Comunicat plata dividende 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.06.2019, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, cu sediul in Medias, P-ta C.I.Motas nr.1, jud. Sibiu, anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018, prin intermediul Depozitarului Central SA si BRD Groupe Societe Generale – agentul de plata desemnat, incepand cu data de 16 iulie 2019 (data platii), pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 25 iunie 2019. Data „ex- date” stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este de 24.06.2019.

Dividendul brut aferent exercitiului financiar 2018 este de 21,66 lei/actiune, iar impozitul pe dividende va fi retinut la sursa si virat la bugetul statului in cotele prevazute de lege. Conform prevederilor Codului Fiscal, cota standard de impozitare aplicabila dividendelor aferente anului 2018 este de 5%. In situatia in care actionarii nerezidenti fac dovada faptului ca pot beneficia de o cota mai favorabila de impozitare, se vor aplica retinerile de impozit conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate cu Statul Roman in acest sens. Pentru determinarea impozitului pe dividende se au in vedere si alte prevederi ale Codului Fiscal.

Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor SNTGN Transgaz SA este supusa prevederilor legale generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la data platii. Perioada de derulare a platii dividendelor aferente anului financiar 2018 este 16 iulie 2019 - 16 iulie 2022, ultima zi de plata.

Tarifele Depozitarului Central SA precum si comisioanele bancare percepute de BRD Groupe Societe Generale pentru plata dividendelor nete sunt suportate de catre SNTGN Transgaz SA.

 Modalitatile de plata sunt urmatoarele:

1.       prin intermediul Depozitarului Central (DC) – pentru actionarii ale caror interese sunt reprezentate de Participanti (Banci Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central;

2.       prin intermediul Depozitarului Central (DC)  - pentru actionarii cu detineri in conturi individuale si care se adreseaza direct Depozitarului Central;

3.       prin BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, agent de plata desemnat de TRANSGAZ pentru actionarii care nu au cont deschis la un Participant.

Proceduri de plata:

1.         Prin participanti (Banci Custode sau Brokeri): Persoane fizice si juridice/ alte entitati care au cont deschis la Participant

Pentru toti acei actionari care la data de inregistrare de 25.06.2019, persoane fizice, juridice sau alte entitati, detin actiuni inregistrate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor Transgaz, sumele aferente vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participantilor la data platii, fara prezentarea unor documente suplimentare.

1.1.   Fondurile de pensii - pentru a beneficia de prevederile legale aplicabile, respectiv  scutirea de la plata impozitului pe dividende, in conformitate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Participantii (Banca Custode sau Broker) care au in portofoliu clienti fonduri de pensii vor transmite pana la data de 02.07.2019 o lista cu acestia, insotita de toate documentele legale care atesta calitatea de fonduri de pensii a acestora.

1.2.   Fondurile de investitii fara personalitate juridica - pentru a beneficia de prevederile legale aplicabile, Participantii/Societatile de Administrare a Investitiilor care au in portofoliu clienti fonduri de investitii fara personalitate juridica vor transmite pana la data de 02.07.2019 urmatoarele documente:

§  Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

-        fondul nu are o organizare de sine statatoare sau patrimoniu propriu;

-        fondul nu are personalitate juridica;

-        datele de identificare ale fondului astfel cum este evidentiat in Registrul Actionarilor Transgaz;

-        denumirea completa a fondului deschis/inchis de investitii;

-        numarul de inregistrare din Registrul Instrumentelor si Investitiilor financiare;

§  Copie a actului de identitate a reprezentantului legal/persoanei autorizate sa reprezinte fondul de investitii, in termen de valabilitate;

§  Copie document relevant din care sa rezulte calitatea celui care semneaza declaratia de reprezentant legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii;

§  Copie dupa atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Documentele mentionate la pct. 1.1. si 1.2. pot fi transmise prin e-mail la: [email protected] , prin fax la 0269 803407 sau prin posta la sediul Transgaz,  str. C.I. Motas nr. 1, cod 551130, Medias, Sibiu  cu mentiunea ” In atentia Serviciului Relatii cu Investitorii”

1.3.   Actionarii nerezidenti care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker) si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor aplicabile pentru fondurile de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Spatiului Economic European), in conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, trebuie sa depuna Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducerea autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra  acestora la sediul SNTGN Transgaz SA Medias, P-ta. C.I.Motas nr.1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, astfel:

§   pana la data de 02 iulie 2019, caz in care plata dividendului net calculat cu aplicarea cotei de impozit mai favorabila se va realiza la data platii, respectiv 16.07.2019.

§   ulterior datei platii, caz in care se va proceda la restituirea sumei reprezentand diferenta de impozit de la cota standard retinuta la cea mai favorabila conform Conventiei de evitare a dublei impuneri.

Nota: Actionarii care au conturi la Participanti, nu isi pot ridica dividendele in numerar/virament de la ghiseele BRD.

2.         Plati prin virament bancar, pentru actionarii cu detineri in conturi individuale, conform solicitarilor acestora adresate direct Depozitarului Central

Depozitarul Central ofera posibilitatea tuturor actionarilor nereprezentati de un Participant sa incaseze orice suma de bani cuvenita prin virament bancar intr-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Contul bancar declarat este valabil pana la o notificare contrara si pentru distributiile viitoare. Inregistrarea codului IBAN de catre Depozitarul Central va fi taxata conform grilei de tarife aferente Depozitarului Central, percepute detinatorilor de instrumente financiare si suportata de catre fiecare actionar in parte.

Plata dividendelor se va face de catre Depozitarul Central prin transfer bancar incepand cu data de 16 iulie 2019, dupa primirea si verificarea documentatiei.

Formularul de colectare cod IBAN precum si documentele suport necesare platilor sunt disponibile pe pagina de web a Depozitarului Central SA www.roclear.eu /detinatori/formulare/formular colectare cod IBAN sau accesand link-ul:

https://www.roclear.ro/AppFiles/Detinatori/Formular_colectare_cod_iban.pdf

Nota: Formularul de colectare cod IBAN impreuna cu documentele suport se vor transmite o singura data catre Depozitarul Central, urmand a fi utilizate pentru distribuirea oricaror sume de bani cuvenite actionarului respectiv din relatia sa cu emitentii pentru care Depozitarul Central presteaza servicii de registru/servicii de distribuire sume de bani. Actionarul va comunica Depozitarului Central orice modificare a informatiilor legate de contul bancar.

3.         Prin intermediul agentului de plata - BRD Groupe Societe Generale

3.1. Plati in numerar pentru persoane fizice care nu au un cont deschis la un Participant

Pentru actionarii nereprezentati de un Participant, persoane fizice, care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la dispozitie de catre Transgaz a sumelor cuvenite, prin intermediul Depozitarului Central, la ghiseele BRD, in orice unitate BRD, incepand cu data de 16 iulie 2019.

Agentul de plata va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila (conform Legii nr.70/2015, in vigoare incepand cu data de 8 mai 2015, sumele eliberate catre beneficiari sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi).

Dividendele se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional, astfel:

§  persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata sumelor de bani se face in baza actului de identitate, in termen de valabilitate, avand inscris codul numeric personal (C.N.P.);

§  persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata sumelor de bani se face in baza pasaportului;

§  persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata sumelor de bani se face reprezentantului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente:

-        certificatul de nastere al detinatorului nereprezentat  de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-        actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-        actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  persoane fizice avand instituita curatela, plata sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

-        actul de identitate al detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-        actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-        actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu si mandateaza in acest sens o alta persoana, plata sumelor de bani se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

-        procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumelor de bani eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

-        actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

3.2 Plati prin virament bancar pentru persoane fizice si juridice/alte entitati care nu au cont deschis la Participant

Actionarii persoane fizice si juridice/alte entitati care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita BRD plata prin virament bancar prezentand la ghiseele bancii documentatia suport sau transmisa prin posta, prin scrisoare recomandata adresata BRD, dupa cum urmeaza:

Pentru plata prin virament bancar, actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional vor prezenta documentele mentionate la punctul 3.1 din prezenta procedura. In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extrasul de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau un document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz imputernicitul acestuia.

Actionarii persoane juridice/alte entitati, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta:

§  certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta + 1 fotocopie care se va retine de catre agentul de plata;

§  act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului;

§  certificatul constatator de la Registrul Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va retine de catre agentul de plata;

§  procura notariala in original sau in copie legalizata (procura se va retine de catre agentul de plata), daca este cazul;

§  in cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extrasul de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau un document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul.

