Convocare AGAE in data de 05 martie 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 31 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

 

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor sai, in data de 31.01.2020, convoaca, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Actului constitutiv in vigoare al Companiei, Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 05 martie 2020, ora 12.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 24.02.2020 (data de referinta), cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.            Aprobarea modificarii art. 7 alin. (2) punctul 1 din Actul constitutiv prin inlocuirea formularii „Statul Roman prin Ministerul Economiei” cu formularea „Statul Roman prin Secretariatul General al Guvernului”, dupa cum urmeaza:

Art. 7 alin. (2) punctul 1. Capitalul social al “Transelectrica” este detinut dupa cum urmeaza si in urmatoarea structura:

1. Statul Roman prin Secretariatul General al Guvernului, care detine un numar de 43.020.309 actiuni, avand o valoare nominala totala de 430.203.090 lei si reprezentand 58,6882% din capitalul social. Aportul Statului Roman este reprezentat de aport in numerar in valoare de 430.039.130 lei si de aport in natura in valoare de 163.960 lei.

2.            Aprobarea participarii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” - S.A. la infiintarea centrului de coordonare regionala a securitatii operationale care va deservi regiunile de calcul coordonat al capacitatilor de transport transfrontaliere SEE (Bulgaria, Grecia, Romania) si GRIT (Grecia, Italia), in Grecia la Salonic, prin participarea Companiei la capitalul social al unei entitati dedicate care va fi infiintata sub forma juridica de societate pe actiuni, precum si mandatarea Directoratului Companiei sa ia deciziile si sa incheie actele juridice necesare.

3.           Stabilirea datei de 27 martie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

4.            Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

 

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine la data de 06.03.2020, ora 12.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Proiectul de Hotarare a Adunarii generale extraordinare a actionarilor si materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 03.02.2020, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00–15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] sau fax la numarul: 0213035610) in atentia doamnei Irina Racanel.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 17.02.2020;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 17.02.2020.

Drepturile prevazute in paragrafele anterioare pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 17.02.2020, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] respectiv fax la numarul: 021.303.56.10) in atentia dnei. Irina Racanel.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicire speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00–15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr.286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti de lege care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 24.02.2020, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor, art. 92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 03.02.2020.

Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea PLATINUM Center in atentia dnei Irina Racanel, sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: [email protected]. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala- pentru Secretariat AGEA 05/06.03.2020” pana la data de 05.03.2020, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 06.03.2020, ora 12.00, pentru a doua convocare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala extraordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 03.02.2020, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completate si semnate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGEA 05/06.03.2020”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 05.03.2020, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 06.03.2020, ora 12.00, pentru a doua convocare.

In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica in conditiile legii completarea convocatorului si va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedinta suplimentare, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala, actualizate, pana la data de 21.02.2020, data anterioara datei de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0722314610, Irina Racanel – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.

 

 

Catalin NITU

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat