Convocare AGA Anuala -23 Apriie 2020

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului: 13 martie 2020

BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991

Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium

 

Evenimente Importante___________________________________________________

In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale din data de 12 martie 2020, ora 11.30, s-a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara  ale Actionarilor in data de 23 aprilie 2020, ora 1000 si respectiv, ora 1100,  la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2020 (data de referinta).

Va reamintim ca, in conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actionarii au posibilitatea de a vota inclusiv prin corespondenta, conform detaliilor din Convocator si Procedura AGA.

Adunarile Generale ale Actionarilor au urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

1.      Alegerea Doamnei Mariana DINU, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa  acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.      Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar.

3.      Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

4.      Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului pe anul 2019 (dividendul brut propus este de  1,64 lei /actiune). Dividendele vor fi platite in data de 3 iunie 2020 si data platii amanate va fi 27 noiembrie 2020.

5.      Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul  2020 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2020.

6.      Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2020, precum si a limitelor generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si a remuneratiei directorilor.

7.      Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 30.05.2020 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.

8.      Desemnarea domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX in calitate de administrator independent.

9.      Alegerea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu aceasta. Doamna  Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA a fost numita in calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administratie nr. 385 din 05.11.2019, ca urmare a renuntarii domnului Domnului Philippe Laurent Charles HEIM la mandatul sau de administrator.

Numirea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.

10.  Numirea  societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, bld Ion Mihalache nr 15-17, cladirea Tower Center, etaj 21, cod fiscal RO11909783, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anul financiar 2020.

11.  Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.

12.  Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa  beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

1.Alegerea Doamnei Mariana DINU, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa  acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum si imputernicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv.

3.Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.

4.Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

 

Anexa:   Convocarea   Adunarilor  Generale   Ordinare   si   Extraordinare   ale   Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 23 aprilie 2020.

 

BRD-Groupe Societe Generale

 

Francois Bloch

Director General

 

Flavia POPA

Secretar General