Toate documentele suport prezentate la ghiseele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de actionar/imputernicitul acestuia.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Documentele suport se pot transmite si prin posta, prin scrisoare recomandata la adresa: Directia Titluri – BRD METAV – Corp A2, str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, Romania. In aceasta situatie documentele suport solicitate mai sus se vor transmite in copie legalizata. Documentele transmise prin posta de catre actionarii cu domiciliul in alta tara decat Romania, trebuie sa fie legalizate si apostilate.

Actionarii nerezidenti care aleg metodele de plata de la punctele 2 si 3 (respectiv nu au cont deschis la un Participant):

Pentru platile realizate in data platii, respectiv 16 iulie 2019, in cazul actionarilor nerezidenti care nu au cont deschis la un Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Spatiului Economic European), in conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoana nerezidenta va depune Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducerea autorizata in original, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra acestora, la sediul SNTGN Transgaz SA Medias, P-ta. C.I.Motas nr.1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, pana in data de 02 iulie 2019.

Dupa data de 16 iulie 2019 si pana la data de 29 noiembrie 2019, actionarii nerezidenti care nu au cont deschis la un Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, insa nu au solicitat plata dividendelor pana la data platii, pot depune certificatul de rezidenta fiscala la sediul SNTGN Transgaz SA Medias, str. C.I.Motas nr.1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, urmand sa li se calculeze sumele de plata. Actionarii vor urma apoi procedurile mentionate mai sus la punctele 2 si 3.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala precum si a Ordinului nr. 3249/03.11.2016 privind modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, actionarii SNTGN Transgaz SA persoane fizice, precum si persoane juridice nerezidente au obligatia sa se inregistreze fiscal in Romania, prin depunerea la organul fiscal competent din Romania a Declaratiei de inregistrare fiscala 015 (pentru persoane juridice nerezidente) si 030 (pentru persoane fizice nerezidente) in vederea obtinerii codului de identificare fiscala.

Declaratiile 015 (pentru persoane juridice nerezidente) si 030 (pentru persoane fizice nerezidente) se vor depune la registratura organului fiscal competent din Romania fie direct  prin reprezentantul legal, prin imputerniciti sau prin intermediul platitorului de venit.

Actionarii persoane fizice si juridice nerezidente vor transmite la sediul SNTGN Transgaz SA, Medias, str. C.I. Motas nr.1, Serviciul Relatii cu Investitorii, pana cel tarziu 13 decembrie 2019 documente din care sa reiasa codul de identificare fiscala obtinut de la organele fiscale competente din Romania.

Situatii exceptionale de plata a dividendelor:

Actiuni detinute in coproprietate - in acest caz plata dividendelor se va realiza conform urmatoarelor particularitati:

§  pentru platile in numerar, acestea se vor face in numerar cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la BRD, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute mai sus pentru platile in numerar;

§  pentru platile prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune si a documentelor mentionate la punctul 3.1 din prezenta procedura;

§  in situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, aceasta urmand a se realiza fiecarui fost coproprietar conform prezentei proceduri.

Actionari decedati - in cazul acestora dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii precum si dupa actualizarea datelor in evidentele agentului de plata, urmare a solicitarii Depozitarului Central.

Actionarii care au detineri in ambele sectiuni ale Registrului Actionarilor Transgaz (sectiunea I - detineri in nume propriu si sectiunea II – detineri prin participant) - plata catre acestia se va efectua proportional cu actiunile detinute in fiecare sectiune in parte (actiunile din sectiunea I prin agentul de plata conform pct. 3 iar actiunile din sectiunea II  prin participant conform pct. 1).

Nu se vor efectua plati de dividende nete la ghiseu in urmatoarele cazuri:

§  catre actionarii al caror CNP inscris in actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel din evidentele primite de catre agentul de plata de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

§  catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatului de mostenitor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central. Platile se fac conform sectiunii actionari decedati.

Actionarii care si-au schimbat numele sau adresa de domiciliu fata de cea din registrul actionarilor sunt obligati sa intreprinda demersurile necesare in vederea actualizarii datelor personale de identificare, deoarece lipsa acestora ingreuneaza semnificativ comunicarea dintre societate si actionari. Actionarii pot depune solicitarile de modificare a datelor direct la sediul Depozitarului Central SA sau le pot transmite prin corespondenta la adresa  Bd. Carol I nr. 34-36, Sector 2, Bucuresti.

Pentru relatii suplimentare privind plata dividendelor ne puteti contacta la adresa de e-mail   [email protected], tel. 0269803217; 0269803216; 0269803103 sau fax. 0269803407.

 

DIRECTOR GENERAL

Sterian Ion