Convocare AGAE pentru 06/07.03.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 327/14.01.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 14.01.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Directoratul societatii, intrunit in sedinta din 14.01.2019, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A., conform urmatorului convocator:

Directoratul

Societatii de Investitii Financiare Transilvania S.A.,

cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” in continuare) pentru data de 06.03.2019, ora 1000.

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, AGEA este convocata pentru data de 07.03.2019, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004 in continuare), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 in continuare), ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acestora, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al Societatii.

Capitalul social al Societatii este format din 2.184.286.664 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform art. 105 din Legea nr. 31/1990, respectiv actiunile dobandite in cadrul programului de rascumparare a propriilor actiuni aprobat de A.G.E.A. S.I.F. Transilvania din 15.12.2017 si conform art. 2861 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice pe site-ul societatii pana la data adunarii generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitarii drepturilor de vot, ce va fi emisa, daca va fi cazul, conform Instructiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.02.2019, stabilita ca data de referinta pentru sedinta adunarii generale.

I. Adunarea generala Extraordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv d-na Mihaela Susan si d-na Simona Modval, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Mihaela Susan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii;

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate in cadrul sedintei A.G.E.A., compusa din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac si dl. Lucian Ionescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Transilvania S.A.;

3. (1) Aprobarea reducerii capitalului social al S.I.F. Transilvania, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 2.184.286,70 lei, de la 218.428.666,40 lei la 216.244.379,70 lei, ca urmare a anularii unui numar de 21.842.867 actiuni proprii dobandite de catre societate in cadrul programului de rascumparare aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017 si aprobarea trecerii sumei de 218.428,67 lei din contul de dividende de distribuit in contul alte rezerve – surse proprii de finantare constituite din profit, sume aferente actiunilor proprii ale societatii dobandite in cadrul programului de rascumparare a propriilor actiuni aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017.

(2) Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al S.I.F. Transilvania va avea valoarea de 216.244.379,70 lei, fiind impartit in 2.162.443.797 de actiuni cu o valoare de 0,10 lei/actiune. Art. 7 al Actului Constitutiv se modifica ca urmare a reducerii capitalului social si va avea urmatorul continut:

Art. 7 – Capitalul social subscris si varsat este de 216.244.379,70 lei si este divizat in 2.162.443.797 actiuni nominative.”

4. (1) Aprobarea unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni in vederea reducerii capitalului social, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, conform art. 207 alin. (1) lit c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programului - maxim 163.900.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand maxim 7,5% din capitalul social;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim va fi 0,32 lei/actiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 4 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a;

(iv) plata actiunilor rascumparate - din sursele prevazute de lege, respectiv 32.842.800 actiuni vor fi achitate in numerar, din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate si pentru 131.057.200 actiuni vor fi oferite la schimb valori mobiliare din portofoliul Societatii;

(v) destinatia programului: reducerea capitalului social cu un numar de 163.900.000 actiuni ce reprezinta 7,5% din capitalul social.

(2) Aprobarea mandatarii Directoratului pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare prin intermediul unei oferte publice de cumparare, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 56 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Aprobarea datei de 26.03.2019 ca data de inregistrare (ex date 25.03.2019), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate;

6. Imputernicirea d-lui Mihai FERCALA, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, redactarea si semnarea actului constitutiv actualizat, dand textelor o noua numerotare si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Cerinte. Data limita. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa se incadreze in atributiile legale ale AGEA si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 31.01.2019, ora 1000, prin depunerea documentelor in original la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica);

(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor, primita de societate de la depozitarul central sau pe baza documentelor emise de depozitarul central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute si documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central sau la respectivii participanti, dupa caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare AGEA.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a AGEA ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a AGEA, in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.

Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

III. Documentele aferente AGEA

Materialele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, stabilita de catre Directorat si proiectul de hotarare a adunarii generale se vor putea consulta incepand cu data de 31.01.2019, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500, la sediul Societatii, sau pe site-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la sectiunea „AGEA Martie 2019”. Actionarii pot obtine de la sediul Societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul Societatii.

IV. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la AGEA. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGEA direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afisate pe site-ul Societatii, la sectiunea „AGEA Martie 2019”.

(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data desfasurarii adunarii generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin cel putin 1.000 de actiuni vor fi expediate prin posta de societate, la adresele mentionate in registrul actionarilor, incepand cu data de 11.02.2019. Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin mai putin de 1.000 actiuni se pun la dispozitia acestora incepand cu 01.02.2019, in zilele lucratoare, intre orele 900-1400, la sediul Societatii si la sediul reprezentantei sale din Bucuresti, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii adunarii generale si prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului Societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilita de catre Directorat, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii, la sectiunea „AGEA Martie 2019”.

(ii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul AGEA de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.

Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru AGEA se pot obtine de la sediul Societatii sau de la sediul reprezentantei din Bucuresti, incepand cu data de 01.02.2019, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, in conditiile legale aplicabile si ale procedurii de desfasurare a AGEA. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate, in termenul prezentat in cadrul punctului de mai jos, in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta sau prin imputerniciti. Buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societatii in zilele lucratoare (luni-vineri, orele 900-1500) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, pana la data de 04.03.2019, data de inregistrare la registratura societatii sau data postei de sosire a corespondentei in Brasov, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta sau prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 04.03.2019, ora 1200.

Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 04.03.2019, ora 1200) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGEA. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatite sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la punctul II de mai sus.

Participarea directa a actionarului la AGEA, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

V. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 04.03.2019. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.

Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica), cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGEA din data de 06/07 Martie 2019”.

Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului III al Convocatorului.

VI. Suspendarea dreptului de vot. In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al Societatii si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea „pro-rata” la detinerile de la data de referinta.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 5% din capitalul social al Societatii poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata, in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

VIII. Adresele sediului societatii si a reprezentantei teritoriale sunt urmatoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, Brasov, jud. Brasov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanta Bucuresti - str. Maria Rosetti nr. 35, cod postal 020482, Bucuresti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

Membru al Directoratului,

ec. Stefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate