Convocare AGA Anuala - 18 Aprilie 2019

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului: 14 martie 2019

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

 

Evenimente Importante___________________________________________________

In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale din data de 13 martie 2019, ora 1700, s-a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara  ale Actionarilor in data de 18 aprilie 2019, ora 1000 si respectiv, ora 1100,  la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 8 aprilie 2019 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:

   ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

1.      Alegerea doamnei Mariana DINU, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A.,  pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.      Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar.

3.      Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.

4.      Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului pe anul 2018 (dividendul brut propus este de  1,64  lei / actiune). Dividendele vor fi platite in data de 31 mai 2019 si data platii amanate va fi 29 noiembrie 2019.

5.      Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2019.

6.      Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2019, a limitelor generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor, precum si a remuneratiei directorilor.

7.      Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Petre BUNESCU, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 18.04.2019 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.

8.      Alegerea domnului Bogdan-Alexandru DRAGOI in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, ca urmare a  incetarii mandatului de administrator al domnului Ioan CUZMAN prin ajungere la termen in data de 18.04.2019, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.

Numirea domnului Bogdan-Alexandru DRAGOI este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei.

9.      Alegerea domnului Philippe Laurent Charles HEIM in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta. Domnul Philippe Laurent Charles HEIM a fost numit in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administratie nr. 356 /21 iunie 2018, ca urmare a renuntarii domnului Bernardo SANCHEZ - INCERA la mandatul de administrator.

Numirea domnului Philippe Laurent Charles HEIM este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei.

10.  Alegerea doamnei Liliana FELEAGA in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta. Doamna Liliana FELEAGA a fost numita in calitate de administrator independent provizoriu prin Decizia Consiliul de Administratie nr. 359 /19 septembrie 2018, ca urmare a  incetarii mandatului de administrator independent al Domnului Aurelian DOCHIA prin ajungere la termen.

Numirea doamnei Liliana FELEAGA este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei.

11.  Desemnarea domnului Bogdan-Alexandru DRAGOI in calitate de administrator independent.

12.  Desemnarea doamnei Liliana FELEAGA in calitate de administrator independent.

13.  Numirea  societatii Ernst&Young Assurance Services SRL  in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anul financiar 2019.

14.  Aprobarea datei de 9 mai 2019 ca ex date.

15.  Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa  beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. 

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

1.Alegerea doamnei Mariana DINU, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A.,  pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum si imputernicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv.

3.Aprobarea datei de 9 mai 2019 ca ex date.

4.Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

 

Anexa:   Convocarea   Adunarilor  Generale   Ordinare   si   Extraordinare   ale   Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 18 aprilie 2019.

 

BRD-Groupe Societe Generale

 

Francois Bloch

Director General

 

Flavia POPA

Secretar General