Convocare AGAE pentru data de 6/7 iulie 2020

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 02.06.2020

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. (denumita in continuare „SIF Banat-Crisana” sau „Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub numarul J02/1898/1992 si in Registrul A.S.F. sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 51.746.072,40 lei, intrunit in sedinta din data de 1 iunie 2020, convoaca, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generala extraordinara a actionarilor („AGEA”), pentru data de  6 iulie 2020, ora 10:00, la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

Capitalul social al societatii este format din 517.460.724  actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 297/2004 si art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 23 iunie 2020, considerata data de referinta.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

- Art. 1 alineat (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

Forma juridica a societatii  este de societate pe actiuni, constituita ca societate de investitii, fiind incadrata de prevederile legale aplicabile ca Fond de investitii alternative, diversificat, destinat investitorilor de retail.

- Art. 1 alineat (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

 Societatea se autoadministreaza si este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative.

- Art. 1 alineat (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

Functionarea societatii este reglementata de dispozitiile legilor ordinare si cu  caracter special, incidente in materie de: fonduri de investitii alternative inchise, constituite sub forma de societati de investitii cu personalitate juridica, ale caror actiuni sunt listate pe o piata reglementata; de administratori de fonduri de investitii alternative; de societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si de dispozitiile prezentului Act constitutiv.

- Art. 1 alineat (5) se elimina

- Art. 1 alineat (6) se renumeroteaza ca Art.1 alineat (5) si se modifica urmand a avea urmatorul continut:

Sediul societatii este: Arad, Calea Victoriei  nr. 35 A, Judetul Arad. Societatea isi va  putea infiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu respectarea cerintelor legale aplicabile.

- Art. 1 alineat (7) se renumeroteaza ca Art.1 alineat (6)

- Art. 4 alineat (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Actionari ai societatii sunt persoanele care au dobandit actiuni ale societatii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, dovada acestei calitati fiind atestata prin extrasul de cont eliberat de entitatea abilitata potrivit legii.

- Art. 4 alineat (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

Pot deveni actionari ai Societatii persoanele care cumpara actiuni pe piata reglementata sau care dobandesc actiuni ale Societatii printr-o alta modalitate permisa de lege sau de Actul constitutiv al Societatii.

- Titlul Art. 5 se modifica si va avea urmatorul continut: Reguli privind emisiunea, detinerea, vanzarea si rascumpararea actiunilor. 

- Art. 5 se completeaza cu un nou alineat, alineat (7), care va avea urmatorul continut:

Societatea poate sa isi rascumpere propriile actiuni, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

- Art. 6 alineat (7) litera a) se modifica si va avea urmatorul continut:

majorarea capitalului social, care se va realiza  cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

- Art. 6 alineat (7) litera c) se modifica si va avea urmatorul continut:

schimbarea formei juridice societatii si/sau schimbarea formei de administrare, in conditiile legii;

- Art. 6 alineat (7) litera i) se modifica si va avea urmatorul continut:

consolidarea sau divizarea (splitarea) valorii nominale a actiunilor;

- Art. 6 alineat (8) litera c) se modifica si va avea urmatorul continut:

infiintarea, sau desfiintarea de sucursale, filiale, agentii, reprezentante si alte puncte de lucru, precum si organizarea, stabilirea si schimbarea sediului acestora, dupa caz

- Art. 6 alineat (15) se modifica si va avea urmatorul continut:

Fiecare actiune da dreptul la un vot.

- Art. 6 alineat (19) se modifica si va avea urmatorul continut:

Hotararile adunarii generale ordinare sau extraordinare se pot adopta si pe baza voturilor exprimate prin corespondenta sau/si prin alta procedura de consultare a actionarilor permisa de lege. Consiliul de Administratie are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot in adunarile generale ale actionarilor, in limitele prevazute de lege.

- Art. 6 alineat (20) se modifica si va avea urmatorul continut:

Hotararile adunarii generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Actionarii pot vota si  prin corespondenta. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea Consiliului de administratie, pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor si pentru numirea sau revocarea auditorului financiar.

- Art. 6 alineat (27) se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarea generala a actionarilor alege dintre actionari unul pana la trei secretari care sa verifice lista de prezenta si reprezentarea actionarilor, dreptul de vot al acestora, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii, ce se va inscrie intr-un registru si se va semna de catre presedintele adunarii generale si de catre secretari. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute anterior.

- Art. 7 alineat (9) se modifica si va avea urmatorul continut:

Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul si modalitatile de tinere a sedintei fiind stabilit prin procedurile de lucru aprobate de consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Presedintele prezideaza sedintele. In caz de absenta a presedintelui, lucrarile sunt conduse de vicepresedinte. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor.

- Art. 7 alineat (10) se modifica si va avea urmatorul continut:

Membrii CA pot participa la sedintele consiliului de administratie si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (de exemplu teleconferinta, videoconferinta, conferinta prin internet, s.a.).despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de administratie.

- Art. 7 alineat (13) se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de administratie decide cu privire la:

a)strategia si politica de investitii si de dezvoltare a societatii;

b) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor, in termen legal, raportul cu privire la activitatea, pozitia financiara si rezultatele societatii, precum si proiectul de buget  al societatii;

c) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

d) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, functie de fluctuatiile din economie;

e) regulile de organizare si functionare a societatii, politicile si strategiile de administrare a fondurilor;

f) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

g) stabilirea politicilor si procedurilor privind administrarea riscurilor semnificative; aprobarea limitelor de risc si de toleranta la risc;

h) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala  extraordinara a actionarilor in conditiile  legii;

i) numirea si revocarea directorilor precum si stabilirea competentelor acestora;

j) contractele cu depozitarul, auditorul financiar si cu depozitarul central, conform reglementarilor in vigoare;

k) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;

- Art. 7 alineat (18) se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarea generala a actionarilor va stabili anual cuantumul indemnizatiei ce se va plati administratorilor, precum si limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si ale remuneratiilor directorilor.

- Art. 7 alineat 20 se elimina si se renumeroteaza alineatul 21 ca alineat 20

- Art. 9 alineat (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Organizarea societatii, organigrama si limitele de salarizare se aproba de catre Consiliul de administratie.

- Art. 11 alineat (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea poate dobandi si detine investitii numai in activele si in conditiile admise de reglementarile in vigoare.

- Art. 11 alineat (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

Investitiile efectuate de Societate respecta regulile prudentiale prevazute de reglementarile in vigoare aplicabile.

- Art. 15 se modifica si va avea urmatorul continut:

Activul net al societatii. Valoarea activului net se va calcula, certifica si publica, cu respectarea reglementarilor in vigoare aplicabile. Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea valorii activului net se va efectua cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

- Art. 16 alineat (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Societatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF. Activitatile pe care le va desfasura depozitarul vor fi prevazute in contractul incheiat intre Societate si depozitar.

- Art. 16 alineat (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

Depozitarul poate fi inlocuit, in conformitate cu prevederile contractului incheiat intre Societate si depozitar si in acord cu reglementarile in vigoare, asigurandu-se protectia investitorilor in aceasta situatie.

- Art. 19 alineat (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Problemelor nereglementate in prezentul Act constitutiv, care vizeaza functionarea societatii, fuziunea, divizarea, asocierea cu alte societati, dizolvarea si lichidarea, le sunt aplicabile prevederile legii societatilor, precum si reglementarile speciale in materia fondurilor de investitii alternative si a administratorilor de fonduri de investitii alternative.

- Art. 19 alineatul (2) devine alineat 3 si se modifica continutul alineatului 2 astfel:

Ori de cate ori in cuprinsul prezentului Act constitutiv se utilizeaza sintagmele „lege” „prevederi legale”, „reglementari legale”, referintele se considera facute la toate reglementarile emise de catre autoritatea de reglementare precum si la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.

- Art. 20 alineat (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Modificarea actului constitutiv se va realiza cu procedura prevazuta de reglementarile in vigoare si in conditiile Actului constitutiv.

4. Aprobarea datei de 21 iulie 2020 ca data de inregistrare (20 iulie 2020 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

 

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul  sau  mai  multi  actionari  reprezentand,  individual  sau  impreuna,  cel  putin  5%  din capitalul  social  al  Societatii,  pot  solicita  Consiliului de administratie  al  societatii  introducerea unor  puncte  suplimentare  pe  ordinea  de  zi  a  AGA  si/sau  prezentarea  de  proiecte  de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;

(ii). In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

·       un  certificat  constatator,  in  original  sau  copie  conforma  cu  originalul,  eliberat  de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta  din statul in care actionarul este inmatriculat  legal,  cu  o  vechime  de  cel  mult  3  luni  raportat  la  data  publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA;

·       calitatea  de  reprezentant  legal  va  fi  dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis  de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie.

      In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu  o  vechime  de  cel  mult  3  luni  raportat  la  data  publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

·       documentele  care  atesta  calitatea  de  reprezentant  legal  intocmite  intr-o  limba straina,  alta  decat  limba  engleza,  vor  fi  insotite  de  o  traducere,  realizata  de  un traducator  autorizat,  in  limba  romana  sau  in  limba  engleza.

·       extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie.

(iii). Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv). Sa fie transmise si  inregistrate la sediul social al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 18 iunie 2020, ora 16:00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 29 iunie 2020, ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Cerintele prevazute mai sus pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal a actionarilor care solicita introducerea unor  puncte  suplimentare  pe  ordinea  de  zi  a  AGA se aplica in mod corespunzator si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea „Intrebari frecvente”, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica, nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile periodice ale societatii si nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie, a prevederilor continute in prezentul convocator si a procedurilor aprobate de consiliul de administratie al societatii.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administratie al societatii sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 4 iunie 2020 la sediul central al societatii, la sediul sucursalei societatii, la adresele mentionate in prezentul convocator si pe pagina de internet a societatii, www.sif1.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

·       prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu pana la data de 4 iulie 2020, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

·       prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [email protected], cel tarziu pana la data de 4 iulie 2020, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205  din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (4 iulie 2020, ora 10:00), in cazul primei utilizari.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 4 iulie 2020, ora 10:00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected]

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de 4 iunie 2020, la sediul central al societatii, la sediul sucursalei sale, la adresele mentionate in prezentul convocator si pe pagina de internet a societatii la adresa www.sif1.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi inregistrate pana la data de 4 iulie 2020, ora 10:00, astfel:

·       prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie; 

·       prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [email protected]

In cazul transmiterii prin posta sau orice forma de curierat a imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta si a documentelor insotitoare, vor fi respectate urmatoarele cerinte:

·       Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar, se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: „Imputernicire speciala/buletin de vot prin corespondenta – nume, prenume/denumire actionar”;

·       Plicul inchis mentionat mai sus, impreuna cu restul documentelor insotitoare se expediaza la societate intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule „PENTRU AGA”.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Consiliul de administratie al societatii va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin imputernicire speciala/generala, respectiv procedura de vot prin corespondenta precum si documentele ce trebuie prezentate de actionari pentru exercitarea fiecarei modalitati de vot in parte. Aceasta procedura obligatorie va fi disponibila pentru consultare la sediul central, la sediul sucursalei precum si pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 4 iunie 2020.

Vor fi considerate nule imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt transmise la societate in termenul prevazut in convocator si care nu respecta prevederile legale, statutare si procedura stabilita de consiliul de administratie.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionar la data de referinta. In aceste situatii, pentru a putea participa si vota in adunarea generala, institutia de credit care presteaza servicii de custodie depune la Societate o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

i) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in adunarea generala;

ii) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot impreuna cu toate documentele insotitoare se transmit la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi inregistrate pana la data de 4 iulie 2020, ora 10:00, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected]

In situatia in care se va solicita completarea ordinii de zi a sedintei si aceasta va fi publicata intr-o forma revizuita, formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor din data de 22 iunie 2020.

Incepand cu data de 4 iunie 2020 toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor si pot fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 14:00 si 16:00.

Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile pe internet, la adresa www.sif1.ro, precum si la sediul Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. din Arad si la sediul sucursalei din Bucuresti, la urmatoarele adrese:

·       Sediul central, Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, tel. 0257-304438;

·       Sucursala Bucuresti, sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3,

tel. 021-3111647;

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 7 iulie 2020, ora 10:00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

 

 

Presedinte, Director General,      Bogdan-Alexandru Dragoi

 

RC Conformitate, Eugen Cristea