Convocare A.G.O.A. & A.G.E.A. pentru 18(19).12.2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 44050/ 13.11.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 36/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

13.11.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

I.    Convocarea A.G.O.A. pentru data de 18.12.2018 (prima convocare)/ 19.12.2018 (a doua convocare), ora 09:00

II.  Convocarea A.G.E.A. pentru data de 18.12.2018 (prima convocare)/ 19.12.2018 (a doua convocare), ora 10:00

III. Aprobarea unei noi structuri organizatorice a societatii CONPET S.A. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. - II. Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 18.12.2018 (prima convocare)/ 19.12.2018 (a doua convocare), ora 09:00, respectiv ora 10:00

 

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 13.11.2018, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 18.12.2018 (prima convocare)/ 19.12.2018 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocata pentru data de 18.12.2018 (prima convocare)/ 19.12.2018 (a doua convocare), ora 09:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 07.12.2018. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 15.01.2019, stabilirea datei de 14.01.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A.

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care se vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor.

3. Aprobarea cuantumului componentei variabile a remuneratiei administratorilor.

4. Aprobarea incheierii actului aditional la contractele de mandat ale administratorilor in functie, avand ca obiect:

a) indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru perioada contractului de mandat.

b) cuantumul componentei variabile a remuneratiei administratorilor, modalitatea de calcul si acordare a acesteia.

5. Desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru semnarea actului aditional la contractele de mandat incheiate cu administratorii in functie ai Societatii “CONPET” S.A.

6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorului General si remuneratiei Directorului Economic.

7. Aprobarea datei de inregistrare 15.01.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 14.01.2019.

8. Imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

 

A.G.E.A. este convocata pentru data de 18.12.2018 (prima convocare)/ 19.12.2018 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A. este 07.12.2018. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 15.01.2019, stabilirea datei de 14.01.2019 ca ex-date aferenta A.G.E.A.

 

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea propunerii de asociere a CONPET S.A. cu alte societati in vederea constituirii Comitetului National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) si dobandirea de catre CONPET S.A. a calitatii de membru asociat in aceasta organizatie non-guvernamentala.

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii “CONPET” S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modificare a Actului Constitutiv).

4. Aprobarea datei de inregistrare 15.01.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 14.01.2019.

5. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.E.A.

b) Presedintelui Consiliului de Administratie sau Presedintelui sedintei A.G.E.A. (dupa caz) pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.E.A. si depunerii / inregistrarii formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Aprobarea unei noi structuri organizatorice a societatii CONPET S.A.

Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, prin Decizia nr. 29 din data de 13.11.2018 a Consiliului de Administratie, a fost aprobata o noua structura organizatorica care va intra in vigoare incepand cu data de 01.12.2018, cu aplicabilitate pana la data de 31.12.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. si Convocatorul A.G.E.A. (inclusiv Anexa cuprinzand Proiectul de modificare a Actului Constitutiv al CONPET S.A.) pentru data de 18.12.2018 (19.12.2018).

 

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS