Comunicat modificare BVC si Strategie 2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 03.04.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - revizuire Proiect Buget Venituri si Cheltuieli si Strategie an 2020

 

In contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 si a recomandarilor BCE si BNR pentru societatile bancare de a nu distribui dividende din profitul anului 2019, Consiliul de Administratie al societatii a revizuit si aprobat in sedinta din 03.04.2020 proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Strategia pentru anul 2020.

Noile variante ale proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Strategia pentru anul 2020, ce vor fi supuse spre aprobare actionarilor in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28 / 29 aprilie 2020, pot fi consultate pe site-ul societatii, sectiunea Adunari Generale https://www.sifolt.ro/ro/aga/2020/aga_aprilie/agoa.html.

  

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

  

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate