Conformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Codului Bursei de Valori Bucuresti – Operator de Piata

 

Data Raportului: 22 martie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Conformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti (BVB)

 

In calitate de societate listata la Bursa de Valori Bucuresti, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aplica prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB incepand cu data de 12 noiembrie 2013.

 

Pe parcursul anului 2018, Consiliul de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a aprobat atat revizuirea unor reglementari (Regulamentul Consiliului de Administratie si Regulamentul Comitetului de Audit) cat si unele reglementari noi (Politica privind evaluarea Consiliului de Administratie, Politica privind remunerarea si Politica privind tranzactiile cu partile afiliate). Documentele sunt publicate pe pagina de internet a societatii.

 

Astfel, in prezent, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. respecta majoritatea prevederilor cuprinse in Tabelul privind conformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

 

Anexat:

Tabelul privind conformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

-----------------------------------------------------

 

Tabelul privind conformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

 

Prevederile CGC BVB

Respecta

Nu respecta/ respecta partial

Motivul pentru neconformitate/explicatii privind conformarea

1

2

3

4

A.1

Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile Generale din Sectiunea A.

x

 

 

A.2

Regulamentul CA trebuie sa includa prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese. Membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.

x

 

 

A.3

CA este format din cel putin cinci membri.

x

 

 

A.4

Majoritatea membrilor CA trebuie sa nu aiba functie executiva. Nu mai putin de doi membri neexecutivi ai CA trebuie sa fie independenti.

Fiecare membru independent al CA trebuie sa depuna o declaratie la momentul nominalizarii sale in vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale.

x

 

 

A.5

Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale membrilor CA, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau.

x

 

 

A.6

Orice membru al CA trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

x

 

 

A.7

Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.

x

 

 

A.8

Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare
a CA sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate in urma acesteia.


Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea CA cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.

 

x partial

Sectiunea privind Declaratie referitoare la guvernanta corporativa din cadrul Raporului anual al administratorilor include mentiuni privind evaluarea CA.

O Politica privind evaluarea Consiliului de Administratie a fost elaborata la nivelul Romgaz si a fost aprobata de CA in 12 martie 2019.

 

In urma aprobarii, ea a fost publicata pe pagina de internet a societatii.

A.9

Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind
numarul de intalniri ale CA si comitetelor in cursul ultimului an, participarea
administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al CA si al comitetelor cu privire la activitatile acestora.

x

 

 

A.10

Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii referitoare la numarul exact de membri independenti din CA.

x

 

 

A.11

CA trebuie sa infiinteze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizarilor de noi membri in CA si va face recomandari CA.


Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independenta.

x

 

 

B.1

CA trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.

 

Comitetul de audit trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie sa fie independenti.

 

Majoritatea membrilor, incluzand presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare.

x

 

 

B.2

Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.

x

 

 

B.3

In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.

x

 

Responsabilitatea privind monitorizarea eficacitatii sistemelor de control intern, de audit intern, si de management al riscurilor din cadrul societatii este precizata in Regulamentul Intern al Comitetului de Audit.

 

Pentru anul 2018, Comitetul de Audit a efectuat evaluarea anuala a sistemului de control intern.

B.4

Evaluarea de la B.3. trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.

x

 

A se vedea explicatiile de la B.3

 

B.5

Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.

x

 

Prevederea este deja mentionata la art.8 alin. 2 din CGC Romgaz.


Regulamentul Intern al Comitetului de Audit aprobat de CA in cadrul sedintei din  14 mai 2018 contine  prevederi privind aceasta obligatie.

 

De asemenea, o Politica privind tranzactiile cu partile afiliate a fost elaborata la nivelul Romgaz si a fost aprobata de CA in 20 martie 2019.

 

In urma aprobarii, ea a fost publicata pe pagina de internet a societatii.

 

 

Pentru anul 2018, Comitetul de Audit a efectuat evaluarea conflictelor de interese atunci cand a fost cazul.

B.6

Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.

x

 

Responsabilitatea privind monitorizarea eficacitatii sistemelor de control intern, de audit intern, si de management al riscurilor din cadrul societatii este precizata in Regulamentul Intern al Comitetului de Audit.

 

Pentru anul 2018, Comitetul de Audit a efectuat evaluarea eficientei sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.

B.7

Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.

x

 

 

B.8

Comitetul de Audit trebuie sa raporteze periodic (cel putin anual) sau adhoc catre CA cu privire la rapoartele sau analizele initiate de comitet.

x

 

 

B.9

Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.

x

 

 

B.10

CA trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de CA in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit si dezvaluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.

x

 

Prevederea este deja mentionata la art. 9 din CGC Romgaz si va fi implementata prin Politica privind tranzactiile cu  parti afiliate,  politica aprobata de CA in 20 martie 2019

 

In urma aprobarii, ea a fost publicata pe pagina de internet a societatii.

B.11

Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.

x

 

 

B.12

Departamentul de audit intern trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.

x

 


 

 


 

C.1

Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare. Politica de remunerare trebuie formulata astfel incat sa permita actionarilor intelegerea principiilor si a argumentelor care stau la baza remuneratiei membrilor CA si a Directorului General. Orice schimbare esentiala intervenita in politica de remunerare trebuie publicata in timp util pe pagina de internet a societatii.

 

Societatea trebuie sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.

 

Raportul privind remunerarea trebuie sa prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate in politica de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.

x

 

Prevederea este deja mentionata la art.11, alin 5 din CGC Romgaz.

 

Sectiunea privind Declaratie referitoare la guvernanta corporativa din cadrul Raporului anual al administratorilor include mentiuni atat privind implementarea Politicii de remunerare, cat si privind remunerarea administratorilor si a directorilor.

 

Un document distinct privind Politica privind remunerarea a fost deja elaborat si a fost aprobat de CA in 12 martie 2019.

 

In urma aprobarii, ea a fost publicata pe pagina de internet a societatii.

 


Raportul anual privind remunerarea este prezentat impreuna cu Raportul anual al administratorilor. Acesta detaliaza de asemenea principiile aplicate in deteminarea remuneratiei adminsitratorilor si directorilor.

D.1

Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii – indicandu-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorica.

 

In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

x

 

 

D.1.1

Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;

 

x partial

Elementele privind organizarea AGA sunt prezentate actionarilor cu ocazia fiecarei sedinte.

 

Un document distinct privind Regulile si Procedurile AGA a fost elaborat si va fi supus spre aprobarea CA intr-o sedinta ulterioara elaborarii acestei declaratii.

D.1.2

CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente  profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;

x

 

 

D.1.3

Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) – cel putin cele prevazute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB;

x

 

 

D.1.4

Informatii referitoare la AGA: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor CA; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in CA impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;

x

 

 

D.1.5

Informatii privind evenimentele corporative (plata dividendelor si a altor distribuiri catre actionari, alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar) inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni.

 

Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;

x

 

 

D.1.6

Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;

x

 

 

D.1.7

Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.

x

 

 

D.2

Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, propusa de Directorul General si adoptata de CA sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.

x

 

 

D.3

Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Politica privind previziunile va stabili frecventa, perioada avuta in vedere si continutul previziunilor si va fi publicata pe pagina de internet a societatii.

x

 

 

D.4

Regulile AGA nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.

x

 

 

D.5

Auditorii externi vor fi prezenti la AGA atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.

x

 

Auditorii externi sunt invitati la AGA atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.

D.6

CA va prezenta AGA o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a  riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.

x

   

D.7

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA in baza unei invitatii prealabile din partea CA. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la AGA, cu exceptia cazului in care Presedintele CA hotaraste in alt sens.

x

 

 

D.8

Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atat in limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul.

x

 

 

D.9

Societatea va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data sedintelor/ teleconferintelor.

x

 

 

D.10

In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.

x

 

 

 

Abreviatii:

AGA       = Adunarea Generala a Actionarilor                                                       

BVB        = Bursa de Valori Bucuresti                                                   

CA          = Consiliu de Administratie                                                   

CGC        = Cod de Guvernanta Corporativa                                                         

CGC ROMGAZ = Codul de Guvernanta Corporativa al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., aprobat in 28.01.2016

CV          = Curriculum Vitae

TR           = Termeni de Referinta