Convocare AGAO 20/21.11.2019

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 3863/04.10.2019

Catre:    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA                                     

              Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

              Fax: 021- 659.60.51

              BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

              Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  

 

Data raportului: 04.10.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni

 

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20/21 noiembrie 2019 (Convocator atasat)

 

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuareSocietatea”), reunit in sedinta din data de 4 octombrie 2019, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 20.11.2019 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 21.11.2019 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 07.11.2019 considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.     Aprobarea Procedurii pentru alegerea membrilor si Presedintelui Consiliului Bursei.

2.     Alegerea prin metoda votului cumulativ a membrilor Consiliului Bursei, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data validarii individuale de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si contractarii asigurarii pentru raspundere profesionala.

3.     Alegerea Presedintelui Consiliului Bursei.

4.     Aprobarea datei de: (i) 31.12.2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 30.12.2019 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

5.     Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

 

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 20/21 noiembrie 2019 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 08.10.2019, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

 

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 20/21 noiembrie 2019 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV a si intr-un ziar de larga raspandire.

 

Adrian Tanase

Director General