Contracte cf.art.234 lit.i din Reg.5/2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului ASF nr. 5/2018

                                                                                                                                                                                                                           

Data Raportului: 28 mai 2019

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscală: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·      S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat doua acte juridice de tipul celor prevăzute la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

 

In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează două acte juridice a căror valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2018, astfel:

 

Nr
 Crt

Parte contractantă

Nr. și data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea estimată a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene și modalități de plată

Creanțe reciproce

Garanții constituite

Penalități

(%/zi)

1

ENGIE ROMANIA S.A.

Contract – Cadru nr. VG49/24.04.2019 de vanzare-cumpărare a gazelor naturale, incheiat intre producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale

 

Vanzare - cumpărare gaze naturale ptr. consum clienţi casnici  (perioada 01.05.2019-31.03.2020)

674.465.021,81

Factura de regularizare scadentă in 15 zile de la data emiterii

-

Scrisoare de garanţie bancară

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare

Contractul de vanzare - cumpărare gaze naturale VG49/24.04.2019 a fost transmis de către ENGIE ROMANIA S.A. la data de 27.05.2019.

2

 

E.ON GAZ FURNIZARE S.A.

Contract – Cadru nr. VG50/24.04.2019 de vanzare-cumpărare a gazelor naturale, incheiat intre producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale

 

Vanzare - cumpărare gaze naturale ptr. consum clienţi casnici  (perioada 01.05.2019-31.03.2020)

531.508.825,88

Factura de regularizare scadentă in 15 zile de la data emiterii

-

Scrisoare de garanţie bancară

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare

Contractul de vanzare - cumpărare gaze naturale VG50/24.04.2019 a fost transmis de către E.ON GAZ FURNIZARE S.A. la data de 27.05.2019.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU