Convocare AGAE in data de 11/14 octombrie 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 06 septembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor sai in data de 06.09.2019, convoaca, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Actului constitutiv in vigoare al Companiei, Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 11.10.2019, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 27.09.2019 (data de referinta), cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.                     Aprobarea de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor a majorarii capitalului social al Companiei Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”- SA, subsecvent Hotararii AGEA nr.16/21.12.2018, prin emitere de noi actiuni, fara prima de emisiune si cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data de inregistrare, cu o valoare maxima de 20.248.262 lei, din care 11.883.300 lei o reprezinta valoarea determinata de expert pentru 17 terenuri pentru care au fost eliberate Companiei certificate de atestare a dreptului de proprietate, in urmatoarele conditii:

(i)             actiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominala, respectiv 10 lei/actiune, fara prima de emisiune.

(ii)            perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(iii)           rata de subscriere de 0,027623, determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferinta si numarul total de actiuni detinute de actionari in capitalul existent.

(iv)          fiecare actionar inscris la data de inregistrare, poate subscrie la fiecare actiune detinuta 0,027623 actiuni noi emise.

(v)           numarul cuvenit de actiuni noi emise ce pot fi subscrise in baza drepturilor de preferinta detinute se calculeaza prin inmultirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare, iar rezultatul, in cazul in care nu este un numar intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat intreg

Exemplu pentru alti actionari

Actiuni noi

1 actiune

0,027623

10 actiuni

0,276226

100 actiuni

2,762264

1000 actiuni

27,622639

(vi)          dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

2.                     Delegarea de competenta catre Directoratul Companiei in temeiul art.114 alin.(1) din Legea societatilor nr.31/1990 si art.85 alin. (2) din Legea nr.24/2017 a atributiei de a decide, cu respectarea conditiilor aprobate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, asupra majorarii de capital social pe o durata de 3 ani, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele:

-       contractarea serviciilor unui intermediar autorizat pentru emiterea prospectului;

-       intocmirea si supunerea spre aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a prospectului proportionat de oferta;

-       initierea si derularea ofertei publice adresate actionarilor existenti la data de inregistrare;

-       aprobarea termenului si conditiilor pentru exercitarea dreptului de preferinta a actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare, pentru pastrarea ponderii detinute de fiecare actionar anterior majorarii de capital social;

-       aprobarea procedurii de subscriere a noilor actiuni emise in cadrul majorarii de capital social;

-       stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social; emiterea noilor actiuni;

-       validarea rezultatelor subscrierii de noi actiuni la incheierea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta, anularea actiunilor emise dar nesubscrise in procedura de majorare a capitalului social si majorarea efectiva a capitalului social;

-       modificarea Actului Constitutiv al Companiei corespunzator majorarii capitalului social, respectiv a art.7 – Capital social, precum si aprobarea formei actualizate a acestuia.

3.            Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei asupra activitatii de administrare (ianuarie-iunie 2019);

4.            Informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare mai mare de 5.000.000 euro la data de 22.08.2019;

5.      Stabilirea datei de 30.10.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu ex-date 29.10.2019 si data platii, respectiv data calendaristica la care se va realiza creditarea de actiuni, 31.10.2019;

6.           Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 14.10.2019, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Proiectul de Hotarare a Adunarii generale extraordinare a actionarilor si materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 09.09.2019, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00–15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] sau fax la numarul: 0213035610) in atentia doamnei Irina Racanel.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 23.09.2019;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 23.09.2019.

Drepturile prevazute in paragrafele anterioare pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 23.09.2019, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] respectiv fax la numarul: 021.303.56.10) in atentia dnei. Irina Racanel.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicire speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00–15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr.286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti de lege care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 27.09.2019, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor, art. 92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 09.09.2019.

Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea PLATINUM Center in atentia dnei Irina Racanel, sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: [email protected]. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala- pentru Secretariat AGEA 11/14.10.2019” pana la data de 11.10.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 14.10.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala extraordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 09.09.2019, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completate si semnate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGEA 11/14.10.2019”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 11.10.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 14.10.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica in conditiile legii completarea convocatorului si va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedinta suplimentare, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala, actualizate, pana la data de 26.09.2019, data anterioara datei de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0722314610, Irina Racanel – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.

 

 

Marius-Danut CARASOL

Director General Executiv

Presedinte Directorat

Alina – Elena TEODORU

                                  Membru Directorat