Convocare AGA O & E - 18 martie 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 14.03.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 18/19 aprilie 2019

 

Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova pentru data de 18/19 aprilie 2019, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 5 aprilie 2019 (data de referinta).

 

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

 

1.     Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de Investitii Financiare Moldova SA cu suma de 1.100.000 lei, ca urmare a anularii unui numar de 11.000.000 actiuni proprii dobandite de catre societate conform Hotararii AGEA nr. 2 din 27.04.2018 .

2.     Aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 20,3 milioane actiuni proprii (2,0036% din capitalul social) din care maxim 15,3 milioane actiuni (1,5101% din capitalul social) vor fi  rascumparate prin oferta publica in vederea reducerii capitalului social si maxim 5 milioane actiuni (0,4935% din capitalul social) vor fi  rascumparate prin operatiuni in piata in vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea dividendului brut de 0,0304 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de 10 mai 2019 si oferirea posibilitatii subscrierii in cadrul unei oferte publice de cumparare.

u  Fondul de dividende reprezinta  60% din profitul net al anului 2018.

u  Plata dividendelor va avea loc anterior ofertei publice de cumparare, la data de 30 mai 2019 - data platii, ceea ce este in beneficiul actionarilor, care vor primi si dividend si vor putea sa-si fructifice si o parte din actiuni in oferta, la un pret superior pretului pietii.

u  In acord cu obiectivele de guvernanta corporativa, conducerea SIF Moldova  considera ca mixul de distributii de dividende cash si subscriere in oferta publica de cumparare este o alternativa mai atractiva pentru actionari decat clasica distribuire de dividende.

Actionarii care aleg sa subscrie in oferta realizeaza un randament mai mare decat in cazul in care intreg fondul alocat pentru dividende si rascumparare ar fi fost repartizat numai la dividende.

u  Dimensionarea acestui mix de politici urmareste realizarea unui echilibru intre asigurarea resurselor pentru programele investitionale care urmeaza sa fie continuate in 2019, asteptarile actionarilor pe termen scurt privind distribuirea de dividende si asteptarile actionarilor pe termen lung, respectiv cresterea valorii activului net si implicit a pretului/actiune.

2.     Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate 2018 si a Raportului de activitate individual si consolidat al Consiliului de Administratie.

3.     Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2019.

4.     Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2019 - 2021).

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a (18 martie 2019).

 

Claudiu Doros

Director General

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate