Convocare AGA O & E 29/30 Aprilie 2020

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Catre:    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA                                                                                                                                                                   Nr. 1778/16.03.2020        

              Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

              Fax: 021- 659.60.51

              BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

              Fax: 021- 256.92.76

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  

 

Data raportului: 16.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 29/30.04.2020 (Convocator atasat)

 

 Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuareSocietatea”), reunit in sedinta din data de 16 martie 2020, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 29.04.2020 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 30.04.2020 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.04.2020 considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.     Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.     Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2019 in suma de 6.962.791 lei, astfel: alocarea sumei de 403.334 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 6.559.457 lei ca dividende.

3.     Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

4.     Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020 in cuantum de 3.700 RON net lunar/membru, limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii si recompensarea pentru exercitiul financiar 2019 a administratorilor Societatii cu mandat valid in cursul anului 2019, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.

5.     Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2020 al Societatii.

6.     Numirea auditorului financiar al Societatii si stabilirea duratei contractului de audit financiar.

7.     Aprobarea datei de: (i) 19.05.2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.05.2020 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) 05.06.2020 ca Data Platii, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

8.     Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.

 

In cadrul aceleasi sedinte din data de 16 martie 2020, Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a hotarat si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGAE”) in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 29.04.2020 (prima convocare), de la ora 13:00 p.m., respectiv in data de 30.04.2020 (a doua convocare), de la ora 13:00 p.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.04.2020, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.     Aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv al Societatii, astfel cum sunt prevazute in Anexa, parte integranta a Convocatorului.

2.   Aprobarea datei de: (i) 19.05.2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.05.2020 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

3.     Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.

 

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 29/30 aprilie 2020 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 19 martie 2020, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

 

Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 29/30 aprilie 2020 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

 

Adrian Tanase

Director General