Completarea ordinii de zi a AGA convocate pentru data de 20/21 iunie 2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 03.06.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Completarea ordinii de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor convocate pentru data de 20/21 iunie 2019

Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. (denumita in continuare „SIF Banat-Crisana” sau „Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub numarul J02/1898/1992 si in Registrul A.S.F. sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 51.746.072,40 lei, intrunit in sedinta din data de 3 iunie 2019,

In temeiul art. 117alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 92 aIin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Avand in vedere:

a. solicitarea de completare a ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor SIF Banat-Crisana S.A. formulata de un grup de actionari ce detin impreuna 5% din capitalul social, format din:

- Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., detinatoare a unui numar de 19.536.252 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 3,7754 % din capitalul social;

- Alimentara S.A. Slatina, detinatoare a unui numar de 2.491.985 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,4816 % din capitalul social;

- Flaros S.A. Bucuresti detinatoare a unui numar de 623.669 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,1205 % din capitalul social;

- Mercur S.A. Craiova, detinatoare a unui numar de 292.000 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,0564 % din capitalul social;

- Univers S.A. Ramnicu Valcea, detinatoare a unui numar de 1.944.459 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,3758 % din capitalul social;

- Voltalim S.A. Craiova, detinatoare a unui numar de 240.365 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,0465 % din capitalul social;

- Tudor Ciurezu, detinator a unui numar de 744.307 actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., reprezentand 0,1438 % din capitalul social,

b. solicitarea actionarilor Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., Alimentara S.A. Slatina, Flaros S.A. Bucuresti, Mercur S.A. Craiova, Univers S.A. Ramnicu Valcea, Voltalim S.A. Craiova, si Tudor Ciurezu de a amenda procedura de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor in sensul eliminarii cerintelor considerate excesive la exprimarea votului prin corespondenta, precum obligatia actionarilor de a legaliza semnatura actionarului de catre notarul public de pe buletinul de vot transmis prin corespondenta,

Consiliul de administratie al SIF Banat-Crisana:

a. Completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 20/21 iunie 2019, ora 10:00 si ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 20/21 iunie 2019, ora 12:00, ambele convocate la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial nr. 2036/15 mai 2019, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5166 din 16 mai 2019 si in cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8320 din 16 mai 2019 si pe website-ul societatii la adresa www.sif1.ro;

b. Modifica procedurile de vot aplicabile adunarilor generale ale actionarilor, mentionate in varianta initiala a convocatorului, in sensul eliminarii formalitatii de legalizare a semnaturii de pe documentele de vot si a formalitatii apostilei pe documentele straine.

Cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, la adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 6 iunie 2019, considerata data de referinta.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, completata si revizuita, este urmatoarea:

Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de administratie:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 (doi) ani si imputernicirea consiliului de administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit;

4. Aprobarea datei de 10 iulie 2019 ca data de inregistrare (9 iulie 2019 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Puncte pe ordinea de zi propuse de grupul de actionari:

5. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 77.619.108,60 lei, din profitul anului 2016, repartizat la capitolul ,,Alte rezerve" si neutilizat conform destinatiei. Dividendul brut pe actiune este de 0,15 lei/actiune si data platii 22 iulie 2019.

6. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana a unui raport privind argumentele pentru care Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. nu s-a constituit parte civila in dosarul penal nr. 2218/D/P/2018, pentru recuperarea prejudiciului creat societatii.

7. Aprobarea intocmirii si ducerii la indeplinire de catre Consiliul de Administratie si Conducerea executiva ale SIF Banat-Crisana S.A. a unui plan de masuri pentru recuperarea prejudiciului creat prin decizia luata de neconstituire a SIF Banat-Crisana S.A. ca parte civila in dosarul penal nr. 2218/D/P/2018.

8. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana a unei informari catre actionarii societatii cu privire la beneficiile sau pierderile rezultate din plasamentele realizate in anii 2017, 2018 si pana la 30 aprilie 2019. Justificarea acestora si rezultatele fiecarui plasament in parte (data achizitiei, emitentul, costul achizitiei, participari la majorari de capital social, valoarea justa la 31.12.2018, diferente pozitive/negative, eventual dobanda, dividende incasate).

9. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana a unei informari complete catre actionarii societatii cu privire la tranzactiile de vanzare societati/pachete de actiuni/active imobilizate efectuate de catre societatile la care SIF Banat-Crisana S.A. detine pachetul majoritar (SIF Hoteluri SA, SIF Imobiliare PLC si Administrare Imobiliare SA) realizate in perioada 2017-30.04.2019 (cost de achizitie+eventualele majorari de capital social, +credite in sold; valoare de vanzare, profit/pierdere, modalitate de plata a pretului).

