Convocare AGEA pentru data de 18.11.2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 08.10.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 18.11.2019

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. cu sediul in judetul Dolj, Craiova, str. Tufanele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Capital social: 58.016.571 lei

intrunit in sedinta din data de 08.10.2019

 

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 18.11.2019

 

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufanele nr.1, judetul Dolj, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.11.2019, considerata data de referinta.

Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 10:00.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acestora, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare,  ale actului constitutiv al SIF Oltenia SA.  

Capitalul social al societatii este format din 580.165.714 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, din care cu drept de vot 560.543.129 fiecare dintre aceste actiuni dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004.

Informatiile referitoare la numarul actiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a fost convocata, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 si a art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, la solicitarea comuna a doi actionari: BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA – OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A. impreuna cu BROADHURST INVESTMENTS LIMITED care cumulat detin un numar de 32.393.440 actiuni SIF5 reprezentand 5,58% din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA. Solicitarea celor doi actionari a fost primita la SIF Oltenia prin posta in data de 01.10.2019 si inregistrata sub numarul 8274/01.10.2019.

 

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

 

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl.  Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi procesul - verbal al adunarii. Persoanele propuse au  calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

 

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au  calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA;

 

3. Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programuluirascumpararea a 38.393.986 actiuni proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand 6,6177 % din capitalul social actual;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor  – pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/ actiune iar pretul maxim va fi 2,75 lei/actiune;

(iii) durata programului – pana la data de 15.02.2020;

(iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata;

(v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

 

4. Aprobarea revocarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.

 

5. Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.

6. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 lei, prin anularea unui numar de 19.622.585 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind impartit in 560.543.129 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

 

Teza I din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

“ (1) Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei.”

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:

“ (1) Capitalul social este impartit in 560.543.129 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) lit.c din Legea nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificarilor privind art.4 teza I si art. 5 alin.(1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

La data aprobarii celor de mai sus se revoca hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 5 din data de 09.05.2019.

7. Aprobarea imputernicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

8. Aprobarea datei de 10.12.2019 ca data de inregistrare si a datei de 09.12.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

 

 

In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii  generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care pot exercita aceste drepturi este 26.10.2019, ora 1000.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu la data de 26.10.2019, ora 1000, data numarului de registratura. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea intrebari frecvente.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufanele nr.1, judetul Dolj, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentantii legali pot transmite solicitarile cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa ,,[email protected]”. Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasa au obligatia mentionarii in clar, cu majuscule: PENTRU AGEA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 18/19.11.2019.

Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitarii documente care sa le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridica, actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) si un extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. 

 

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor iar pentru cele transmise in format electronic, titularii semnaturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.           

 

Participarea la lucrarile Adunarii Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile. 

Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani. Imputernicirea generala se depune, inainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al actionarului care a emis imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si  care sa cuprinda partile si sa aiba valabilitate cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.

Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar, in imputernicire. In conditiile in care imputernicitul este persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Daca persoana fizica participanta este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleasi inscrisuri solicitate si in cazul formularii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de intrebari. Daca mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adauga si o imputernicire, IN ORIGINAL, semnata de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generala in care sa fie mentionata si calitatea/ functia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnata de catre actionar ca reprezentant al sau.

Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pana cel mai tarziu 16.11.2019 ora 1000 (ora inregistrarii la registratura societatii), fiind luat in considerare ultimul vot sau ultima imputernicire speciala sau generala inregistrata  la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, in situatia participarii personale a actionarului in cadrul adunarii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

In cazul reprezentarii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele avand obligatia respectarii cerintelor prevazute in Procedura de vot, aprobata de Consiliul de Administratie.

Procedura de vot, in functie de optiunea de exprimare a votului aleasa de actionari, va fi adusa la cunostinta acestora, impreuna cu formularul de imputernicire  speciala si buletin de vot prin corespondenta, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., incepand cu data de 08.10.2019, in limba romana si limba engleza.

Imputernicirile speciale, IN ORIGINAL, si cele generale in conditiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratura sau corespondenta) la S.I.F. Oltenia S.A. incepand cu data de 06.11.2019 pana cel mai tarziu la data de 16.11.2019, ora 1000, data numarului de registratura sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis in aceleasi termene, la adresa de e-mail: [email protected]

De asemenea, Votul prin corespondenta va fi depus, in original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., in acelasi termen, respectiv perioada 06.11.2019 – 16.11.2019, ora 1000 .

In situatia depasirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in consideratie. Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.

In vederea primirii si centralizarii voturilor prin corespondenta exprimate de actionari, precum si a imputernicirilor speciale va fi desemnata o Comisie speciala. Membrii comisiei vor avea obligatia pastrarii inscrisurilor in siguranta si de asemenea vor asigura confidentialitatea votului, in baza unui Angajament de confidentialitate, pana la momentul centralizarii votului, nepermitand deconspirarea acestuia decat membrilor comisiei insarcinate cu numararea voturilor exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

Dreptul de vot aferent actiunilor detinute de actionari peste limita de 5% din capitalul social se suspenda prin limitare ,,pro-rata” aplicata detinerilor de la data de referinta. Lista actionarilor care, singuri sau impreuna cu persoane cu care actioneaza in mod concertat, detin actiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili in conformitate cu prevederile Instructiunii CNVM nr. 6/2012 si va fi publicata pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea este suspendat dreptul de vot pentru actiunile rascumparate de societate.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, precum si materialele necesare desfasurarii adunarii in conditiile legii,  pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Craiova, str. Tufanele nr.1 sau de pe site-ul oficial,  dupa cum urmeza:

- Materiale aferente ordinii de zi, proiectele de  hotarari, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenta  si imputernicire speciala - de la data de 08.10.2019.

- formularele de buletin de vot prin corespondenta  si imputernicire speciala actualizate – in conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicitari din partea ASF - de la data de 05.11.2019.

Accesul in sala de sedinta este permis:

-  actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat in  lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calitatii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in  original, sau in copie conforma cu originalul emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica.  Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarii Generale.

- reprezentantilor, pentru care actionarii au emis imputerniciri speciale sau generale care se  vor prezenta, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

- institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie (prin reprezentant legal sau imputernicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

In cazul in care la data de 18.11.2019 nu se intruneste cvorumul de cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 19.11.2019, in locul si la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, cvorumul pentru AGEA fiind de cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile vor fi luate in AGEA cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufanele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum si pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro – Sectiunea Informatii Investitori- Adunari Generale.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

conf.univ.dr.ec. Tudor CIUREZU

Presedinte/Director General

 

                                                                                                         

Ofiter de Conformitate

ec. Viorica BALAN