Convocare AGAO in data 24/25.04.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 1483/18.02.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 18.02.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Directoratul societatii, intrunit in sedinta din 15.02.2019, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A., conform urmatorului convocator:

Directoratul

Societatii de Investitii Financiare Transilvania S.A.,

cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA” in continuare) pentru data de 24.04.2019, ora 1000.

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, B-dul Alexandru Vlahuta nr. 10 (sediul International Trade&Logistic Center).

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, AGOA este convocata pentru data de 25.04.2019, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004 in continuare), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 in continuare), ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acestora, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al Societatii.

Capitalul social al Societatii este format din 2.184.286.664 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform art. 105 din Legea nr. 31/1990, respectiv actiunile dobandite in cadrul programului de rascumparare a propriilor actiuni aprobat de A.G.E.A. S.I.F. Transilvania din 15.12.2017 si conform art. 2861 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice pe site-ul societatii pana la data adunarii generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitarii drepturilor de vot, ce va fi emisa, daca va fi cazul, conform Instructiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2019, stabilita ca data de referinta pentru sedinta adunarii generale.

I. Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv d-na Mihaela Susan si d-na Simona Modval, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Mihaela Susan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii;

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate in cadrul sedintei A.G.O.A., compusa din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac si dl. Lucian Ionescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Transilvania S.A.;

3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de Auditorul financiar (statutar);

4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2018 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0121 lei/actiune;

5. Aprobarea constituirii unui provizion in suma de 7 milioane lei din profit pentru plata unei remuneratii variabile salariatilor, membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu politica si procedura de remunerare aprobate in cadrul autorizarii societatii ca A.F.I.A.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018;

7. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2019;

8. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere al societatii pentru un mandat egal cu mandatul actualului consiliu de supraveghere, cuprins intre 24.04.2019-27.04.2021;

9. Numirea auditorului financiar (statutar) al societatii pentru o perioada/un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.05.2019 pana la 30.04.2022;

10. Aprobarea datei de 03.10.2019 ca data de inregistrare (ex date 02.10.2019), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 24.10.2019 ca data platii;

11. Imputernicirea d-lui Mihai FERCALA, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

II. In conformitate cu art. 1536 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidatii pentru functia de membru al consiliului de supraveghere vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de catre actionari, cu respectarea conditiilor minime pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele nominalizate, prevazute in Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 si Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015. Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de membru al consiliului de supraveghere si continutul dosarului de candidatura sunt prezentate pe site-ul Societatii, www.siftransilvania.ro, in sectiunea „AGOA Aprilie 2019”.

Dosarele de candidatura ale candidatilor nominalizati se vor inainta Directoratului S.I.F. „Transilvania” la sediul societatii, intr-un exemplar, in zilele lucratoare, intre orele 900-1600, pana cel mai tarziu la data de 07.03.2019 si se vor inregistra la registratura S.I.F. „Transilvania” in ordinea cronologica a depunerii acestora. Pe buletinele de vot vor fi inscrisi, respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor, numai candidatii ale caror dosare sunt complete, continand documentele mentionate expres in lista publicata pe site-ul Societatii.

Persoana aleasa in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere de catre adunarea generala a actionarilor isi va exercita prerogativele functiei numai dupa autorizarea acesteia de catre A.S.F. in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F: Transilvania.

Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se vor afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii.

III. Dosarele referitoare la ofertele tehnice si financiare pentru misiunea de audit statutar se vor inainta Directoratului S.I.F. „Transilvania” la sediul societatii, intr-un exemplar, in zilele lucratoare, intre orele 900-1600, pana cel mai tarziu la data de 07.03.2019 si se vor inregistra la registratura S.I.F. „Transilvania” in ordinea cronologica a depunerii acestora. Candidatii la functia de auditor statutar vor fi inscriti pe buletinul de vot in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor.

IV. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Cerinte. Data limita. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa se incadreze in atributiile legale ale AGOA si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 07.03.2019, ora 1000, prin depunerea documentelor in original la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica);

(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor, primita de societate de la depozitarul central sau pe baza documentelor emise de depozitarul central sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute si documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central sau la respectivii participanti, dupa caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare AGOA.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a AGOA ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a AGOA, in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.

Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

V. Documentele aferente AGOA

Incepand cu data de 19.02.2019 (data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii si pe site-ul propriu: situatiile financiare anuale neauditate intocmite pentru anul 2018, raportul anual al Directoratului si al Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, propunerea cu privire la repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018 si Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de membru in consiliul de supraveghere si continutul dosarului de candidatura.

Listele candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere si de auditor statutar, forma finala a documentelor prevazute la alineatul precedent, precum si celelalte documente referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, incluzand: bugetul de venituri si cheltuieli, programul investitional pentru anul 2019 si raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, stabilita de catre Directorat, precum si proiectul de hotarare a adunarii generale se vor putea consulta incepand cu data de 22.03.2019, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500, la sediul societatii, sau pe website-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la sectiunea „AGOA Aprilie 2019”.

Actionarii societatii pot obtine de la sediul societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societatii.

VI. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la AGOA. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afisate pe site-ul Societatii, la sectiunea „AGOA Aprilie 2019”.

(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data desfasurarii adunarii generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin cel putin 1.000 de actiuni vor fi expediate prin posta de societate, la adresele mentionate in registrul actionarilor, incepand cu data de 01.04.2019. Formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru actionarii care detin mai putin de 1.000 actiuni se pun la dispozitia acestora incepand cu 22.03.2019, in zilele lucratoare, intre orele 900-1400, la sediul Societatii si la sediul reprezentantei sale din Bucuresti, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii adunarii generale si prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului Societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilita de catre Directorat, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii, la sectiunea „AGOA Aprilie 2019”.

(ii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul AGOA de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.

Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru AGOA se pot obtine de la sediul Societatii sau de la sediul reprezentantei din Bucuresti, incepand cu data de 22.03.2019, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, in conditiile legale aplicabile si ale procedurii de desfasurare a AGOA. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate, in termenul prezentat in cadrul punctului de mai jos, in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta sau prin imputerniciti. Buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societatii in zilele lucratoare (luni-vineri, orele 900-1500) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, pana la data de 22.04.2019, data de inregistrare la registratura societatii sau data postei de sosire a corespondentei in Brasov, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta sau prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 22.04.2019, ora 1200.

Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 22.04.2019, ora 1200) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGOA. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la punctul III de mai sus.

Participarea directa a actionarului la AGOA, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VII. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 22.04.2019. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.

Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica), cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGOA din data de 24/25 aprilie 2019”.

Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului IV al Convocatorului.

VIII. Suspendarea dreptului de vot. In cazul persoanelor care depasesc limita de detinere de 5% din capitalul social al Societatii si/sau care actioneaza in mod concertat, se suspenda exercitiul dreptului de vot pentru actiunile detinute peste pragul legal prin limitarea „pro-rata” la detinerile de la data de referinta.

Persoana care voteaza in calitate de titular de actiuni si de mandatar al altor actionari cu un numar de actiuni care depasesc cumulat limita de 5% din capitalul social al Societatii poate fi supusa procedurii de verificare privind actiunea concertata, in conformitate cu reglementarile speciale aplicabile.

IX. Adresele sediului societatii si a reprezentantei teritoriale sunt urmatoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, Brasov, jud. Brasov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanta Bucuresti - str. Maria Rosetti nr. 35, cod postal 020482, Bucuresti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

Membru al Directoratului,

ec. Stefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate