Convocare AGAO & AGAE in 27/28.04.2018

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 23.03.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 27/28.04.2018

 

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data de 23.03.2018 a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova pentru data de 27/28 aprilie 2018, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2018 (data de referinta).

 

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1.     Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv privind: schimbarea denumirii companiei in FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A.; modificarea limitelor generale anuale de remunerare ale structurii de conducere si delegarea dreptului de reprezentare in raport cu tertii (solicitare ASF).

2.     Aprobarea unui program de rascumparare a unui numar de maxim 11 milioane actiuni proprii cu scopul reducerii capitalului social (1,09% din capitalul social); pretul minim de achizitie va fi pretul de piata BVB din momentul efectuarii achizitiei, pretul maxim pe actiune: 2,5 lei.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1.     Aprobarea dividendului brut de 0,05 lei/actiune, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 12.09.2018 si aprobarea datei de 02.10.2018, ca data a platii dividendelor

2.     Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate 2017 si a Raportului de activitate individual si consolidat al Consiliului de Administratie

3.     Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2018.

 

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data publicarii Convocatorului.

 

Costel Ceocea 

Presedintele Consiliului de Administratie

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate