2014 prin care a fost revocat dl. Constantin Fratila din functia de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii. Hotararea judecatoreasca executorie pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul 6305/62/2014, nepusa in executare conform prevederilor legale, a avut ca efect imediat obstructionarea dreptului legal al d-lui Constantin Fratila de a-si exercita mandatul de membru in Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. incepand cu data pronuntarii sentintei, respectiv 15.12.2014 si pana in luna aprilie 2017, precum si obstructionarea dreptului societatii de a beneficia de exercitarea de catre dl. Constantin Fratila a mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere;

15. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Stefan Szabo, membru in Consiliul de Supraveghere/Presedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin incalcarea art. 1539 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 in exercitarea mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societatii S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentata la pct. 14 al ordinii de zi. Incalcarea art. 1539 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditata si cu intentie, concretizata, prin promovarea a diferite actiuni in justitie de Directorat, si in tergiversarea si intarzierea exercitarii mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere de catre dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-si asigura majoritatea in cadrul Consiliului de Supraveghere;

16. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva d-lui Dumitru Carapiti, membru in Consiliul de Supraveghere/Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin incalcarea art. 1539 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 in exercitarea mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societatii S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentata la pct. 14 al ordinii de zi. Incalcarea art. 1539 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditata si cu intentie, concretizata, prin promovarea a diferite actiuni in justitie de Directorat, si in tergiversarea si intarzierea exercitarii mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere de catre dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-si asigura majoritatea in cadrul Consiliului de Supraveghere;

17. Desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva d-lui Mihai Fercala;

18. Desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva d-lui Stefan Szabo;

19. Desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva d-lui Dumitru Carapiti;

20. Imputernicirea d-lui Moldovan Marius Adrian sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale a actionarilor.

 

Completarea si revizuirea ordinii de zi a adunarii generale s-a realizat astfel:

(i) punctele 1-2, varianta nr. 1 a punctului 3 si punctele 4-11 s-au realizat la initiativa Directoratului, iar

(ii) varianta nr. 2 a punctului 3 si punctele 12-20 s-au realizat la solicitatea grupului de actionari ce detin 5,022255% din capitalul social, respectiv: Andanut Crinel-Valer – 4.132 actiuni, reprezentand 0,000191% din capital, Fratila Mihaela – 10.094.533 actiuni, reprezentand 0,466811% din capital, Fratila Irina Elena – 22.000.000 actiuni, reprezentand 1,017367% din capital, Cociu (Fratila) Maria Alexandra – 22.219.800 actiuni, reprezentand 1,027532% din capital, Societatea Mamaia North Investments S.A. – 54.280.000 actiuni, reprezentand 2,510123% din capital si Moldovan Marius Adrian – 5.000 actiuni, reprezentand 0,000231% din capital.

Ordinea de zi completata si revizuita a adunarii generale, modelul de imputerniciri speciale, formularele de buletine de vot prin corespondenta si proiectele hotararilor A.G.O.A. vor fi disponibile incepand cu data de 30 martie 2020 pe site-ul societatii www.siftransilvania.ro, la sectiunea „A.G.O.A. – Aprilie 2020”, cat si la sediul societatii.

Justificarea completarii ordinii de zi va fi disponibila pe site-ul societatii si va fi publicata in ziarul Bursa.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A. cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

 

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

 

 

 

Membru al Directoratului,

ec. Stefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate