Comunicat privind alocarea dividendelor aferente anului 2019

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr.14173/29.04.2020

 

COMUNICAT

 

 

CONPET S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de inregistrare 1350020, reprezentata legal de d-l Timur Vasile Chis, Director General, avand un capital social subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, informeaza actionarii ca in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 29.04.2020, a fost aprobata distribuirea sumei de 61.055.584 lei ca dividende cuvenite actionarilor.

Suma provine din:

a)    repartizarea profitului contabil realizat in anul 2019:              57.757.444 lei

b)    repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus

 realizat din rezerve din reevaluare                                                3.298.140 lei

Valoarea cumulata a dividendului brut va fi 7,05231147 lei/actiune, din care se va retine la sursa impozitul pe dividend, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii.

 

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite atat din profitul de repartizat in urma incheierii exercitiului financiar 2019, cat si din repartizarea rezultatului reportat sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor (tinut de „Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv 11.06.2020, proportional cu cota de participare la capitalul social. (ex-date 10.06.2020)

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in sedinta din 29.04.2020 stabilirea  datei de 25.06.2020 ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare devine certa.

 

Data platii amanate pentru actionarii nerezidenti reprezentati de Participanti care opteaza pentru amanarea platii si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta va fi data de 16.10.2020. Termenul pentru depunerea certificatelor de rezidenta fiscala in original sau copie legalizata este 25.09.2020.

Valoarea neta a dividendelor va fi calculata astfel:

  • Valoarea bruta a dividendelor aferenta fiecarui actionar va fi calculata prin inmultirea numarului de actiuni detinute la data de inregistrare cu valoarea dividendului brut pe actiune, suma rezultata fiind rotunjita in plus sau minus la doua zecimale;
  • Impozitul pe dividend va fi calculat si retinut conform prevederilor Codului Fiscal;
  • Valoarea neta de plata a dividendelor va fi reprezentata de diferenta dintre valoarea bruta si impozitul aferent.

 

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de catre actionari.

Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data efectuarii platii printr-un alt comunicat.

Informatii suplimentare privind documentele necesare in vederea achitarii dividendelor se pot obtine la Serviciul Financiar, persoana de contact Anisia Oancea, telefon 0751/238656, 0244-401360 (interior 2546) sau la adresa de e-mail [email protected] .

 

 

Director General

Ing. Timur – Vasile Chis

 

 

 

 

 

                  Director Economic

                              Ec. Sanda Toader