Comunicat plata dividende aferente anului 2019

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 16159/25.05.2020

 

 

COMUNICAT

privind distribuirea dividendelor aferente exercitiului financiar 2019

de catre CONPET S.A.

 

 

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29 Aprilie 2020, CONPET S.A. anunta plata dividendelor aferente exercitiului 2019 prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank incepand cu data de 25.06.2020 (“Data Platii”) catre actionarii CONPET inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 11.06.2020 (“Data de Inregistrare”). Data “Ex-date” stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este 10.06.2020.

Valoarea bruta a dividendului este de 7,05231147 lei/actiune. Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre CONPET SA din dividendul brut si platit la bugetul statului in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Modalitatile si termenele de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

          I.              Prin Participanti (Banci Custode sau Brokeri): Persoane fizice si juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant (intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central):

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la Data de inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea a II a Registrului Actionarilor CONPET in contul deschis la un Participant, dividendele vor fi platite automat in conturile Participantilor la Data Platii, daca actionarii respectivi nu si-au exprimat si comunicat optiunea de plata amanata catre Participant, iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central in cadrul raportarii de la Data de inregistrare.

Data platii amanate este data de 16.10.2020 si este aplicabila doar actionarilor nerezidenti care au un cont deschis la Participant si care opteaza pentru amanarea platii la o data ulterioara Datei Platii pentru a putea beneficia de prevederile mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Actionarii nerezidenti care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker), care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS), in conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizata (si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), trebuie sa depuna Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala:

·         pana la data de 12.06.2020, in cazul in care nu au optat pentru Plata amanata a dividendelor, la adresa de e-mail [email protected] ;

·         pana cel tarziu la data de 25.09.2020, in cazul in care au optat pentru Plata amanata a dividendelor, la adresa de e-mail [email protected];

 

In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati printr-un Participant, CONPET va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman

 

 

daca:

·         nu au optat pentru plata amanata si nu au transmis Certificatul de rezidenta fiscala si eventualele clarificari solicitate, pana la data de 12.06.2020;

·         au optat pentru plata amanata, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 25.09.2020 certificatul de rezidenta fiscala si eventualele clarificari solicitate.

 

 

Neretinerea impozitului pe dividende prin raportare la prevederile art. 43 din Codul fiscal actionarilor fonduri de investitii fara personalitate juridica, incadrate astfel potrivit reglementarilor privind piata de capital din Romania, este conditionata de primirea de catre CONPET la registratura sa a unei declaratii pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii prin care se declara:

·           tipul de fond de investitii actionar al CONPET SA (deschis/inchis);

·           faptul ca fondul nu are personalitate juridica;

·           datele de identificare ale acestui fond, respectiv: cod unic de identificare/inregistrare, astfel cum este evidentiat in Registrul Actionarilor CONPET tinut de Depozitarul Central, denumirea completa a fondului de investitii, numar de inregistrare in Registrul public ASF, numarul si data notificarii ASF si valabilitatea acestuia;

·           copie act de identitate al reprezentantului legal/persoanei autorizate sa reprezinte fondul, in termen de valabilitate – carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;

·           copie document relevant din care sa rezulte calitatea celui ce semneaza declaratia de reprezentant legal/de persoana autorizata sa reprezinte fondul.

 

 

Pentru fondurile de pensii se vor depune la sediul CONPET S.A. urmatoarele documente:

·           copie act de identitate al reprezentantului legal/persoanei autorizate sa reprezinte fondul, in termen de valabilitate – carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;

·           datele de identificare ale acestui fond, respectiv: cod unic de identificare/inregistrare, astfel cum este evidentiat in Registrul Actionarilor CONPET tinut de Depozitarul Central, denumirea completa a fondului de pensii;

·           copii ale deciziilor autoritatii de reglementare care atesta autorizarea societatii de administrare si a fondului de pensii;

·           copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

·           copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului;

·           in cazul fondurilor de pensii nerezidente: certificat de rezidenta fiscala in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana, o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului care sa ateste ca autorizarea societatii de adminsitrare a fondului si a fondului de pensii este valabila la data efectuarii platii, daca reprezinta fonduri de pensii astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul din statele AELS, si daca sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul fondului de pensii.

 

 

                II.                        Plati prin transfer bancar (in conturi deschise la o banca din Romania) pentru actionarii persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant in data de 25.06.2020

 

Incepand cu data prezentului comunicat, actionarii persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita si transmite pana la data de 12.06.2020 documentele necesare prin e-mail la adresa [email protected],. Dupa primirea si verificarea documentatiei de catre persoanele responsabile din CONPET, plata dividendelor se va efectua de catre operatorul Depozitarul Central prin transfer bancar in data de 25.06.2020, astfel:

 

1.             Actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor trimite la CONPET SA pana la data de 12.06.2020 o solicitare scrisa pentru plata dividendelor prin virament in cont in care se va preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului, insotita de:

§  Copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular “conform cu originalul”;

§  Copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN;

§  Copia documentelor care atesta calitatea semnaturii cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul– certificata de titular “conform cu originalul”;

2.             Actionarii persoane juridice nereprezentati de Participant, prin reprezentant legal sau conventional, vor trimite prin e-mail la adresa [email protected], pana la data de 12.06.2020, o solicitare scrisa, semnata si stampilata, in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului, insotita de:

§  Copie certificat de inmatriculare – certificata de titular “conform cu originalul”;

§  Copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta - pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular “conform cu originalul”;

§  Copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant conventional, daca este cazul– certificata de titular “conform cu originalul”;

§  Copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate, pasaport cu CNP lizibil) – certificata de titular “conform cu originalul”;

§  Copie extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz;

 

             III.                        Plati in numerar incepand cu data de 25.06.2020 pana la data de 25.06.2023

 

Pentru actionarii nereprezentati de un Participant, persoane fizice, care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la dispozitie de catre CONPET a sumelor cuvenite, prin intermediul Depozitarului Central, la unitatile CEC Bank SA din intreaqa tara.

Agentul de plata va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila (conform Legii nr. 70/2015, in vigoare incepand cu data de 8 mai 2015, sumele eliberate catre beneficiari sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi).

 

Dividendele se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional astfel:

§  orice plata efectuata la ghiseu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv Sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective;

§  in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (CNP). Identificarea actionarilor in evidenta se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat CNP. Daca actul de identitate nu are inscris CNP-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont eliberat de Depozitarul Central SA avand inscris CNP-ul.

§  in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata sumelor de bani se face in baza pasaportului.

§  in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani plata dividendelor se face prin tutore/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: cerficatul de nastere al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP-ul+1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui +1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  in cazul actionarilor nereprezentati de Participant persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP-ul+1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului +1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  in cazul actionarilor persoane fizice nereprezentati de Participant care nu se prezinta personal la ghiseu, ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face

prin Imputernicitul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu

originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz;

§  Situatii exceptionale

Nu se va efectua plata Sumelor de bani la ghiseu in urmatoarele cazuri:

-catre actionarii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata CEC Bank si primite de la CONPET S.A., acestia urmand a fi indrumati catre CONPET S.A.;

-catre mostenitorii actionarilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi in Fisier. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central;

- actionarii nereprezentati de Participant care au de ridicat sume mai mari de 10.000 lei, vor efectua demersurile necesare pentru incasarea acestor sume prin virament.

 

Obligatia de plata a dividendelor nete cuvenite actionarilor CONPET S.A. este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la Data platii, respectiv 25.06.2020

 

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de catre actionari.

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite prin e-mail la adresa [email protected].

 

 

Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv e-mailul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau intermediarii /reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea unor clarificari.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central SA si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii.

 

Alte detalii privind procesul de distribuire a dividendelor acordate de Societate catre actionarii sai, pot fi obtinute de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro/ Emitenti/Depozitar emitent/ Evenimente corporative/ Plata sume de bani/ Conpet S.A., de pe site-ul www.conpet.ro/ Relatia cu investitorii/ Info Actionari/ Dividende/ Dividende 2019 si de la Serviciul Financiar al CONPET S.A., telefon: 0751-238656, e-mail [email protected].

 

 

Director General

Ing. Timur – Vasile Chis