Convocare AGA O & E 24/25.04.2019

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

 

                                                                                                                                               Nr. 1042/11.03.2019

Catre:    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA                                                

               Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

Fax: 021- 256.92.76

De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 11.03.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni

 

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 24/25 aprilie 2019 (Convocator atasat)

 

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau “BVB”), reunit in sedinta din data de 11 martie 2019, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 24.04.2019 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 25.04.2019 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2018 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2018 in suma de 9.490.411 lei, astfel: alocarea sumei de 468.880 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 9.021.531 lei ca dividende.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2019 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2018, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2019 al Societatii.

6. Aprobarea datei de: (i) 07.06.2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 06.06.2019 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) 27.06.2019 ca Data Platii, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.

 

In cadrul aceleiasi sedinte din data de 11 martie 2019, Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a hotarat si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 24.04.2019 (prima convocare), de la ora 12:30 p.m., respectiv in data de 25.04.2019 (a doua convocare), de la ora 12:30 p.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 60.369 actiuni (reprezentand maximum 0,75% din capitalul social), la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 2.112.915 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii unui program de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

2. Aprobarea datei de: (i) 07.06.2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 06.06.2019 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

 

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 24/25 aprilie 2019 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestor adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 13.03.2019, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii. Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 24/25 aprilie 2019 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

 

 

Adrian Tanase

Director General

 

 

 

 

 

CONVOCATOR

 

Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12328/2005, EUID ROONRC.J40/12328/2005, Cod Unic de Inregistrare RO 17777754, cu sediul in Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, cod postal 020922, sector 2 (denumita in continuare „Societatea” sau „BVB”), prin Consiliul de Administratie, denumit Consiliul Bursei,

 

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”)  si Actului Constitutiv al Societatii,

 

CONVOACA:

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare “AGOA”), in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 24.04.2019, de la ora 10:00 a.m., pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 35 (1) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 31 (4) din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 25.04.2019, de la ora 10:00 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare “AGEA”), in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 24.04.2019, de la ora 12:30 p.m., pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.04.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 36 (1) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 31 (4) din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 25.04.2019, de la ora 12:30 p.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.


ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

 

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2018 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2018 in suma de 9.490.411 lei, astfel: alocarea sumei de 468.880 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 9.021.531 lei ca dividende.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2019 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2018, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2019 al Societatii.

6. Aprobarea datei de: (i) 07.06.2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 06.06.2019 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) 27.06.2019 ca Data Platii, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.

 

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 60.369 actiuni (reprezentand maximum 0,75% din capitalul social), la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 2.112.915 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii unui program de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

2. Aprobarea datei de: (i) 07.06.2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 06.06.2019 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

a)            Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor

 

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

 

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).

 

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

 

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor BVB de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

 

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

 

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

 

Incepand cu data de 13.03.2019, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta:

-              Convocatorul AGOA si AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza);

-              Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);

-              Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA si AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);

-              Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor;

-              Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

 

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 04.04.2019, potrivit prevederilor legale.

 

c) Imputernicirile generale

 

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este actionar majoritar al BVB sau al unei alte persoane controlate de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al BVB, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

 

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

 

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m. pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019” si, respectiv, pana la data de 22.04.2019, ora 12:30 p.m. pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

 

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m. pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019” si, respectiv, pana la data de 22.04.2019, ora 12:30 p.m. pentru AGEA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”.

 

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

 

d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

 

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mentiunea „Abtinere”).

 

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul  actionarului, numai in situatia in care acesta:

-              a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau

-              reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor BVB de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere);  b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/ Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

In cazul AGOA, pentru punctele 1, 2, 4, 5, 6 si 7 de pe ordinea de zi, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

 

In cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizat de Societate.

 

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de 04.04.2019. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 04.04.2019

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 3 de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m. mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”.

Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 22.04.2019, ora 12:30 p.m. , mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”.

 

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel:

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1, 2, 4, 5, 6 si 7, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m.; Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 3 de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m.

- pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 12:30 p.m.

 

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.

 

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

 

e) Declaratiile pe proprie raspundere

 

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

 

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA si AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si AGEA;

b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

 

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m. pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, respectiv pana la data de 22.04.2019, ora 12:30 p.m. pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”.

 

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m. pentru AGOA, respectiv mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22.04.2019, ora 12:30 p.m. pentru AGEA.

 

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

 

f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28.03.2019, ora 18:00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

 

g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

 

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA;  intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28.03.2019, ora 18:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25.04.2019”.

 

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, incepand cu data de 17.04.2019 ora 18:00

 

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

 

Pentru exercitiul valid al drepturilor  mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 80.492.460 lei si este format din 8.049.246 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Secretariat General in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-18:00, la telefon 021 - 307.95.00, precum si de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

 

 

CONSILIUL BURSEI,

 

Lucian – Claudiu Anghel

Presedinte