Convocare A.G.O.A. pentru 14(17).09.2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 31865/10.08.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 28/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

10.08.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 14.09.2018 (prima convocare)/ 17.09.2018 (a doua convocare), ora 10:00

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 10.08.2018, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) in data de 14.09.2018 (prima convocare)/ 17.09.2018 (a doua convocare).

A.G.O.A. este convocata pentru data de 14.09.2018/17.09.2018, ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 05.09.2018. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 04.10.2018, stabilirea datei de 03.10.2018 ca ex-date aferenta A.G.O.A.

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2018 (perioada ianuarie - iunie 2018), intocmit in conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 si art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, insotit de Situatiile financiare interimare la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30.06.2018, intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara”.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2018.

4. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 – 2020,  rectificat.

5. Constatarea implinirii prescriptiei dreptului material la actiune, in vederea realizarii platii de dividende aferente exercitiului financiar 2014, al actionarilor, neridicate pana la data de 31.07.2018 si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al Societatii.

6. Aprobarea datei de inregistrare 04.10.2018 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 03.10.2018.

7. Imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 14.09.2018 (17.09.2018).

 

Director General

Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.