Comunicat privind modalitatile de plata a dividendelor aferente anului 2018

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                    Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 24 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 de catre Societatea Energetica Electrica S.A.

 

Societatea Energetica Electrica S.A. (Societatea sau Electrica) informeaza actionarii ca, in baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 25 aprilie 2019, va efectua plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018, prin intermediul Depozitarului Central S.A. si a agentului de plata BRD – Groupe Societe Generale S.A., incepand cu data de 24 iunie 2019, catre actionarii Electrica inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 7 iunie 2019.

Dividendul brut este de 0,73 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege, dupa caz.

Detalii privind modalitatile de plata a dividendelor se regasesc in documentul anexat la prezentul raport (Comunicat privind modalitatile de plata a dividendelor aferente anului 2018), precum si pe pagina de internet Electrica www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Actiuni si Actionari > Dividende. Comunicatul privind modalitatile de plata a dividendelor aferente anului 2018 va fi publicat si in ziarul Romania Libera din 27 mai 2019.

 

Director General                               

Georgeta Corina Popescu