Convocare AGA O & E 29.04-30.04.2020

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

 

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 25.03.2020

 

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                                   Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                               0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                          J12/4155/1993

CUI:                                                                                       5022670

Capital soc.subscris si varsat:                                   5.216.090.590 lei

Piata regl. de tranzactionare:                                   Bursa de Valori Bucuresti

           

1.      Evenimente importante de raportat

a)     Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor bancii

 

Banca Transilvania informeaza investitorii ca prin Rezolutia Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, adoptata in data de 25.03.2020, au fost decise urmatoarele:

 

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, ordinare si extraordinare, pentru data de 29 aprilie 2020 ora 16,00 respectiv ora 17,00 la sediul social BT situat in Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21 aprilie 2020 (data de referinta – cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea Ordine de zi:

 

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

 

1. Alegere secretari de sedinta si secretari tehnici cu urmatoarele propuneri: Secretari de sedinta -  Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2019, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarle ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.620.511.500 lei, astfel: alocarea sumei de 231.366.623 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 1.389.144.877 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 600.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,1150286771 lei.               

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2019.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2020 (planul de afaceri pe 2020).

6. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2020, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

7. Desemnarea auditorului financiar al bancii pentru auditarea situatiilor financiare ale bancii aferente exercitiilor financiare 2020-2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului B.N.R. nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare.

8. Aprobarea datei de 9 iunie 2020 ca data de inregistrare si a ex-date – 5 iunie 2020, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende.

9. Aprobarea datei de 22 iunie 2020 ca data a platii pentru plata dividendelor.

10. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:                 

 

1.      Alegere secretari de sedinta si secretari tehnici cu urmatoarele propuneri: Secretari de sedinta - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

2.     Majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2019, in suma de 521.609.059 lei, prin emiterea unui numar de 521.609.059  actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 7 august 2020).

3.     Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 35.000.000 actiuni (0.67% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 4 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 3 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

4.     Informarea actionarilor cu privire la achizitia unei participatii in capitalul social al OCN Microinvest SRL.

5.     Modificarea actului constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:

  • Reformularea art. 14 – Comitetul Conducatorilor, dupa cum urmeaza:

Comitetul Conducatorilor

Conducerea, organizarea si coordonarea activitatii curente a bancii este asigurata de catre directorii (conducatorii) bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti), numiti de catre Consiliul de Administratie si care, impreuna, formeaza Comitetul Conducatorilor. Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor. Consiliul de Administratie mandateaza conducatorii bancii in solidar cu exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Fiecare dintre conducatorii bancii este de drept investit cu drepturile, obligatiile si responsabilitatile pe care prevederile legislatiei relevante si Actul Constitutiv le dau in sarcina sa, pentru activitatile pe care le coordoneaza potrivit organigramei bancii, inclusiv cu dreptul de reprezentare a Bancii in raport cu tertii. Conducatorii pot, in temeiul mandatului primit, sa delege parte din atributiile primite, intr-un mod clar si transparent, catre comitete specifice/alte structuri sau individual catre angajatii Bancii. In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se adopta prin consens; in caz de divergenta, subiectul va fi de competenta Consiliului de Administratie. Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cit si a celor legate de activitatea curenta se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor interne.

6.     Aprobarea datei de 7 august 2020 ca data de inregistrare si a ex-date – 6 august 2020, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

7.      Aprobarea datei de 10 august 2020 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

8.     Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala (ordinara si extraordinara) va avea loc in data de 30 aprilie 2020 ora 16,00 respectiv 17,00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

 

Informatii importante in legatura cu situatia provocata de COVID-19

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari (inclusiv in Romania) precum si instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei si limitarile privind adunarile de persoane, in vederea protejarii actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti, Banca Transilvania doreste sa limiteze, pe cat mai mult posibil, in limitele cadrului legislativ aplicabil in prezent, interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative ale Societatii, inclusiv adunarile generale ale actionarilor.

In acest sens, Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa utilizeze mijloacele electronice/de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si, respectiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum:

1.                   accesarea materialelor aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si, respectiv, Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pe suport in format electronic, mai degraba decat in copie fizica (pe suport de hartie) transmisa prin posta, servicii de curierat sau personal la sediul Societatii. Toate materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si, respectiv, Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile pe pagina de web a Bancii (www.bancatransilvania.ro), conform celor mentionate in prezentul;

2.                  transmiterea de catre actionari (i) a propunerilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, sau, dupa caz, prezentarea proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si, respectiv, Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si (ii) a intrebarilor cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si, respectiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], potrivit celor mentionate in prezentul convocator, mai degraba decat prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societatii;

3.                  transmiterea de catre actionari a procurilor generale sau, dupa caz, a procurilor speciale prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], potrivit celor mentionate in prezentul convocator, mai degraba decat prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societatii;

4.                  votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, conform celor descrise mai jos in prezentul convocator, mai degraba decat prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societatii.

In aceste conditii extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si, respectiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa fie desfasurate fara participarea fizica a actionarilor (cu exceptia secretarilor de sedinta si a secretarilor tehnici), desigur cu respectarea drepturilor actionarilor. In acest sens, a fost inclus un punct distinct pe ordinele de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la alegerea secretarilor de sedinta si a secretarilor tehnici, astfel incat si acestia sa poata fi alesi prin vot prin corespondenta.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul publicarii prezentului convocator si data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si, respectiv, Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, vom adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator, a actionarilor Societatii. De asemenea, va aducem la cunostinta ca, in cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise se vor mentine, Banca Transilvania va fi nevoita sa aplice masuri de suplimentare pentru aplicarea acestor cerinte legale.

Nu in ultimul rand, atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acel moment) expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

 

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGA vor putea fi consultate incepand cu data de 29 martie 2020 pe pagina de web a Bancii (www.bancatransilvania.ro) sau la sediul Bancii Transilvania din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj, si se pot obtine pe suport de hartie, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail [email protected]

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. este format din 5.216.090.590 actiuni, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

 

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

-      de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmis la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: [email protected], conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial;

-      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: [email protected], conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial).

 

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 17 aprilie 2020, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

-      prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8, jud. Cluj, mentionand pe plic in clar „Pentru AdunarileGenerale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”, sau

-      prin document semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: [email protected], mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”.

 

Intrebari referitoare la AGA:

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 24.04.2020.

Intrebarile actionarilor, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la sediul Societatii mentionat mai sus, prevazand pe plic in clar „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”, fie prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (la adresa: [email protected]), mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro, Sectiunea Relatii Investitori, Tab FAQ (Intrebari Frecvente).

 

 

      Participarea la AGA:

Data de referinta este 21 aprilie 2020. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale personal (prin reprezentantii legali) sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanti.

In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii conventionali aferenti actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informatii privind imputernicirile (procurile) generale sau speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Imputernicirile generale

 Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24 aprilie 2020, ora 17,00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”.

Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

                Imputernicirile generale, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 24 aprilie 2020, ora 17,00 (ora Romaniei), la adresa [email protected], mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”.

                 Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

-      Este actionar majoritar al Bancii Transilvania S.A. sau al unei entitati, controlata de respectivul actionar;

-      Este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Bancii Transilvania, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

-      Este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;

-      Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajatii sai, facand in acest sens dovada calitatii sale de imputernicit al mandatarului persoana juridica.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile. 

 

Imputerniciri (procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:

        -       daca actionarul se prezinta personal  –  actul de identitate;

-      daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala, in conditiile legii, alaturi de actul de identitate al reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:

        -      reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica se constata in baza listei actionarilor Bancii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanti.

-      In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).

-      persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala, in conditiile legii, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepand cu data de 29 martie 2020, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Societatii si al tuturor sucursalelor si agentiilor sale din tara sau pot fi descarcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Dupa completarea si semnarea procurii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de 24 aprilie 2020, mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”.  Un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [email protected], mentionand la subiect Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctului nr. 7 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora, semnate, in original, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic clar „Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020” si care vor fi introduse, la randul lui, in plicul continand imputernicirea generala/speciala/buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA si a documentelor aferente. Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctului nr. 7 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [email protected], mentionand la subiect „Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020.

            Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceste Adunari Generale ale Actionarilor.

In acest caz, imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire (procura) speciala, din care sa reiasa ca:

a)     institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

b)     instructiunile din imputernicirea (procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire (procura) speciala trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate, dupa caz, sau transmise prin e-mail la adresa [email protected], fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Actionarii  inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 29 martie 2020 pe website-ul Bancii sau la sediul Societatii, respectiv: Banca Transilvania S.A., din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8. Formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile legii, la adresa de e-mail [email protected], mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020” pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2020, ora 17,00 (ora Romaniei), sau in original, la sediul Societatii. Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice), vor fi transmise in original la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2020, ora 17,00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020”.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

           

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Bancii sau la telefon 0264.407.150 interior 1289, intre orele 09,00 – 17,00.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                         DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                          IOANA OLANESCU