Comunicat plata dividende 2018

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 8105/24.09.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

COMUNICAT

privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiului financiar 2018

Ca urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019,
S.I.F. Transilvania anunta faptul ca plata dividendelor distribuite din profitul net realizat in anul 2018 se va efectua dupa cum urmeaza:

· Suma totala repartizata cu titlu de dividende din profitul net realizat in exercitiul financiar 2018 este de 26.165.569,94 lei (39,32% din profitul net realizat si repartizat);

· Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta la data de inregistrare este de 0,0121 lei/actiune; societatea va calcula si va retine la sursa impozitul pe dividende in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii, impozit pe care il va declara si vira la bugetul statului;

· Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2018 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de 03.10.2019 - Data de inregistrare” aprobata de adunarea generala a actionarilor (ex-date 02.10.2019);

· Dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2018 urmeaza a se plati actionarilor incepand cu data de 24.10.2019 – „Data platii”;

· Costurile aferente platii dividendelor, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de catre actionari.

· Dividendele aferente exercitiilor financiare 2016 si 2017 ramase neridicate vor fi platite in continuare impreuna cu cele aferente anului 2018.

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, plata dividendelor distribuite de catre S.I.F. Transilvania se va realiza prin intermediul Depozitarului Central, al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru (intermediarii, in conformitate cu Legea nr.24/2017, art. 2, pct. 20, care au incheiat un contract de participare la sistemul Depozitarului Central) si al agentului de plata selectat, respectiv BRD-Groupe Societe Generale.

Modalitatile de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

I. Plati in numerar/virament prin unitatile bancare BRD-Groupe Societe Generale

Pentru actionarii persoane fizice/juridice, plata dividendelor se va face in numerar/virament, prin punere la dispozitie a sumelor cuvenite de catre S.I.F. Transilvania prin intermediul societatii Depozitarul Central, la orice unitate bancara BRD-Groupe Societe Generale aflata in mediul urban si in mediul rural din intreaga tara, incepand cu data de 24.10.2019.

Lista unitatilor BRD-Groupe Societe Generale este disponibila pe site-ul https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri. Actionarii persoane fizice/juridice se vor putea prezenta la oricare unitate bancara BRD-Groupe Societe Generale, orarul de plata a dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare BRD-Groupe Societe Generale.

Plata dividendelor in numerar/virament prin unitatile bancare BRD-Groupe Societe Generale se face doar catre actionarii persoane fizice/juridice, nereprezentati de Participant (detinatorii de actiuni evidentiate in Sectiunea I a Depozitarului Central) si care nu au optat pentru plata prin virament bancar, conform Pct. II din prezentul comunicat, astfel:

Pentru actionarii persoane fizice – plati numerar/virament

1. Pentru actionarii persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (CNP). Identificarea actionarului se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat CNP. Actionarul al carui CNP inscris in actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Depozitarului Central se va adresa acestuia din urma;

2. Pentru actionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din evidentele Depozitarului Central. Actionarul ale carui date inscrise in actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cele inscrise in evidentele Depozitarului Central se va adresa acestuia din urma;

3. Pentru actionarii persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentatului legal, in speta tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui;

4. Pentru actionarii persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP, actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului;

5. Pentru actionarii persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu, ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

BRD-Groupe Societe Generale va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila.

In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD-Groupe Societe Generale, la documentele de mai sus se anexeaza si un extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar in care se solicita plata. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

Nu se vor efectua plati de dividende nete la ghiseu in urmatoarele cazuri:

- catre actionarii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

- catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatelor de mostenitor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central, urmand ca dividendele sa se plateasca numai dupa inregistrarea de catre Depozitarul Central, in baza solicitarii mostenitorilor, a transferului direct de proprietate asupra actiunilor ca efect al succesiunii.

Pentru actionarii persoane juridice – plati doar prin virament

Solicitarea de plata a dividendelor prin virament bancar va fi insotita de urmatoarele documente:

- Certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/ alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta + 1 fotocopie care se va retine de catre BRD-Groupe Societe Generale;

- Act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului;

- Certificatul constatator de la Registrul Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va retine de catre BRD-Groupe Societe Generale.

- Procura notariala in original sau in copie legalizata (se va retine de catre BRD-Groupe Societe Generale o copie), daca este cazul.

In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD-Groupe Societe Generale, la documentele de mai sus se anexeaza si un extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar in care se solicita plata. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

II. Plati prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania) pentru actionarii persoane fizice si juridice prin intermediul Depozitarului Central

Depozitarul Central pune la dispozitia tuturor actionarilor nereprezentati de Participanti (detinatorii de actiuni evidentiate in Sectiunea I a Depozitarului Central) optiunea de a incasa orice suma de bani cuvenita direct prin virament bancar intr-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Aceasta optiune presupune inregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta putand fi utilizat pentru incasarea mai multor sau tuturor detinerilor si ramanand valabil si pentru distributii ulterioare, pana la o notificare contrara din partea actionarului.

Pentru mai multe detalii despre aceasta optiune de plata, actionarii sunt rugati sa contacteze Depozitarul Central la tel. 021-4085874 sau pe e-mail la adresa [email protected].

Cererile de distribuire a dividendelor prin transfer bancar, impreuna cu documentele aferente, se vor transmite pana la data de 18.10.2019 pe adresa Depozitarului Central S.A. Bucuresti, Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul acestuia. Depozitarul Central va verifica solicitarile de plata transmise de actionari, iar in cazul in care documentatia nu este completa va solicita completarea acesteia, contactand actionarul la numarul de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta in documentele transmise initial.

Actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant care nu vor transmite solicitari de plata a dividendelor in cont bancar pana la data de 18.10.2019 sau cei ale caror cereri nu sunt complete/completate pana la data de 18.10.2019, isi vor putea incasa dividendele de la unitatile bancare BRD-Groupe Societe Generale, in conformitate cu cele mentionate la Pct. I.

In cazul in care actionarii persoane fizice sau juridice transmit solicitari de plata a dividendelor in cont bancar ulterior Datei platii (24.10.2019), Depozitarul Central va instructa plata prin virament bancar in termen de 3 zile lucratoare de la momentul blocarii platii prin numerar, pentru persoane fizice, respectiv de la data primirii cererii de plata, pentru persoane juridice. Modificarea modalitatii de plata va fi taxata conform grilei de tarife percepute detinatorilor de instrumente financiare si suportata de catre fiecare actionar in parte.

Actionarii nerezidenti care nu sunt reprezentati de Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de Evitare a Dublei Impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, pana la data de 10.10.2019, certificatul de rezidenta fiscala, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea legalizata in limba romana, in original si documentele suport continand datele de contact (necesare pentru eventualele clarificari).

Cererile de plata ale actionarilor nerezidenti care nu sunt reprezentati de Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri se vor transmite in original la sediul S.I.F. Transilvania, str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov, cod postal 500057, Romania.

Plata dividendelor in Data platii (24.10.2019) este conditionata de transmiterea tuturor documentelor complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate pana la data de 10.10.2019.

Cererile de plata depuse ulterior Datei platii vor fi procesate, in cazul in care dividendele nu au fost platite, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate.

III. Plati prin transfer bancar in conturile Participantilor (banci custode/SSIF):

Pentru actionarii persoane fizice si juridice care la data de inregistrare detin actiuni emise de S.I.F. Transilvania evidentiate in Sectiunea II a Depozitarului Central, in contul deschis la Participant, dividendele vor fi platite automat in Data platii (24.10.2019) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, in conturile Participantilor respectivi, fara prezentarea unor documente suplimentare.

Actionarii nerezidenti care au cont deschis la Participant si doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al UE sau intr-unul din statele AELS), vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, prin intermediul Participantului, certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor (2019), in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea legalizata in limba romana, in original, la urmatoarele termene:

- pana la data de 10.10.2019, in cazul in care nu au optat pentru Plata amanata a dividendelor. Aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri sau a scutirii aplicabile fondurilor de pensii nerezidente, in Data platii (plata automata) este conditionata de primirea pana la data de 10.10.2019 a documentelor complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate de S.I.F. Transilvania. S.I.F. Transilvania nu va fi considerata responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil mentionat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si /sau a clarificarilor solicitate;

- pana cel tarziu la data de 05.12.2019, in cazul in care au optat pentru Plata amanata a dividendelor.

Data platii amanate este data ulterioara Datei platii care reprezinta data limita stabilita de emitent pana la care se amana plata dividendelor catre actionarii nerezidenti care si-au exprimat, prin intermediul Participantilor, aceasta optiune de plata pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri. Data platii amanate stabilita de S.I.F. Transilvania este data de 12.12.2019.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor nerezidenti care au optat pentru plata amanata va fi efectuata in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre S.I.F. Transilvania, prin intermediul Participantilor, a documentatiei complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate.

Participantii vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, pana la datele mentionate mai sus, lista actionarilor pentru care se depun documentele fiscale care trebuie sa contina: denumirea completa a actionarului (pentru cazurile in care denumirea din Registrul actionarilor este diferita de cea inscrisa in documentele fiscale, se vor prezenta intr-o rubrica speciala motivele/explicatiile acestor diferente), codul de identificare al actionarului cu care acesta este inscris in Registrul actionarilor transmis de catre Depozitarul Central (NIN), numarul de actiuni detinut la Data de inregistrare, alte observatii (inclusiv indicarea actionarilor care reprezinta fonduri de pensii nerezidente astfel cum sunt definite in legislatia statului membru al UE sau in unul dintre statele AELS).

In cazul fondurilor de pensii din U.E. sau A.E.L.S. se vor transmite, pe langa certificatul de rezidenta fiscala mentionat mai sus, un document emis de autoritatea de reglementare competenta (original sau copie legalizata, insotite de o traducere legalizata in limba romana) din care sa rezulte faptul ca sunt constituite si autorizate ca fonduri de pensii in conformitate cu legislatia statului membru al U.E. sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, precum si declaratia reprezentantului legal al societatii de administrare care sa ateste ca autorizarea fondului este valabila la data efectuarii platii si indicarea site-ului oficial al autoritatii de reglementare unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.

In cazul fondurilor de pensii facultative si a fondurilor de pensii administrate privat rezidente, pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende prevazuta de Codul Fiscal, Participantii vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, pana la data de de 10.10.2019, copii ale deciziilor autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii.

In cazul fondurilor de investitii fara personalitate juridica rezidente pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende prevazuta de Codul Fiscal, Participantii vor transmite la sediul S.I.F. Transilvania, pana la data de de 10.10.2019, copia actului de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului (in termen de valabilitate), declaratie pe propria raspundere in original intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare din care sa rezulte explicit tipul fondului inchis/deschis si faptul ca fondul de investitii nu are personalitate juridica in anul obtinerii venitului (2019), copia certificatului constatator al societatii de administrare a fondului/alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului, copia certificatului de inregistrare/alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului, copii ale deciziilor autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de investitii.

Bancile custode vor transmite la S.I.F. Transilvania copii legalizate (in original) ale certificatelor de rezidenta fiscala ale clientilor lor, pe care vor semna cu mentiunea ca detin originalul acestora, insotite de traducerea legalizata in limba romana. In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa ateste ca beneficiarul dividendelor este rezident al statului respectiv in anul obtinerii venitului (2019) si sa cuprinda, in principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala, ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data emiterii certificatului.

In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati de Participant, S.I.F. Transilvania va retine impozitul pe dividende in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal din Romania daca:

- actionarii nu au optat pentru plata amanata si nu au transmis certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele specificate mai sus) si eventualele clarificari solicitate pana la data de de 10.10.2019, situatie in care plata dividendelor se va efectua la Data platii (24.10.2019); sau

- actionarii au optat pentru Plata amanata, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 05.12.2019, certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele specificate mai sus) si eventualele clarificari, situatie in care plata dividendelor se va efectua la Data platii amanate (12.12.2019).

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

IV. Actiuni detinute in coproprietate

In cazul actiunilor detinute in coproprietate la Data de inregistrare, plata dividendelor se va efectua dupa cum urmeaza:

- in cazul platilor in numerar, platile se vor face cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la unitatea BRD-Groupe Societe Generale, personal sau prin reprezentantul legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute mai sus pentru platile in numerar;

- in cazul platilor catre cei care au deschis cont la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt;

- in cazul platilor prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresate BRD-Groupe Societe Generale sau Depozitarului Central;

- in situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra actiunilor ca efect al iesirii din indiviziune, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de actiuni dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, iar societatea va calcula sumele de bani corespunzatoare fiecarui fost coproprietar, plata urmand sa se efectueze conform prezentei proceduri.

Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate de la:

- S.I.F. Transilvania: Departamentul Actionariat-Administrativ, tel. 0268-401157, 0268-401141, fax. 0268-473215; e-mail: [email protected]

- Depozitarul Central: tel. 021-4085800, e-mail: [email protected]

Va informam ca incepand cu data de 25.05.2018, SIF Transilvania aplica prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica SIF

Transilvania privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) este postata pe site-ul societatii.

Orice modificari de date in registrul actionarilor (modificari de nume, domiciliu, mosteniri, etc.) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central S.A., www.roclear.ro, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021-4085800, email [email protected], la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate