Convocare AGA O & E 04.01.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 26.11.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 04.01.2018/07.01.2018

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca, in data de 26.11.2018, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 04.01.2019 incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si ora 11 :00 pentru AGEA, la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara 54, sector 1, Bucuresti. Convocatorul se regaseste in Anexa 1 la prezentul Raport.

Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societatii (www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data de 04.12.2018, ora 18:00.

 

Cosmin Ghita

Director General

 

  

 

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE  A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

  

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.015.138.510 lei,

 

 

Avand in vedere

 

  • Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
  • Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
  • Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
  • ·         Prevederile Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale.

 

 

 

Convoaca

 

I .Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de 04.01.2019, ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti (AGOA).

 

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de 04.01.2019, ora 11:00 (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti (AGEA).

  

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de 24.12.2018 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.      Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie aferent perioadei de 9 luni incheiata la data de 30.09.2018.

3.      Aprobarea Raportului de analiza cu privire la masura dispusa de Curtea de Conturi la pct. II.11 din Decizia nr. 5/28.06.2018.

4.      Aprobarea datei de 23.01.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

5.      Aprobarea datei de 22.01.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extroardinara a Actionarilor este urmatoarea:

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor.

2.      Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, dupa cum urmeaza:

Se modifica art. 8 in sensul adaugarii aliniatului (7) care va avea urmatorul continut:

 

(7) In conformitate cu dispozitiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de trei ani, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.015.427.983 lei reprezentand:

- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei,  urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industriei si Resurselor  nr.6899/12.10.2001 asupra terenului in suprafata de 34 170,15 mp din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda; valoarea terenului reprezentand aportul in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii terenului de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei.

Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

  1. Aprobarea desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
  2. Aprobarea delegarii de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administrratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.015.427.983 lei, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220 1 din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 85 din Legea nr. 24/2017, in urmatoarele conditii:

·         Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba delegarea, pentru o perioada de trei ani, catre Consiliul de Administratie a competentelor privind majorarea capitalului social al SNN pana la o valoare maxima de 3.015.427.980 lei    reprezentand:

-  aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei,urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industriei si Resurselor  6899/12.10.2001 asupra terenului in suprafata de 34 170,15 mp din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda; valoarea terenului reprezentand aportul in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii terenului de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

-  aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei.

Capitalul  social  autorizat  propus  in  valoare  de 3.015.427.980lei  are  la  baza urmatoarele:

(i)                   Valoarea mentionata in documentatia de stabilire si evaluare a terenului din Strada Energiei, nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta fiind  de 915.487.730 lei (valoare inainte de denominarea monedei nationale), echivalentul a 91.548.77 lei (RON).

(ii)                  Fara a avea un raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, valoarea indexata a acestui teren cu indicele de inflatie pe perioada 31 octombrie 2001- 30 septembrie 2018  este de circa 238.786,66 lei RON (valoare estimata de SNN). Un evaluator independent va efectua o evaluare a acestui teren in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;

(iii)               Faptul ca valoarea terenului mentionat la pct.(i) de mai sus va fi actualizata cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului; indicele de inflatie folosit va fi ultimul disponibil la data intocmirii rapoartelor de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului;

(iv)               Faptul ca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta si vor subscrie toate actiunile in cadrul ofertei publice care va fi derulata de SNN ca urmare a majorarii de capital social.

(v)                 O anumita marja de rezerva care ar putea rezulta datorita rezultatelor evaluarii ca urmare a aplicarii unor indici de inflatie mai mari datorita raportarii ca data de evaluare, ultimul indice al preturilor de consum de la data intocmirii rapoartelor de catre expertii independent (marja de rezerva cca 11% din valorile estimate curente).

 

·             Potrivit art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, valoarea terenului, actualizata cu indicele de inflatie pana la data evaluarii, se include, potrivit legii, in patrimoniul societatilor comerciale, iar capitalul social se majoreaza conform dispozitiilor art. 113 lit. f) si art. 210 din Legea nr. 31/1990;

·             Consiliul de Administratie va demara procedura de majorare a capitalului social dupa desemnarea de catre Registrul Comertului a unui expert care sa stabileasca valoarea terenului din strada Energiei, nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta si dupa finalizarea raportului de catre expertul desemnat, in baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 31/1990 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991

·             Consiliul de Administratie va decide majorarea capitalului social cu aportul in natura al statului roman reprezentat de valoarea terenului si aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, pe baza raportului pentru acest teren intocmit de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;

·            Consiliul de Administratie va stabili data de inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital conform Deciziei Consiliului de Administratie de majorare a capitalului cu aport in natura ca urmare a mandatarii;

·          Consiliul de Administratie va stabili « Ex-date », data calendaristica anterioara datei de inregistrare in conformitate cu cicul de decontare T+2 de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

·             Consiliul de Administratie va intreprinde urmatoarele actiuni in vederea initierii, derularii si finalizarii majorarii de capital social:

               -Selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta ca urmare a majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006;

         - Aprobarea Prospectului de majorare de capital social cu aport in natura dupa finalizarea acestora de catre intermediar si coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobarii Prospectului de oferta de catre Autoritatea  de Supraveghere Financiara;

              - Coordonarea procesului de notificare a pietei de capital si a actionarilor cu privire la disponibilitatea Prospectului de oferta si a derularii efective a perioadei de oferta;

             - Aprobarea situatiei subscrierilor si anularea actiunilor nesubscrise, respectiv returnarea sumelor rezultate ca surplus al exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de subscriere, in urma notificarii situatiei finale a subscrierilor de catre intermediar la ASF si primirea adresei ASF privind initierea masurilor de inregistrare a capitalului social majorat la institutiile abilitate : Oficiul National al Registrului Comertului si Depozitarul Central, aprobare validata prin Decizie a Consiliului de Administratie.

            - Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare inregistrarii la ORC a capitalului social majorat si a modificarii Actului Constitutiv al SNN ca urmare a modificarii capitalului social, pe baza Actului Aditional si a Actului Constitutiv Consolidat;

               - Coordonarea procesului de obtinere a Certificatului de inregistrare valori mobiliare eliberat de ASF pe baza Certificatului Constatator eliberat de ORC ;

               - Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare la Depozitarul Central pentru inregistrarea majorarii de capital social, conform Codului Depozitarului Central

·                           Vor fi emise actiuni noi, nominative, dematerializate in schimbul aportului in natura si aportului in numerar, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala, fara prima de emisiune;

·                           Potrivit prevederilor art. 173 alin. (7) din Regulamentul nr. 5/2018, decizia Consiliului de Administratie de majorare a capitalului social va preciza inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi, pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea;

·                           Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi aprobate de Consiliul de Administratie si vor fi comunicate actionarilor prin raport curent ;

·                           Valoarea exacta a aportului in natura va fi determinata in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;

·                          Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospectul aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare;

·                             Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare;

·                             Ulterior perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta, Depozitarul Central va emite drepturi de alocare. Numarul total de drepturi de alocare emise este egal cu numarul maxim de actiuni noi subscrise in exercitarea dreptului de preferinta. 

·                             Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

5.      Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, aprobarea perioadei de subscriere, modalitatile de  plata,  data  platii,  locul  in  care  se  realizeaza  operatiunile,  constatarea  si  validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

6.      Aprobarea datei de 23.01.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

7.      Aprobarea datei de 22.01.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de 07.01.2019, ora 10.00 pentru AGOA si ora 11:00 pentru AGEA avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi. Sedinta AGOA/AGEA va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.

 

 

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

 

In conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 1171, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 

a)   In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

 

-       certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;

 

-       calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

 

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

b)   Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

 

c)    Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

 

d)   Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 19.12.2018, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04.01.2019”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 19.12.2018, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04.01.2019”

 

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, extras emis de Depozitarul Central.

 

Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate pana la data de 21.12.2018.

 

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

 

Incepand cu data de 04.12.2018 ora 18.30, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

 

Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 31.12.2018, ora 16:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA  ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.01.2019”.

 

 

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta  este  disponibila pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

 

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 31.12.2018, ora 16.00, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.01.2019”.

 

Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA/AGEA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

 

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 

 

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

 

a)      In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

b)      In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

 

(i)                 Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini),

(ii)               Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului Roman, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

 

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

 

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de 04.12.2018 ora 18:30 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. 

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de 04.01.2019.

 

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

 

 

a)    pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)     certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

 

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

 In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

 Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea speciala este intocmita conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:

 

 

-          institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; 

-          instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

-          imputernicirea speciala este semnata de actionar.

  

Imputernicirea speciala si declaratia custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore inainte de AGA, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

 

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 31.12.2018 ora 16:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.01.2018”.

 

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 31.12.2018, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.01.2019”.

 

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

 

In temeiul art. 92, alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar , in conformitate cu prevederile legale. 

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 31.12.2018, ora 16:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

 

a)   este un actionar majoritar al SNN, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar; 

b)   este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlata de respectivul actionar; 

c)   este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)  este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Documente ce insotesc imputernicirea generala: 

 

a)  dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

 

b)    pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa

 

permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

c)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

 

ii)   calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii  calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(iii)   copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

SNN va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: 

 

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; 

(ii)   imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. 

 

Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la SNN in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la SNN odata cu imputernicirea generala.

 

Formularul imputernicirii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 04.12.2018, ora 18:30 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

 

Votul prin corespondenta 

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 04.12.2018, ora 18:30 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

 

Documente ce insotesc buletinele de vot:

a)  pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

(ii)    Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

 Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

  

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

 

a)      Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 31.12.2018 ora 16:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule:  ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04.01.2019” sau

 

b)      Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 31.12.2018, ora 16:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04.01.2019”.

 

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 21.12.2018. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA/AGEA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IULIAN-ROBERT TUDORACHE