Convocare AGEA 04(05).07.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiești, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 20882/ 29.05.2019

 

Către: Bursa de Valori București

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 17/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

29.05.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiești

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiești

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comerțului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de acțiuni:

8.657.528 acțiuni nominative

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Convocarea A.G.E.A. pentru data de 04.07.2019 (prima convocare)/ 05.07.2019 (a doua convocare), ora 10:00

 

Urmare a deciziei ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.05.2019, societatea CONPET S.A. informează publicul investitor cu privire la convocarea A.G.E.A. pentru data de 04.07.2019 (prima convocare)/ 05.07.2019 (a doua convocare).

 

A.G.E.A. este convocată pentru data de 04.07.2019 (prima convocare)/ 05.07.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societății, situat in Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referință a A.G.E.A. este 25.06.2019. Data de inregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru adunare este 18.07.2019, stabilirea datei de 17.07.2019 ca ex-date aferentă A.G.E.A și stabilirea datei 19.07.2019 ca data plății (Regulamentul A.S.F. 5/ 2018)

 

Convocatorul A.G.E.A. cuprinde următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentand aport in natură (terenurile) in valoare de 59.751.935,10 lei și numerar in valoare de 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/ acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din care:

(i) 18.106.647 acțiuni noi in sumă de 59.751.935,10 lei reprezentand aportul in natură al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile in suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut in perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate

(ii) 12.730.915 acțiuni noi in sumă de 42.012.019,50 lei care vor fi oferite, in cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere in schimbul aportului in natură al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de inregistrare, in vederea menținerii cotelor de participație deținute in cadrul Societății CONPET la data de inregistrare.

Acționarii CONPET iși vor putea exercita drepturile de preferință in interiorul termenului de maxim o lună de la data menționată in prospect, dată ulterioară datei de inregistrare și datei de publicare a hotărarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de inregistrare.

Acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 3,3 lei/ acțiune fără primă de emisiune.

Rata de subscriere va fi de 3,561936 determinată prin raportul intre numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (30.837.562 acțiuni) și numărul total de acțiuni deținute de acționari in capitalul social existent (8.657.528 acțiuni).

Astfel, fiecare acționar inscris la data de inregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 3,561936 acțiuni nou emise.

Numărul cuvenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise in baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin inmulțirea Ratei de subscriere (3,561936) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un număr intreg, se rotunjește in jos pană la cel mai apropiat număr intreg.

După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

3. Aprobarea transferului la rezervele Societății a sumei de 1,9 lei, reprezentand diferența de aport in natură al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei pentru care nu se poate emite 1 acțiune intreagă.

4. Imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății, in conformitate cu dispozițiile art. 114 alineatul (1) din Legea nr. 31/ 1990 republicată și modificată și dispozițiile art. 85 din Legea nr. 24/ 2017 pentru indeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la indeplinire a hotărarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzand, dar fără a se limita la, inițierea (selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social și coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobării Prospectului de oferta de către Autoritatea de Supraveghere Financiară), derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, modalitățile de plată, data plății, locul in care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social), inchiderea (aprobarea majorării capitalului social in urma subscrierii și plății prețului/ liberării noilor acțiuni), inregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și indeplinirea oricăror formalități pentru punerea in aplicare și inregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

5. Aprobarea datei de ȋnregistrare 18.07.2019 propusă de Consiliul de Administraţie, cu ex date 17.07.2019 și data plății 19.07.2019 (Regulamentul A.S.F. 5/ 2018).

6. Imputernicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărarii A.G.E.A.;

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare inregistrării prezentei hotărari A.G.E.A., publicării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexăm prezentului raport curent Convocatorul A.G.E.A. convocată pentru data de 04.07.2019 (05.07.2019)

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIȘ