Convocare AGAO 29(30).04.2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 11639/ 24.03.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 8/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

24.03.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2020 (prima convocare)/ 30.04.2020 (a doua convocare), ora 10:00

 

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 24.03.2020, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.04.2020 (prima convocare)/ 30.04.2020 (a doua convocare).

 

A.G.O.A. este convocata pentru data de 29.04.2020 (prima convocare)/ 30.04.2020 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 16.04.2020. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 11.06.2020 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 10.06.2020 ca ex-date aferenta A.G.O.A. 

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Aprobarea situatiilor financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 si al Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2019 si a unor sume din rezultatul reportat si din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a)      repartizarea profitului net al anului 2019, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, in suma de 65.317.598 lei, pe urmatoarele destinatii:

- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)

- participarea salariatilor la profit: 6.400.879 lei (9,86%)

- dividende cuvenite actionarilor: 57.757.444 lei (88,43%).

b)     repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare in suma de 4.399.439 lei, din care:

-          pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere actuariala din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei

-          rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile: 117.625 lei

-          dividende cuvenite actionarilor: 3.298.140 lei.

c)      stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de:

c1) - 6,67135515 lei/ actiune din sumele repartizate din profitul anului 2019 - pct. a)

c2) - 0,38095632 lei/ actiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b).                

d)     stabilirea datei de 25.06.2020 ca data platii dividendelor catre actionari.

e)      plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019.

5. Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2019.

6. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

7. Aprobarea gradului total de indeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru anul 2019, conform Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2019 in limitele aprobate de A.G.O.A.

8. Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2019, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

9. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 11.06.2020 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), respectiv ex date 10.06.2020.

10. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 29.04.2020 (30.04.2020)

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS