Comunicat plata dividend 2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

Comunicat privind plata dividendelor S.I.F. Oltenia S.A.

 

In conformitate cu Hotararile adoptate de Adunarea Generala  Ordinara a Actionarilor SIF Oltenia SA, desfasurata in data de 28.04.2020, aducem la cunostinta actionarilor urmatoarele informatii privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 :

- dividendul brut/actiune este de 0,10 lei pentru o actiune detinuta la data de inregistrare, societatea va calcula si retine la sursa  impozitul pe dividende  in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii;

- actionarii indreptatiti sa primeasca dividende distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2019 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de 12.06.2020. - Data de inregistrare, aprobata de adunarea generala a actionarilor  ( Ex date 11.06.2020);

-dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2019 urmeaza a se plati actionarilor incepand cu data de 01.07.2020  –  Data platii;

- dividendele neincasate pentru exercitiile financiare 2016 (pana la finele zilei de 30.10.2020), 2017 si 2018 vor fi platite in continuare, odata cu dividendul anului 2019;

- costurile aferente platii dividendelor, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de catre actionari din valoarea neta a dividendului;

-in cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea unuia dintre succesori, numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor, conform procedurii de la punctul D.

Plata dividendelor distribuite de catre S.I.F. Oltenia SA, se va realiza prin intermediul Depozitarului Central, precum si al participantilor la sistemul acestora in conformitate cu Legea 24/2017, art.86, alin.5 si Regulamentul ASF nr.5/2018, art.177 si Bancii Comerciale Romane – agentul de plata.

 

Modalitati de plata dividende  :

 

A. Plati pentru actionarii persoane fizice care nu au conturi de valori mobiliare deschise la participanti (Sectiunea I – Depozitar Central) :

 

 A.1. Plati in numerar la ghiseele Bancii Comerciale Romane

Pentru actionarii persoane fizice, plata dividendelor se face in numerar, prin punere la dispozitie a sumelor cuvenite la ghiseele BCR incepand cu data de 01.07.2020.

Actionarii persoane fizice se vor putea prezenta la orice unitate BCR , orarul de plata al dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare respective.

Pentru actionarii persoane fizice dividendele se vor elibera astfel :

-pentru actionarii persoane fizice rezidente, in baza actului de identitate pe care este inscris CNP, valabil la data platii. Actionarul al carui CNP inscris in actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Depozitarului Central, se va adresa acestuia din urma;

-pentru actionarii persoane fizice nerezidente, care se vor prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa coincida cu cele din evidentele Depozitarului Central;

-pentru actionarii persoane fizice reprezentati prin tutori sau curatori, plata dividendelor se face in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului, documentul care atesta calitatea de tutor/curator si actul de identitate al tutorelui/curatorului; documentele mentionate se prezinta in original, o fotocopie  a acestora, conforma cu originalul, se retine la banca;

-pentru actionarii persoane fizice care imputernicesc o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: act identitate imputernicit, procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata cu maxim 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata; documentele mentionate se prezinta in original, o fotocopie  a acestora, conforma cu originalul, se retine la banca.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de catre o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

 

A.2.Plati prin virament bancar in conturi deschise in lei la o banca din Romania

Se efectueaza de catre Depozitarul Central Bucuresti, pe baza Formularului de colectare cod IBAN si procedurii postate pe site-ul  www.depozitarulcentral.ro.

 

B. Plati pentru actionarii care au conturi de valori mobiliare deschise la participanti – banci custode sau SSIF (Sectiunea II Depozitar Central): virament in conturile participantilor

 

Pentru actionarii persoane fizice si juridice care la data de inregistrare detin actiuni emise de SIF Oltenia SA evidentiate in Sectiunea II a Registrului actionarilor, dividendele vor fi platite automat in Data platii (01.07.2020) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, in conturile Participantilor respectivi, fara prezentarea unor documente suplimentare.

 

Precizari referitoare la aplicarea altor cote de impozitare

 

1. Pentru actionarii nerezidenti pentru care se doreste aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si tara de rezidenta,  vor transmite la sediul SIF Oltenia SA,  pana la data de  17.06.2020 urmatoarele :

-solicitare in original de aplicare a prevederilor Conventiilor de evitare a dublei impuneri insotita de

-certificatul de Rezidenta Fiscala emis de catre autoritatea competenta din statul de rezidenta pentru anul in care are loc plata dividendelor (2020), in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana in original si documentele suport continand datele de contact (necesare pentru eventualele clarificari).

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa cuprinda in principal elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala, ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data emiterii certificatului, etc.

In cazul nerezidentilor care au deschise conturi de custodie la agentii custode, potrivit  Normelor Metodologice de aplicare a art.230(2) din Codul Fiscal vor depune la SIF Oltenia SA copia legalizata a  certificatului de rezidenta fiscala insotita de o traducere autorizata in limba romana. Pe copia legalizata, agentul custode, primitor al originalului certificatului de rezidenta fiscala va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia. Copiile legalizate (in original) ale certificatelor de rezidenta fiscala vor respecta cerintele din Codul Fiscal.

In cazul fondurilor de pensii nerezidente se va transmite pe langa certificatul de rezidenta fiscala mentionat mai sus si un document emis de autoritatea de reglementare competenta din statul membru de origine, din care sa rezulte faptul ca respectivele fonduri sunt constituite si autorizate ca fonduri de pensii, in original sau copie legalizata, insotite de o traducere autorizata in limba romana.

 

Plata dividendelor in Data platii (01.07.2020) cu aplicarea cotei celei mai favorabile, este conditionata de transmiterea tuturor documentelor complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate pana la data de 17.06.2020.

In cazul in care se opteaza pentru Plata amanata a dividendelor (optiune exprimata pana cel tarziu 17.06.2020), documentele mentionate anterior vor fi transmise pana cel tarziu la data de 04.12.2020.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor nerezidenti care au optat pentru plata amanata si au transmis la sediul SIF Oltenia SA prin intermediul Participantilor documentatia completa si corecta, va fi instructata de Depozitarul Central SA potrivit procedurii proprii.

 

S.I.F. Oltenia SA va retine impozitul pe dividende in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal  daca :

-nu s-a facut optiunea pentru plata amanata sau nu s-a transmis certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele specificate) si eventualele clarificari solicitate pana la data de 17.06.2020, situatie in care plata dividendelor se va efectua la Data platii (01.07.2020); sau

-desi s-a optat pentru Plata amanata,  nu s-a transmis pana la data de 04.12.2020,  certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele specificate) si eventualele clarificari, situatie in care plata dividendelor se va efectua la Data platii amanate (07.12.2020).

 

2.Pentru fondurile de pensii administrate privat,  fondurile de pensii facultative (rezidente), pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende prevazuta de Codul fiscal, se va transmite la sediul SIF Oltenia SA pana la data de 17.06.2020, solicitare de plata dividende la valoare bruta, semnata de reprezentantul legal, insotita de copii, conform cu originalul, ale deciziilor autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii ,certificate pentru conformitate.

 

3.Pentru fondurile de investitii fara personalitate juridica constituite prin contract de societate civila pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende, prevazute de art.43 alin (1) si (2) din Legea 227/2015, Participantii/ Custozii/Societatile de administrare a investitiilor/Fondurile de investitii vor transmite la sediul SIF Oltenia SA pana la data de 17.06.2020, solicitare de plata dividende la valoare bruta, semnata de reprezentantul legal insotita de urmatoarele documente:

-declaratie pe proprie raspundere in original intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare din care sa rezulte explicit tipul fondului inchis/deschis si faptul ca fondul de investitii nu este persoana juridica in anul obtinerii venitului (2020)

-copia certificatului constatator al societatii de administrare a fondului/alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

-copia certificatului de inregistrare/alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului ;

-copii ale deciziilor autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de investiti.

 

Toate documentele vor fi certificate pentru conformitate de catre reprezentantul legal si  se vor inainta prin posta la sediul SIF Oltenia SA, str.Tufanele nr.1, Craiova, Dolj.

 

In situatia in care nu vor fi transmise documentele mentionate mai sus, SIF Oltenia SA va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal.

 

C.Dividende cuvenite actionarilor cu actiuni detinute in coproprietate

In cazul actiunilor detinute in coproprietate la Data de inregistrare, plata dividendelor se va efectua dupa cum urmeaza:

-in cazul platilor in numerar, platile se vor face cu conditia ca toti coproprietarii    sa se prezinte la Agentul de plata, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute pentru platile in numerar;

-in cazul platilor catre cei care au deschis un cont la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt;

-in cazul platilor prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate  in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresata Depozitarului Central;

-in situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central SA a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central SA va bloca plata dividendelor si societatea va calcula sumele de bani corespunzatoare fiecarui fost coproprietar, plata urmand sa se efectueze conform acestei proceduri.

 

D.Dividende cuvenite actionarilor decedati

Dividendele cuvenite actionarilor decedati se vor plati prin intermediul Bancii Comerciale Romane, doar dupa inregistrarea de catre Depozitarul Central SA a transferului direct de proprietate ca efect al succesiunii, in baza solicitarii mostenitorilor.

 

E. Dividende a caror plata nu se poate efectua prin Depozitarul Central

Dividendele cuvenite actionarilor a caror valoare nu acopera cheltuielile de distribuire generate de plata prin Depozitarul Central SA (cazul detinatorilor a cel mult 35 actiuni SIF Oltenia SA), se vor distribui la solicitarea actionarului de la sediul SIF Oltenia SA prin casierie, fara comision, incepand cu data de 01.07.2020

 

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de catre o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

SIF Oltenia SA isi rezerva dreptul de a decide in ce masura documentele doveditoare sunt suficiente ca forma si continut pentru aplicarea impozitului invocat de catre actionari, avand optiunea de a solicita informatii suplimentare.

 

Actionarii SIF Oltenia SA sunt rugati sa intreprinda diligentele necesare la Depozitarul Central in vederea actualizarii datelor personale de identificare in Registrul Actionarilor, intrucat in situatia in care se solicita plata in baza unor documente de identificare care nu corespund datelor existente la Depozitarul Central, plata nu va putea fi procesata.

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala precum si a Ordinului nr. 3725/19.12.2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, actionarii SIF Oltenia SA, persoane fizice, precum si persoane juridice nerezidente au obligatia sa se inregistreze fiscal in Romania. Actionarii persoane fizice si juridice nerezidente vor transmite la sediul SIF Oltenia SA, pana cel tarziu 07.12.2020 documente din care sa reiasa codul de identificare fiscala obtinut de la organele fiscale competente din Romania.

 

Va informam ca incepand cu data de 25.05.2018, SIF Oltenia SA aplica prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica SIF Oltenia SA privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) este postata pe site-ul societatii.

 

Relatii suplimentare privind procedura de plata dividendelor se pot obtine de la :

·Depozitarul Central SA : tel. 021 408 5856, 021 408 5923

 e-mail: [email protected] central.ro

·SIF Oltenia SA, tel. 0251 419 397, 0251 419 398, 0251 419 347

e-mail:[email protected]

 

 

Presedinte / Director General,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu                                                    

 

 

 

Ofiter de conformitate,                                                                                           

ec.Viorica Balan