Comunicat privind plata dividendelor 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 

25 iunie 2020

 

Comunicat

cu privire la plata dividendelor 2019

 

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. („ROMGAZ”) anunta inceperea efectuarii platii dividendelor repartizate din profitul net realizat in anul 2019 si din rezultatul reportat („dividende 2019”),  prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) si al agentului de plata BRD – Groupe Societe Generale S.A. („BRD”), din data de 24 iulie 2020 (Data Platii), dupa cum urmeaza:

·         Plata dividendelor 2019 se face cu respectarea reglementarilor actuale privind piata de capital si a prevederilor Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMGAZ nr.6 din 22 aprilie 2020;

·         Au dreptul sa incaseze dividende 2019 actionarii ROMGAZ inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare 3 iulie 2020; Ex-Data este 2 iulie 2020;

·         Valoarea dividendului brut este 1,61 RON/actiune, impozitul pe dividende aferent fiind retinut la sursa in cota prevazuta de lege. Conform prevederilor Codului Fiscal, cota standard de impozitare a dividendelor este 5%;

·         Plata dividendelor se efectueaza in RON, incepand cu 24 iulie 2020 (Data Platii).

Plata dividendelor 2019 este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la data inceperii platii. Ultima zi de plata a dividendelor 2019 este 24 iulie 2023.

Comisioanele percepute de Depozitarul Central si BRD pentru plata dividendelor nete in RON sunt suportate de ROMGAZ.

 

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

I. catre Persoane Fizice:

Ø  Prin PARTICIPANTII la sistemul Depozitarului Central S.A.

Pentru actionarii, persoane fizice, care la data de inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor ROMGAZ, respectiv au cont deschis la un Participant/ Intermediar (SSIF/banca custode/broker), dividendele vor fi platite automat prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central in numele ROMGAZ, in contul Participantului, fara prezentarea unor documente suplimentare.

Plata dividendelor se va face la Data Platii, respectiv 24 iulie 2020.

 

Nota: Actionarii care au conturi deschise la PARTICIPANTI nu isi pot ridica dividendele in numerar sau prin virament bancar direct de la agentul de plata BRD.

 

Ø  Prin VIRAMENT BANCAR, conform solicitarii adresate direct Depozitarului Central S.A.

Actionarii nereprezentati de un Participant isi pot exercita optiunea de a solicita Depozitarului Central plata dividendelor prin virament bancar conform indicatiilor din Anexa 1.

 

Pentru actionarii care au activata deja optiunea de plata pusa la dispozitie de Depozitarul Central, respectiv au inregistrat codul IBAN la Depozitarul Central, plata dividendelor se va face automat la Data Platii, 24 iulie 2020, fara prezentarea unor documente suplimentare.

 

Ø  Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Actionarii, persoane fizice, nereprezentati de un Participant si care nu au solicitat direct Depozitarului Central plata dividendelor prin virament bancar, pot incasa dividendele:

·         in NUMERAR, la orice unitate BRD de pe teritoriul Romaniei, pe baza documentelor specificate in Anexa 2;

·         prin VIRAMENT BANCAR conform indicatiilor prevazute in Anexa 2.

 

In situatia in care informatiile din documentele de identificare ale actionarilor care solicita plata dividendelor nu corespund cu datele inregistrate la Depozitarul Central, plata nu se va putea  procesa. In acest sens, actionarii sunt rugati sa isi actualizeze datele personale de identificare la Depozitarul Central S.A. Detalii privind modul de actualizare a datelor personale de identificare se regasesc la adresa web www.roclear.ro, sectiunea Detinatori Servicii pentru detinatori.

 

 

II. catre Persoane Juridice/Alte Entitati:

Ø  prin PARTICIPANTII la sistemul Depozitarului Central S.A.

Pentru actionarii, persoane juridice/alte entitati, care la data de inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor ROMGAZ, respectiv au cont deschis la un Participant/Intermediar (SSIF/banca custode/broker), dividendele vor fi platite automat prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central in numele ROMGAZ, in contul Participantului, fara prezentarea unor documente suplimentare.

Plata dividendelor se va face la Data Platii, respectiv 24 iulie 2020.

 

Nota: Actionarii care au conturi deschise la PARTICIPANTI, nu isi pot ridica dividendele prin virament bancar direct de la agentul de plata BRD.

