Convocare AGAE 23 iulie 2019

M MedLife S.A.

Nr. 62/06.06.2019

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a

Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 06.06.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 234 alin. 1 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

pentru data de 23.07.2019 ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii situat in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, etaj 3, sala CEX, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15.07.2019, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA.

Anexam la prezenta convocatorul AGEA pentru data de 23.07.2019.

 

Mihail Marcu

Director General

 

 

 

 
MED LIFE S.A.
CONVOCARE

 

Consiliul de Administratie al societatii MED LIFE S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5 RON  (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea nr. 24/2017") si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia coroborate cu art. 10 si art. 16 din Actul Constitutiv al Societatii,

 

 

Convoaca:

 

ADUNAREA GENERALA  EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA" sau "Adunarea")

 

in data de 23.07.2019 ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii situat in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, etaj 3, sala CEX, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15.07.2019, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

 

Ordinea de zi

1.      Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a:

a.    negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte entitati care vor participa la finantare impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii si conditiile majorarii limitei de credit acordate in baza Contractului de facilitate de Credit Sindicalizat incheiat la data de 31 octombrie 2018, intre Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A. si Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., in calitate de Imprumutati Originali si Banca Comerciala Romana S.A., in calitate de Agent si Imprumutator, BRD – Groupe Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A. si Banca Transilvania in calitate de Imprumutatori, pana la un prag maximal de 90 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare ale facilitatilor existente, rearanjarea termenelor si conditiilor aferente, modificarea garantiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);

b.    negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte entitati care vor participa la finantare impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A. termenii si conditiile aderarii la Contractul de Credit ca imprumutati a urmatoarelor societati facand parte din grupul de societati al Societatii: (i) Clinica Polisano SRL; (ii) Dent Estet Clinic SA; (iii) Genesys Medical Clinic SRL; (iv) Centrul Medical SAMA SA (aceste societati, impreuna cu Imprumutatii Originali, fiind denumite impreuna „Imprumutatii”);

c.    negocia: (i) structura de garantare a obligatiilor asumate de catre Societate si ceilalti Imprumutati in baza Contractului de Credit, inclusiv prin asumarea obligatiilor solidare de garantare intre fiecare dintre Societate si Imprumutati, pentru intreaga suma acordata in baza Contractului de Credit; precum si (ii) termenii si conditiile contractelor de ipoteca prin care se vor garanta obligatiile de rambursare ale finantarii acordate in baza Contractului de Credit.

2.      Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

3.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la Data de Referinta 15.07.2019 in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

 

Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

(a)           de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si

(b)          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)        depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6 pana la data de 24.06.2019, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019”.

b)        transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 24.06.2019, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 24.06.2019, ora 16:00 (ora Romaniei), la adresa [email protected], mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019".

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea Adunarii.

 

Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019" pana la data de 22.07.2019, ora 16.00 (ora Romaniei);

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 22.07.2019, ora 16.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019" pana la data de 22.07.2019, ora 16.00 (ora Romaniei).

 

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunare, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul Adunarii, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la Adunarii. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunare in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in Adunare pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in Adunare exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul Adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

 

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunare de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019" pana la data de 21.07.2019, ora 08:00 (ora Romaniei);

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 21.07.2019, ora 08:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019" pana la data de 21.07.2019, ora 08:00 (ora Romaniei).

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunarii, un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

 

Prevederi speciale privind procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunare pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)     este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)    este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)     este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)    este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019" pana la data de 21.07.2019 ora 08:00 (ora Romaniei);

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 21.07.2019 ora 08:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019”;

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019" pana la data de 21.07.2019 ora 08:00 (ora Romaniei).

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

(i)        imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii)     imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Copiile procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.

 

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

In situatia in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul Adunarii in conditiile in care prezinta Societatii o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

(i)       in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul Adunarii;

(ii)     institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia trebuie depusa/transmisa la Societate cu 48 de ore inainte de ora de incepere a Adunarii, respectiv pana la data de 21.07.2019 ora 08:00 (ora Romaniei), in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia, astfel:

a)      depusa la registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019";

b)      transmisa catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 21.07.2019 ora 08:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019”;

c)      transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019".

 

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al Adunarii o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul Adunarii.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)      depuse la registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019" pana la data de 21.07.2019 ora 08:00 (ora Romaniei);

b)      transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, parter, camera 6, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 21.07.2019 ora 08:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019";

c)      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 IULIE 2019" pana la data de 21.07.2019 ora 08:00 (ora Romaniei).

 

Alte prevederi cu privire la Adunari

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta / data de inregistrare, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:

a)      extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b)      documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)      actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.;

b)      reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, aflat in termenul de valabilitate si care atesta calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul Adunarii. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 23.07.2019 (data primei convocari a Adunarii) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea Adunarii, respectiva Adunare este convocata pentru 24.07.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 21.06.2019 la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1 si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Adunarile Generale ale Actionarilor).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 22.145.082 actiuni nominative. Societatea detine la data convocarii 103.650 actiuni proprii care nu dau drept de vot pe perioada detinerii lor de catre Societate (actiuni cu drept de vot suspendat); prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 22.041.432.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Piete Financiare, la numarul de telefon +40 730 593 022 si de pe website-ul Societatii www.medlife.ro.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.