Convocare AGA O & E - 27 aprilie 2020

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 26.03.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 27/28 aprilie 2020

 

Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova pentru data de 27/28 aprilie 2020, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2020 (data de referinta).

 

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1.     Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SIF Moldova SA, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

2.     Aprobarea reducerii capitalului social al SIF Moldova SA cu suma de 1.270.000 lei, ca urmare a anularii unui numar de 12.700.000 actiuni proprii dobandite de catre societate conform Hotararii AGEA nr. 3 din 18.04.2019.

3.     Aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 20.800.000 actiuni (2,0755% din capitalul social), din care maxim 11.000.000 actiuni (1,0976% din capitalul social) vor fi rascumparate in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor si maxim 9.800.000 actiuni (0,9779% din capitalul social) vor fi rascumparate in vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.  

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

 

1.     Aprobarea dividendului brut de 0,06 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de 19 mai 2020 si oferirea posibilitatii subscrierii in cadrul unei oferte publice de cumparare.

-       Fondul de dividende reprezinta 46% din profitul anului 2019;

-       Data platii dividendelor este 11 iunie 2020 si este anterioara ofertei publice de cumparare, ceea ce este in beneficiul actionarilor, care, vor putea sa primeasca dividende dar si sa-si fructifice actiunile in oferta de cumparare;

In acord cu Politica de remunerare a actionarilor SIF Moldova, Consiliul de Administratie, intentioneaza remunerarea actionarilor atat prin acordarea de dividende in numerar, cat si prin derularea de programe de rascumparare prin Oferte Publice de Cumparare (OPC).  Se apreciaza ca mixul de politici ce include alocarea de dividende si posiblitatea de a subscrie in cadrul unor OPC, ofera un randament superior celui oferit in cazul distributiei clasice de dividende, remunerand capitalul investit la un nivel superior randamentelor oferite de plasamentele monetare.

2.     Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate 2019 si a Raportului de activitate individual si consolidat al Consiliului de Administratie.

3.     Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2020.

 

In contextul epidemiei COVID-19 SIF Moldova recomanda actionarilor votul prin corespondenta la Adunarile Generale ale Actionarilor din 27/28 aprilie 2020 (vot prin corespondenta electronica sau prin posta/curier).

 

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte toate materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

 

Claudiu Doros                                                                          

Director General           

 

Michaela Puscas

Ofiter Conformitate