 

Ø  Prin VIRAMENT BANCAR, conform solicitarii adresate direct Depozitarului Central S.A.

Actionarii nereprezentati de un Participant isi pot exercita optiunea de a solicita Depozitarului Central plata dividendelor prin virament bancar conform indicatiilor din Anexa 1.

 

Pentru actionarii care au activata deja optiunea de plata pusa la dispozitie de Depozitarul Central, respectiv au inregistrat codul IBAN la Depozitarul Central, plata dividendelor se va face automat la Data Platii, 24 iulie 2020, fara prezentarea unor documente suplimentare.

 

Ø  Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Actionarii, persoane juridice/alte entitati, nereprezentati de un Participant si care nu au solicitat direct Depozitarului Central plata dividendelor prin virament bancar, pot incasa dividendele prin VIRAMENT BANCAR conform indicatiilor prevazute in Anexa 3.

 

FONDURILE DE INVESTITII REZIDENTE (FARA PERSONALITATE JURIDICA), care doresc aplicarea scutirii de impozit, trebuie sa urmeze indicatiile din Anexa 4.

FONDURILE DE PENSII, care doresc aplicarea scutirii de impozit, trebuie sa urmeze indicatiile prevazute in Anexa 5.

Actionarii nerezidenti care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, trebuie sa urmeze indicatiile prevazute in Anexa 6.

IMPORTANT!

Actionarii rezidenti, persoane fizice si juridice, trebuie sa fie inregistrati la Depozitarul Central cu carte de identitate emisa in Romania, care sa contina un Cod Numeric Personal, respectiv cu document care atesta Codul de Inregistrare Fiscala, atribuit de organul fiscal din Romania.

Actionarii nerezidenti trebuie sa fie inregistrati la Depozitarul Central cu documente de identificare care sa contina Numarul de Inregistrare  Fiscala  pentru persoane fizice sau cu documente care atesta Codul de Inregistrare Fiscala pentru persoane juridice, atribuite  de organul fiscal din Romania. Numarul de Inregistrare  Fiscala  pentru persoane fizice si Codul de Inregistrare Fiscala pentru persoane juridice se obtin conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala si a Ordinului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3725/19.12.2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal. Totodata, actionarii nerezidenti sunt obligati sa se inregistreze la Depozitarul Central S.A. cu adresa completa si corecta din tara de rezidenta declarata.

 

 
   

NOTA DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale actionarilor, persoane fizice si ale persoanelor fizice, reprezentanti ai actionarilor, in scopul platii dividendelor 2019

 

In activitatea pe care o desfasoara, Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.) prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice, in mod responsabil, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si acorda o atentie deosebita protectiei datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, indiferent de statutul acestora (actionari, administratori, salariati, clienti, furnizori, reprezentanti ai persoanelor juridice, cu care intra in raporturi juridice, s.a.m.d)

 

In scopul platii dividendelor si a impozitului pe veniturile din dividende, precum si pentru eliberarea dovezilor/adeverintelor de plata a dividendelor si a impozitului pe veniturile din dividende, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale actionarilor, persoane fizice si, dupa caz, ale persoanelor fizice, reprezentanti ai actionarilor:

§  datele cu caracter personal din Registrul actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (Registrul actionarilor), respectiv: nume; prenume; cod numeric personal (cetateni romani) sau un cod unic de identificare echivalent (cetateni straini); seria si numarul actului de identitate (carte de identitate/pasaport/ document echivalent); numar de identificare fiscala[1]; adresa (localitate, judet/unitate administrativ teritoriala, tara); numar de actiuni;

§  valoarea dividendului cuvenit fiecarui actionar (bruta/neta) si valoarea impozitului pe veniturile din dividende, datorat de fiecare actionar;

§  datele cu caracter personal, din certificatele de rezidenta fiscala.

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. obtine datele cu caracter personal ale actionarilor, persoane fizice, si, dupa caz, ale persoanelor fizice, reprezentanti ai actionarilor, din Registrul actionarilor furnizat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., sub forma unui extras din Registrul actionarilor (Extras Registru), iar datele cu caracter personal ale actionarilor, persoane fizice, din certificatele de rezidenta fiscala, de la participantii la sistemul Depozitarului Central S.A., in temeiul contractelor incheiate cu actionarii, pentru datele cu caracter personal prevazute in documentele transmise, pentru evitarea dublei impuneri.

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prelucreaza datele cu caracter personal, din Extrasul Registru, prin adaugarea, in cazul fiecarui actionar, a sumelor reprezentand valoarea dividendelor de incasat (bruta/neta) si a valorii impozitului pentru veniturile din dividende si prin punerea la dispozitia DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. si a AUTORITATII NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA (A.N.A.F.) a datelor astfel prelucrate, in scopul platii dividendului si a impozitului pe veniturile din dividende.

 

Destinatarii si categoriile de destinatari ai datelor prelucrate, cu ocazia platii dividendelor si a impozitului aferent veniturilor din dividende, sunt:

·         angajati din cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care au ca sarcina de serviciu plata dividendelor,

·         DEPOZITARUL CENTRAL S.A.,

·         Agentul de plata BRD – Groupe Societe Generale,

·         A.N.A.F.

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nu are in intentie transferarea datelor cu caracter personal prelucrate, in scopul platii dividendelor, al platii impozitului pe veniturile din dividende si al eliberarii dovezii/adeverintelor de plata a dividendelor si al platii impozitului pe veniturile din dividend, catre un destinatar dintr-o tara terta sau o organizatie internationala.

 

La nivel de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. niciun actionar, persoana fizica, sau persoana fizica, reprezentant al unui actionar, nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri, care sa produca efecte juridice, in raport de actionar, persoana fizica, sau persoana fizica, reprezentant al unui actionar, ori care sa il afecteze, in mod similar, intr-o masura semnificativa.

 

Datele cu caracter personal prelucrate in scopul platii dividendelor si a impozitului pe veniturile din dividende,  fiind materializate in documente financiar – contabile vor urma regimul, inclusiv durata de pastrare, prevazut de legislatia in vigoare pentru aceasta categorie de documente.

 

Fiecare actionar, persoana fizica, sau, dupa caz, persoana fizica, reprezentant al unui actionar, are urmatoarele drepturi, in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A.:

 

§  dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, la rectificarea sau stergerea acestora;

§  dreptul de a solicita si obtine restrictionarea prelucrarii si dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal;

§  dreptul de a obtine portabilitatea datelor cu caracter personal;

§  dreptul de a depune plangere la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

 


BRD are dreptul de a solicita documente suplimentare in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor Romgaz depuse la unitatile sale.

Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor prin agentul de plata pot fi solicitate de la BRD, e-mail [email protected] sau telefon: +40.21.200.83.87 sau +40.21.200.83.85.

Pentru alte informatii, va rugam sa accesati pagina de internet www.romgaz.ro – Sectiunea Relatia cu investitorii Dividende Romgaz2019 sau sa contactati ROMGAZ la adresa de e-mail [email protected] sau la telefon +40.374.40.18.19.

 

 

     Director General,                                                                                           Director Economic,

    Constantin Adrian VOLINTIRU                                                                 Marius VEZA

 

 

 

Anexa 1

 

 

Plati procesate prin virament bancar conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

 

 

Actionarii nereprezentati de un Participant isi pot exercita optiunea de a solicita Depozitarului Central plata dividendelor prin virament bancar, transmitand optiunea de plata si documentele corespunzatoare prin posta sau direct la adresa: Depozitarul Central S.A. – Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2.

Aceasta optiune de plata este pusa la dispozitie de Depozitarul Central in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si permite incasarea oricarei sume de bani cuvenite, direct prin virament intr-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Optiunea presupune inregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta putand fi utilizat pentru incasarea mai multor sau tuturor detinerilor si ramane valabila si pentru distributii ulterioare, pana la o notificare contrara din partea actionarului. Inregistrarea codului IBAN de catre Depozitarul Central este taxata conform grilei de tarife percepute detinatorilor de instrumente financiare si va fi suportata de catre fiecare actionar in parte.

Formularul de colectare cod IBAN si lista de documente necesar a fi transmise in vederea inregistrarii codului IBAN se regaseste pe paginile de internet ale Depozitarului Central (www.euroclear.ro  - sectiunea DetinatoriServicii pentru detinatori – Plata dividendelor si a altor sume de bani) si a Romgaz (www.romgaz.ro – sectiunea Relatia cu InvestitoriiDividende Romgaz2019). Documentele trebuie transmise catre Depozitarul Central cu cel putin 5 zile inainte de data platii dividendelor.

Pentru mai multe detalii cu privire la aceasta optiune de plata, actionarii ROMGAZ sunt rugati sa contacteze Depozitarul Central la e-mail [email protected] sau la tel. +40.21.408.58.00.

 

  

Anexa 2

 

 

Plati procesate in numerar sau prin virament bancar de catre

Agentul de Plata BRD - Groupe Societe Generale

catre ACTIONARI – PERSOANE FIZICE

 

 

Actionarii - persoane fizice care nu sunt reprezentati de participanti si nu au solicitat direct Depozitarului Central plata prin virament bancar, pot solicita plata in numerar la ghiseele oricarei unitati BRD de pe teritoriul Romaniei, pe baza documentelor mentionate in aceasta anexa.

Lista unitatilor BRD poate fi consultata pe website-ul BRD, link: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri si pe website-ul ROMGAZ www.romgaz.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii  - Dividende Romgaz 2019.

Actionarii - persoane fizice care nu au cont deschis la participanti, care nu s-au adresat direct Depozitarului Central si doresc plata dividendelor prin transfer bancar, au posibilitatea de a solicita catre BRD plata prin virament bancar.

Plata prin virament bancar presupune completarea formularului de “Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de SNGN ROMGAZ SA - Persoane fizice”, care trebuie insotit de documentele suport mentionate in aceasta anexa.

Formularele de Cerere de plata prin virament bancar pentru persoane fizice vor fi disponibile, incepand cu data prezentei, pe pagina de internet a ROMGAZ (www.romgaz.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii - Dividende Romgaz2019) sau pot fi solicitate incepand cu Data Platii la orice unitate BRD.

Toate documentele suport inmanate la ghiseele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru conformitate cu originalul si semnate de actionar/imputernicitul acestuia. Suplimentar, BRD va verifica si va certifica copiile documentelor prezentate de actionari cu documentele in original aduse de acestia la unitatile BRD.

Formularul de cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar, impreuna cu documentele suport mentionate in acesta pot fi prezentate in format fizic, incepand cu Data Platii, 24 iulie 2020, direct la ghiseele BRD sau transmise prin posta, cu scrisoare recomandata, la adresa: Directia Titluri - BRD METAV - Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania. In cazul expedierii prin posta, documentele solicitate se vor transmite in copie legalizata.

Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

In cazul in care documentele sunt intr-o alta limba decat limba romana/engleza, acestea trebuie depuse apostilate/supralegalizate, daca este cazul, si in traducere legalizata in limba romana.

BRD va efectua plata dividendelor nete prin virament bancar in termen de maxim 2 zile bancare (sau maxim 10 zile bancare, in cazul actionarilor nerezidenti care depun certificate de rezidenta fiscala) de la data inregistrarii cererii de plata a dividendelor prin virament bancar, insotita de documentatia completa si corecta. Data creditarii conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul interbancar si de lantul de banci corespondente.

  

Lista de documente:

1. PENTRU ACTIONARII - PERSOANE FIZICE - in NUME PROPRIU:

·         REZIDENTE - actul de identitate, in termen de valabilitate, avand inscris codul numeric personal (CNP);

·         NEREZIDENTE – actul de identitate/pasaportul cu numar de identificare.

In cazul in care actionarul persoana fizica este un minor cu varsta intre 14-18 ani care doreste sa-si incaseze dividendele nete personal, suplimentar fata de actele prezentate anterior, acesta trebuie sa prezinte si incuviintarea reprezentantului legal. In cazul in care dividendele sunt incasate de reprezentantul legal/tutore/curator, documentele solicitate vor fi cele de la punctele 2 si 3 de mai jos.

2. PENTRU ACTIONARII - PERSOANE FIZICE AVAND VARSTA SUB 14 ANI:

·         actul de identitate al tutorelui/parintelui avand inscris codul numeric personal (CNP) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata);

·         certificatul de nastere al actionarului care trebuie sa aiba inscris codul numeric personal (CNP) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata);

·         actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata).

3. PENTRU ACTIONARII - PERSOANE FIZICE CU DIZABILITATI  - PRIN CURATOR:

·         actul de identitate al curatorului avand inscris codul numeric personal (CNP) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata);

·         actul de identitate al actionarului avand inscris codul numeric personal (CNP) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata);

·         actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata).

4. PENTRU ACTIONARII - PERSOANE FIZICE - PRIN IMPUTERNICITI:

·         procura speciala autentificata care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor, eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata);

·         actul de identitate al imputernicitului avand inscris codul numeric personal (CNP) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata).

 

Nota 1: In cazul coproprietarilor, platile se vor procesa sub conditia prezentarii la ghiseu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional.

Nota 2: Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate/supralegalizate, dupa caz.

Nota 3: Agentul de plata va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite prin legislatia aplicabila.

Nota 4: In cazul platilor prin virament bancar catre alte banci decat BRD, la documentele mentionate se anexeaza si extras de cont certificat de banca la care se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

 

Situatii exceptionale:

Nu se vor efectua plati de dividende la ghiseele BRD in urmatoarele cazuri:

·         catre actionarii al caror CNP/numar de identificare din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele  Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central. Acestia sunt rugati sa isi actualizeze datele personale de identificare la Depozitarul Central S.A. Detalii privind modul de actualizare a datelor personale de identificare se regasesc pe pagina de internet a Depozitarului Central la adresa www.euroclear.ro, sectiunea Detinatori Servicii pentru detinatori.

·         catre mostenitorii actionarilor, in baza documentelor prezentate (ex: certificate de mostenitor, alte documente). Acestia au obligatia actualizarii la Depozitarul Central a inregistrarii transferului de proprietate. Plata se va efectua dupa actualizarea datelor in evidentele agentului de plata, urmare a solicitarii Depozitarului Central.

 

 

 

Anexa 3

 

 

Plati procesate prin virament bancar de catre

Agentul de Plata BRD - Groupe Societe Generale

catre ACTIONARI - ENTITATI LEGALE

 

Actionarii-persoane juridice/alte entitati nereprezentati de un participant, care nu s-au adresat direct Depozitarului Central si care doresc plata dividendelor prin transfer bancar au posibilitatea de a solicita catre BRD plata prin virament bancar.

Plata prin virament bancar presupune completarea formularului de “Cerere de plata prin virament bancar a dividendelor nete distribuite de SNGN ROMGAZ SA - Persoane juridice / alte entitati”, care trebuie insotit de documentele suport mentionate in aceasta anexa.

Formularele de Cerere de plata prin virament bancar pentru persoane juridice/alte entitati vor fi disponibile pe pagina de internet a ROMGAZ (www.romgaz.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii - Dividende Romgaz2019) sau pot fi solicitate incepand cu Data Platii la orice unitate BRD.

Toate documentele suport inmanate la ghiseele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru conformitate cu originalul si semnate de actionar/ imputernicitul acestuia. Suplimentar, BRD va verifica si va certifica copiile documentelor prezentate de actionari cu documentele in original aduse de acestia la unitatile BRD.

Formularul de cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar, impreuna cu documentele suport mentionate in acesta pot fi prezentate in format fizic, incepand cu Data Platii, 24 iulie 2020, direct la ghiseele BRD sau transmise prin posta, cu scrisoare recomandata, la adresa: Directia Titluri - BRD METAV - Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucuresti, Romania. In cazul expedierii prin posta, documentele solicitate se vor transmite in copie legalizata, cu exceptia certificatului constatator de la Registrul Comertului/alt document echivalent emis de autoritatea competenta care atesta calitatea de reprezentant legal si care se poate depune in original sau copie.

Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

In cazul in care documentele sunt intr-o alta limba decat limba romana/engleza, acestea trebuie depuse apostilate/supralegalizate, daca este cazul, si in traducere legalizata in limba romana (cu exceptia certificatului constatator de la Registrul Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta care atesta calitatea de reprezentant legal si care se poate depune in traducere legalizata in limba engleza).

BRD va efectua plata dividendelor nete prin virament bancar in termen de maxim 2 zile bancare (sau maxim 10 zile bancare, in cazul actionarilor nerezidenti care depun certificate de rezidenta fiscala) de la data inregistrarii cererii de plata a dividendelor prin virament bancar, insotita de documentatia completa si corecta. Data creditarii conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul interbancar si de lantul de banci corespondente.

 

 

Lista de documente:

  • certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/ alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul, care se va retine de catre Agentul de Plata;
  • act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului;
  • certificatul constatator de la Registrul Comertului/ document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va retine de catre Agentul de Plata;
  • procura notariala in original sau in copie legalizata (procura se va retine de catre Agentul de Plata), daca este cazul.

 

In cazul platilor prin virament bancar catre alte banci decat BRD, la documentele mentionate se anexeaza si extras de cont certificat de banca la care se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca, din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

  

 

 

Anexa 4

 

 

Lista de documente pentru FONDURILE DE INVESTITII REZIDENTE

(FARA PERSONALITATE JURIDICA)

 

 

In scopul acordarii de scutire de impozit pe dividendele incasate, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, FONDURILE DE INVESTITII REZIDENTE (FARA PERSONALITATE JURIDICA) trebuie sa transmita urmatoarele documente:

·         O declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii, prin care se atesta faptul ca fondul este fond inchis/deschis de investitii si nu are personalitate juridica.

De asemenea, declaratia trebuie sa cuprinda toate informatiile necesare prin care se poate identifica corespunzator fondul de investitii, cel putin urmatoarele:

-          datele de identificare ale fondului de investitii (codul unic de identificare/inregistrare si denumirea completa, astfel cum sunt evidentiate in Registrul Actionarilor S.N.G.N Romgaz S.A. tinut de catre Depozitarul Central),

-          decizia de autorizare,

-          numarul de inregistrare in Registrul Instrumentelor si Investitiilor Financiare,

-          numarul si data notificarii Autoritatii de Supraveghere Financiara si valabilitatea acesteia.

·         Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal/persoanei autorizate sa reprezinte fondul, in termen de valabilitate, certificata de titular „conform cu originalul” -  carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;

·         Certificatul constatator, in termen de valabilitate (30 zile), in original sau copie certificata „conform cu originalul”, din care sa rezulte calitatea celui care semneaza declaratia de reprezentant legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul;

·         Copie dupa atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF - fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare), in care sa se regaseasca numarul de registru din Registrul instrumentelor si investitiilor financiare al ASF.

Nota: In cazul unei societati de administrare a mai multor fonduri de investitii, se transmite o singura declaratie pe proprie raspundere si o copie a documentelor societatii de administrare, insotita de o lista a fondurilor de investitii aflate in administrarea societatii si de documentele aferente fondurilor.

 

Actionarii pot transmite documentele, in mod direct sau prin Participant, prin posta, cu scrisoare recomandata, la sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Medias, Piata C.I.Motas nr.4, jud. Sibiu, cod postal 551130, Romania – in atentia Serviciului Piata de Capital sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [email protected] . In acest caz, atat emailul cat si documentele din continutul acestuia vor fi semnate electronic.

 

Documentele trebuie transmise pana la data de 14 iulie 2020 (data primirii documentelor la sediul ROMGAZ) pentru ca plata dividendelor cu acordarea scutirii de impozit sa fie efectuata la Data Platii, 24 iulie 2020. Daca documentatia nu este corecta si completa, ROMGAZ va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota prevazuta de legea din Romania (5%).

In cazul in care documentele se transmit dupa data de 14 iulie 2020, ROMGAZ va plati, ulterior Datei Platii, impozitul retinut.

 

 

Anexa 5

 

Lista de documente pentru FONDURILE DE PENSII

 

In scopul acordarii de scutire de impozit pe dividendele incasate, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, FONDURILE DE PENSII REZIDENTE FISCAL IN ROMANIA trebuie sa transmita urmatoarele documente:

·         O declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, care sa ateste faptul ca autorizarea societatii de administrare a fondului si autorizarea fondului de pensii sunt valabile la data efectuarii platii;

·         Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate, certificata de titular „conform cu originalul” - carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini;

·         Certificat constatator, in termen de valabilitate (30 zile), in original sau copie certificata „conform cu originalul”, din care sa rezulte calitatea celui care semneaza declaratia de reprezentant legal/persoana autorizata a societatii de administare a fondului;

·         Copie dupa decizia autoritatii de reglementare prin care se autorizeaza fondul de pensii;

·         In cazul fondurilor de pensii care au cont deschis la un Participant/Intermediar,  o adresa de inaintare sau o declaratie pe proprie raspundere semnata de Participant, prin care se comunica  urmatoarele:

-          faptul ca fondul de pensie este client al acestuia;

-          datele de identificare ale fondului de pensii, respectiv numar de identificare/inregistrare si denumirea completa, astfel cum sunt evidentiate in Registrul Actionarilor S.N.G.N Romgaz S.A. tinut de catre Depozitarul Central;

-          codul de inscriere in Registrul Comisiei, numarul si data deciziei de autorizare.

Nota: In cazul unei societati de administrare a mai multor fonduri de pensii, se transmite o singura declaratie pe proprie raspundere si o copie a documentelor societatii de administrare, insotita de o lista a fondurilor de pensii aflate in administrarea societatii si de documentele aferente fondurilor.

De asemenea, sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania FONDURILE DE PENSII NEREZIDENTE FISCAL IN ROMANIA, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Spatiului Economic European, cu conditia existentei unui instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. In acest scop, acestea trebuie sa transmita urmatoarele documente:

·         Certificat de rezidenta fiscala (in original/copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul), insotit de traducerea legalizata in limba romana;

·         O declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, care sa ateste ca autorizarea societatii de administrare a fondului si autorizarea fondului de pensii sunt valabile la data efectuarii platii, daca reprezinta fonduri de pensii astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS si, daca sunt disponibile, informatii cu privire la website-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine, unde poate fi verificat statutul de fond de pensii;

·         Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate, certificata de titular „conform cu originalul”.

 

Actionarii pot transmite documentele, in mod direct sau prin Participant, prin posta, cu scrisoare recomandata, la sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Medias, Piata C.I.Motas nr.4, jud. Sibiu, cod postal 551130, Romania – in atentia Serviciului Piata de Capital sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [email protected] . In acest caz, atat emailul cat si documentele din continutul acestuia vor fi semnate electronic.

 

Certificatele de rezidenta fiscala prezentate de actionarii nerezidenti trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

-          sa fie emise in anul in care se face solicitarea aplicarii Conventiilor de evitare a dublei impuneri;

-          sa fie valabile pentru anul in care s-a efectuat plata dividendelor.

Certificatele de rezidenta fiscala (in original/copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul) si traducerile legalizate in limba romana vor fi trimise prin posta la adresa de mai sus.

 

Documentele trebuie transmise pana la data de 14 iulie 2020 (data primirii documentelor la sediul ROMGAZ) pentru ca plata dividendelor cu acordarea scutirii de impozit sa fie efectuata la Data Platii, 24 iulie 2020. Daca documentatia nu este corecta si completa, ROMGAZ va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota prevazuta de legea din Romania (5%).

In cazul in care documentele se transmit dupa data de 14 iulie 2020, ROMGAZ va plati, ulterior Datei Platii, impozitul retinut.

 

 

Anexa 6

 

Acordarea de impozit favorabil pentru ACTIONARII NEREZIDENTI

 

Actionarii nerezidenti care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, trebuie sa transmita catre ROMGAZ certificatul de rezidenta fiscala in original/copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, impreuna cu traducerea legalizata a acestuia in limba romana, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari.

 

Certificatele de rezidenta fiscala prezentate de actionarii nerezidenti trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

-          sa fie emise in anul in care se face solicitarea aplicarii Conventiilor de evitare a dublei impuneri;

-          sa fie valabile pentru anul in care s-a efectuat plata dividendelor.

 

Actionarii nerezidenti pot transmite documentele, in mod direct sau prin Participant, prin posta, cu scrisoare recomandata, la sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Medias, Piata C.I.Motas nr.4, jud. Sibiu, cod postal 551130, Romania – in atentia Serviciului Piata de Capital.

 

Documentele trebuie transmise pana la data de 14 iulie 2020 (data primirii documentelor la sediul ROMGAZ) pentru ca plata dividendelor cu acordarea impozitului favorabil sa fie efectuata la Data Platii, 24 iulie 2020. Daca documentatia nu este corecta si completa, ROMGAZ va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota prevazuta de legea din Romania (5%).

In cazul in care documentele se transmit dupa data de 14 iulie 2020, ROMGAZ va plati ulterior Datei Platii diferenta dintre valoarea impozitului aplicabil in Romania si valoarea impozitului favorabil, calculat in urma aplicarii prevederilor Conventiilor de evitare a dublei impuneri.

 

 [1] Cod unic atribuit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala actionarilor nerezidenti in scopul incasarii de acestia a veniturilor din Romania. Codul este atribuit la cererea actionarului si transmis catre Depozitarul Central S.A.