10. Revocarea cu just temei, in conformitate cu prevederile art. 137^1 alin. 4 din Legea 31/1990 a administratorilor: Domnul Dragoi Alexandru Bogdan, presedinte CA si a Domnului Straut Razvan Radu, vicepresedinte CA care exercita conducerea executiva a societatii: Director General respectiv Director General Adjunct. Asigurarea conducerii executive a societatii pe perioada de tranzitie de la revocarea celor doi membri ai Consiliului de Administratie pana la autorizarea de catre ASF a noului Consiliu de Administratie de catre inlocuitorii Directorului General si Directorului General Adjunct.

11. In cazul revocarii celor doi membri ai CA, aprobarea instructiunii catre membrii CA in functie de a convoca prompt Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru alegerea a doi administratori in vederea completarii CA.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, completata si revizuita, este urmatoarea:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, in vederea corelarii cu prevederile art. 8 din Regulamentul ASF nr. 10/2015, astfel cum acesta a fost modificat prin Regulamentul 14/2015, Regulamentul 5/2016, Regulamentul 13/2017 si Regulamentul 2/2018, dupa cum urmeaza:

- art. 14 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 14 Incompatibilitati.

(1) Persoanele alese in Consiliul de Administratie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicata si de legislatia pietei de capital si sa nu fie membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societati de administrare a investitiilor/societati de investitii sau ai/al unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru SIF Banat-Crisana, nu trebuie sa fie membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crisana a incheiat contract de intermediere financiara si nu trebuie sa fie angajati sau sa aiba orice fel de relatie contractuala cu o alta S.A.I. ori cu o societate de investitii, cu exceptia altor entitati care apartin aceluiasi grup;

(2) Persoanele numite in functia de director precum si persoanele care ii inlocuiesc pe acestia nu trebuie sa fie membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru SIF Banat-Crisana, nu trebuie sa fie membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societati de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) cu care SIF Banat-Crisana a incheiat contract de intermediere si nu trebuie sa fie angajati sau sa aiba orice fel de relatie contractuala cu un alt A.F.I.A., cu exceptia altor entitati care apartin aceluiasi grup.”

4. Aprobarea datei de 10 iulie 2019 ca data de inregistrare (9 iulie 2019 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

Proceduri de vot

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in cadrul adunarilor generale direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie, a prevederilor continute in prezentul convocator si a procedurilor aprobate de consiliul de administratie al societatii.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administratie al societatii sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele revizuite ale formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 3 iunie 2019 la sediul central al societatii, la sediul sucursalei societatii, la adresele mentionate in prezentul convocator si pe pagina de internet a societatii, www.sif1.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

·  prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu pana la data de 18 iunie 2019 , ora 1000, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

·  prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [email protected], cel tarziu pana la data de 18 iunie 2019 , ora 1000, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205  din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (18 iunie 2019 , ora 1000), in cazul primei utilizari.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 18 iunie 2019, ora 1000), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected]

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele revizuite ale formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de 3 iunie 2019, la sediul central al societatii, la sediul sucursalei sale, la adresele mentionate in prezentul convocator si pe pagina de internet a societatii la adresa www.sif1.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi inregistrate pana la data de 18 iunie 2019 , ora 1000, astfel:

·    prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie; 

·    prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [email protected].

In cazul transmiterii prin posta sau orice forma de curierat a imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta si a documentelor insotitoare, vor fi respectate urmatoarele cerinte:

·    Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: „Imputernicire speciala/buletin de vot prin corespondenta – nume, prenume/denumire actionar”;

·    Plicul inchis mentionat mai sus, impreuna cu restul documentelor insotitoare se expediaza la societate intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule „PENTRU AGA”.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Consiliul de administratie al societatii va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin imputernicire speciala/generala, respectiv procedura de vot prin corespondenta precum si documentele ce trebuie prezentate de actionari pentru exercitarea fiecarei modalitati de vot in parte. Aceasta procedura obligatorie va fi disponibila pentru consultare, in forma revizuita, la sediul central, la sediul sucursalei precum si pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 3 iunie 2019.

Vor fi considerate nule imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt transmise la societate in termenul prevazut in convocator si care nu respecta prevederile legale, statutare si procedura stabilita de consiliul de administratie.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionar la data de referinta. In aceste situatii, pentru a putea participa si vota in adunarea generala, institutia de credit care presteaza servicii de custodie depune la Societate o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

i) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in adunarea generala;

ii) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot impreuna cu toate documentele insotitoare se transmit la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi inregistrate pana la data de 18 iunie 2019 , ora 1000, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected].

Materialele aferente punctelor 6, 8 si 9 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi intocmite de catre Consiliul de administratie si vor fi prezentate in cadrul sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor, in limitele prevazute de reglementarile legale in vigoare si cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale societatii.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunarilor generale ale actionarilor din 20/21 iunie 2019, publicat initial in Monitorul Oficial nr. 2036/15 mai 2019, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5166 din 16 mai 2019 si in cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8320 din 16 mai 2019 si pe website-ul societatii la adresa www.sif1.ro, nu se modifica.

 

Presedinte Consiliu de administratie, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea