Convocare AGA Anuala - 19 aprilie 2019

SNP OMV PETROM S.A.

 

 

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 14 martie 2019
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 
+40 372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

 

 

Eveniment important de raportat:

 

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 19 aprilie 2019

 

In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, OMV Petrom S.A. convoaca prin prezenta actionarii societatii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 19 aprilie 2019 (convocarea este anexata la prezenta).

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15 martie 2019, in format electronic pe website-ul societatii (www.omvpetrom.com) si in format fizic la registratura de la sediul societatii.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost aprobata de Directorat si, ulterior, de catre Consiliul de Supraveghere, pe 14 martie 2019. 

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si in doua ziare de circulatie nationala.

 

Anexa:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19 aprilie 2019.

 

 

Christina Verchere                                                                        Stefan Waldner

Director General Executiv                                                               Director Financiar

Presedintele Directoratului                                                              Membru al Directoratului