Convocare AGA Anuala - 27 aprilie 2020

SNP OMV PETROM S.A.

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 17 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)

Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082

Atribut fiscal: RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997

Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

 

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare)

 

In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, OMV Petrom S.A. convoaca prin prezenta actionarii societatii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare). Convocarea este anexata la prezentul raport curent.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 19 martie 2020.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, cat si Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 16.03.2020, OMV Petrom recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului:

  • sa acceseze materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura;
  • sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot;
  • sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.

 

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si in doua ziare de circulatie nationala.

 

 

Anexa:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare).

 

 

Christina Verchere                                                                               Alina Popa

Director General Executiv                                                                      Director Financiar

Presedintele Directoratului                                                                     Membru al Directoratului