Convocare AGAO in data de 28(29) aprilie 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

             Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 26 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

 

 

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor sai, in data de 26.03.2020, convoaca, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Actului constitutiv al Companiei in vigoare, Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 28 aprilie 2020, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 16.04.2020 (data de referinta), cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.     Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiara a CNTEE „Transelectrica”–SA, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019;

2.     Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activitatii de administrare pentru perioada iulie-decembrie 2019;

3.     Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situatiilor financiare anuale separate si consolidate, incheiate de CNTEE „Transelectrica” S.A. la 31.12.2019;

4.     Aprobarea Situatiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2019;

5.     Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2019;

6.     Aprobarea repartizarii profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2019, in suma de 96.030.957 lei cu urmatoarele destinatii:

Destinatia

Suma (lei)

Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019

96.030.957

Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinatii:

 

Rezerva legala (5%)

5.354.023

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute – scutirea de plata a impozitului pe profitul reinvestit

51.752.203

Alte repartizari prevazute de lege - venituri realizate in anul 2019 din alocarea capacitatii de interconexiune (net de impozitul pe profit si de rezerva legala) – repartizare partiala, in limita profitului net

38.924.731

Profit nerepartizat

-

 

7.     Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitatii de transport pe liniile de interconexiune in anul 2019, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare neimpozabile si impozabile la modificarea destinatiei;

8.     Aprobarea acoperirii pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare impozabile la modificarea destinatiei;

9.     Aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2019, cu dividend brut de 0,48 lei/actiune;

10.  Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019;

11.  Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A.;

12.  Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul CNTEE „Transelectrica”–S.A. aferente anului 2019;

13.  Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2019;

14.  Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat pentru anul 2019;

15.  Informare privind intervenirea prescrierii dreptului actionarilor la dividendele aferente anului 2016;

16.  Stabilirea datei de 03 iunie 2020 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile CNTEE „Transelectrica” S.A. obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

17.  Stabilirea datei de 04 iunie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor;

18.  Stabilirea datei de 25 iunie 2020 ca „data platii” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2019;

19.  Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii adunarii generale ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de 29.04.2020, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala ordinara a actionarilor.

Materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 26.03.2020 in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] sau fax la numarul: +4021.3035610) in atentia dnei. Irina Racanel.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.04.2020;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 10.04.2020.

 

Drepturile prevazute in paragraful anterior pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 10.04.2020, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] respectiv fax la numarul: +4021.303.56.10) in atentia dnei. Irina Racanel.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre emitent, eliberate de catre Oficiul Registrului Comentului sau de catre alta autoritate similara din statul in care actionarul e inmatriculat, in termen de valabilitate, in cazul in care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 16.04.2020, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 27.03.2020.

Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center” in atentia doamnei Irina Racanel sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: [email protected]. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGOA 28/29.04.2020”, pana la data de 28.04.2020, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 29.04.2020, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala ordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 27.03.2020, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate sau reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art.92 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Formularul de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat de catre actionari si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGOA 28/29.04.2020”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 28.04.2020, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 29.04.2020, ora 10.00, pentru a doua convocare.

In cazul in care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica in conditiile legii completarea convocatorului si va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedinta suplimentare, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala, pana la data de 15.04.2020, data anterioara datei de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0722.314.610, Irina Racanel – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.

 

 

Catalin NITU

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat