Convocare AGEA pentru data de 21 august 2020

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

            Bursa de Valori Londra (LSE)

            Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 3 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 21 august 2020

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica sau Societatea) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de
21 august 2020, ora 10:00 (ora Romaniei).

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia incepand cu data de 17 iulie 2020, cu exceptia convocatorului AGEA care va fi disponibil in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor incepand cu data de 3 iulie 2020 si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia incepand cu data de 6 iulie 2020.

Convocarea AGEA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 3 iulie 2020. In data de 6 iulie 2020, convocatorul AGEA se va publica si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in Romania Libera, un ziar de circulatie nationala.

Anexat: Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 21 august 2020.

 

Director General                   

Georgeta Corina Popescu     

 

CONVOCATORUL

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SocietATEA energeticA electrica s.a.

 

Consiliul de Administratie al SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (denumita in continuare Societatea sau Electrica), cu sediul social in mun. Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/7425/2000, cod unic de inregistrare (CUI) RO 13267221, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.464.435.970 lei,

potrivit deciziei sedintei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de 3 iulie 2020,

in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si potrivit prevederilor actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) in data de 21 august 2020, cu incepere de la ora 10.00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGEA, avand aceeasi ordine de zi, pentru data de 24 august 2020, cu incepere de la ora 10.00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 27 iulie 2020 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea:

1.      Informare privind adoptarea Hotararii Consiliului de Administratie al Electrica  nr. 14 din data de 3 iulie 2020 referitoare la aprobarea exprimarii unui vot favorabil („pentru”) al Societatii Energetice Electrica S.A. in adunarile generale extraordinare ale actionarilor („AGEA”) Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. („SDTN”), Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. („SDTS”) si Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. („SDMN”) si imputernicirea reprezentantului Electrica de a participa si a vota in AGEA acestora cu privire la urmatoarele aspecte principale: (i) aprobarea proiectului de fuziune autentificat sub numarul 1404 din 26 iunie 2020 („Proiectul de Fuziune OD”), (ii) aprobarea procesului de fuziune prin absorbtie prin care SDTN, in calitate de societate absorbanta, va absorbi SDTS si SDMN, in calitate de societati absorbite, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) literea a) din Legea Societatilor nr. 31/1990 („Fuziunea OD”) in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune OD si (iii) aprobarea implementarii Fuziunii OD, respectiv transferul tuturor activelor si pasivelor apartinand societatilor absorbite SDTS si SDMN catre societatea absorbanta SDTN, conform dispozitiilor Legii Societatilor, ale Proiectului de Fuziune OD si declaratiilor societatilor absorbite privind stingerea pasivului.

2.      Aprobarea imputernicirii reprezentantului Societatii Energetice Electrica S.A. pentru a participa in adunarile generale extraordinare ale actionarilor Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. si pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la:

              i.         Aprobarea dizolvarii fara lichidare si a radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatilor absorbite Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. incepand cu Data Efectiva a Fuziunii OD, ca efect al Fuziunii OD, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune OD.

            ii.         Imputernicirea Directorului General al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., cu posibilitate de sub-delegare, pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adunarilor generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

3.      Informare privind adoptarea Hotararii Consiliului de Administratie al Electrica  nr. 14 din data de 3 iulie 2020 referitoare la aprobarea exprimarii unui vot favorabil („pentru”) al Societatii Energetice Electrica S.A. in adunarile generale extraordinare ale actionarilor („AGEA”) Societatii Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” S.A. („FISE”) si Servicii Energetice Muntenia S.A. („SEMU”) si imputernicirea reprezentantului Electrica de a participa si a vota in AGEA acestora cu privire la urmatoarele aspecte principale: (i) aprobarea proiectului de fuziune autentificat sub nr. 934 din 12 iunie 2020 („Proiectul de Fuziune SE”), (ii) aprobarea procesului de fuziune prin absorbtie prin care FISE, in calitate de societate absorbanta, va absorbi SEMU, in calitate de societate absorbita in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) literea a) din Legea Societatilor nr. 31/1990  („Fuziunea SE”), in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune SE si (iii) aprobarea implementarii Fuziunii SE, respectiv transferul tuturor activelor si pasivelor apartinand societatii absorbite SEMU catre societatea absorbanta FISE, conform dispozitiilor Legii Societatilor, ale Proiectului de Fuziune SE si declaratiei societatii absorbite privind stingerea pasivului.

4.      Aprobarea imputernicirii reprezentantului Societatii Energetice Electrica S.A. pentru a participa in adunarea generala extraordinara a actionarilor Servicii Energetice Muntenia S.A. si pentru exprimarea votului favorabil („pentru”) cu privire la:

              i.         Aprobarea dizolvarii fara lichidare si a radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatii absorbite Servicii Energetice Muntenia S.A. incepand cu Data Efectiva a Fuziunii SE, ca efect al Fuziunii SE, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune SE.

            ii.         Imputernicirea Directorului General al Servicii Energetice Muntenia S.A., cu posibilitate de sub-delegare, pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

5.      Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

***

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGEA

I.                    Cerintele de identificare aplicabile actionarilor

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica sunt:

(a)                in cazul actionarilor persoane fizice:

(i)            sa fie insotite de actul de identitate sau, dupa caz, de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;

(ii)          constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emise de actionar sau, in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale;  imputernicirea generala poate fi acordata doar unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat; imputernicirea generala va fi acceptata fara alte documente suplimentare de indentificare, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: 

-          imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; 

-          imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. 

Declaratia semnata si dupa caz, stampilata, se va transmite in original, odata cu imputernicirea generala. 

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGEA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza: 

-          in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA; 

-          faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

(iii)        copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini),

(iv)        in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGEA)/documentele similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGEA) sau printr-o procura emisa de catre reprezentantul legal al mandatarului persoana juridica, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGEA).

IAR

(b)               in cazul actionarilor persoane juridice:

(i)            constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor primita de la Depozitarul Central SA; totusi daca actionarul/persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor de la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGEA)/documentele similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGEA) trebuie sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau, in cazul Statului Roman, o copie dupa documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta;

(ii)          constatarea calitatii de reprezentant conventional/mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emise de reprezentantul legal al actionarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau in baza imputernicirii generale emise de reprezentantul legal al actionarului (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale, in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie si insotita de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale; imputernicirea generala va fi acceptata fara alte documente suplimentare de indentificare, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: 

-          imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; 

-          imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. 

Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata, se va transmite in original, odata cu imputernicirea generala. 

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGEA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza: 

-          in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA; 

-          faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

(iii)        copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);

(iv)        in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica: dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile inainte de data AGEA)/ documente similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGEA), sau printr-o procura emisa de catre reprezentantul legal al mandatarului persoana juridica, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGEA).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal/conventional/mandatar intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

II.                 Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispozitia actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii, la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor” si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia din Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre
orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale si a zilei de 20 iulie 2020 – zi libera conform reglementarilor interne, urmatoarele documente in limba romana si in limba engleza:

(1)          Convocatorul AGEA, de la data convocarii si pana la (si inclusiv) data AGEA, in prima sau a doua convocare;

(2)          Incepand cu data de 17 iulie 2020 si pana la (si inclusiv) data AGEA, in prima sau a doua convocare:

(a)           numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;

(b)          textul integral al proiectului de hotarare propus spre aprobare AGEA;

(c)           formularul de imputernicire speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant;

(d)          formularul de vot prin corespondenta;

(e)           informatiile/documentele referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

 

Documentele mentionate la punctul 1 si la punctul 2. (b), (c), (d) si (e) vor fi actualizate si republicate in cazul in care se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

 

Pentru obtinerea de copii fizice ale documentelor mentionate la punctul 1 de mai sus, actionarii vor adresa cereri in scris, in acest sens, la Registratura Societatii (care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale si a zilei de 20 iulie 2020 – zi libera conform reglementarilor interne) sau la adresa de e-mail: [email protected], astfel incat sa fie receptionate de catre Societate incepand cu ora 16:00 (ora Romaniei) a datei de 6 iulie 2020. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Registratura Societatii, copiile documentelor solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare.

 

Pentru obtinerea de copii fizice ale documentelor mentionate la punctul 2 de mai sus, actionarii vor adresa cereri in scris, in acest sens, la Registratura Societatii (care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00 - 17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00 - 14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale si a zilei de 20 iulie 2020 – zi libera conform reglementarilor interne) sau la adresa de email [email protected], astfel incat sa fie receptionate de catre Societate incepand cu ora 14:00 (ora Romaniei) a datei de 17 iulie 2020. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Registratura Societatii, copiile documentelor solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare.

III.               Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Actionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor), pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau in limba engleza, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA, activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGEA. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic (personal sau prin servicii de posta/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societatii (care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale si a zilei de 20 iulie 2020 – zi libera conform reglementarilor interne), fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: [email protected], astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 20 august 2020, ora 17:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule ”INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 21/24 AUGUST 2020”.

In ceea ce priveste intrebarile adresate in format fizic, acestea trebuie sa fie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGEA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”.

IV.               Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGEA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului sedintei AGEA, de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

(a)    sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate in cadrul Sectiunii I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor) care sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;

(b)   fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGEA. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA;

(c)    sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale si a zilei de 20 iulie 2020 – zi libera conform reglementarilor interne), sau (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: [email protected], astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 22 iulie 2020, ora 17:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 21/24 AUGUST 2020”;

(d)   in cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Daca va fi cazul, convocatorul completat, impreuna cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 24 iulie 2020, ora 13:30 (ora Romaniei), la Registratura Societatii (care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale si a zilei de 20 iulie 2020 – zi libera conform reglementarilor interne), precum si pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V.                  Participarea actionarilor la sedinta AGEA

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul AGEA:

-                    personal, prin vot direct;

-                    prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala (aceasta din urma poate fi acordata doar unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) sau, in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale;

-                    prin corespondenta.

(a)                  Votul personal

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGEA, prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentantilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute in Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

(b)               Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala

Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt actionar sau o terta persoana, prin completarea si semnarea formularului imputernicirii speciale. In situatia discutarii in cadrul AGEA in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

De asemenea, un actionar poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGEA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat. In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale. Custodele voteaza exclusiv in conformitate cu si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta. Imputernicirile generale, dupa caz si voturile exprimate prin institutii de credit care presteaza servicii de custodie, vor fi insotite de declaratiile indicate la pct. 1 din prezentul convocator.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in sedinta AGEA. Totusi, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA, in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, actionarul va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Imputernicirea speciala, declaratia reprezentantului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului sau a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie si imputernicirea generala (inainte de prima utilizare), prevazute mai sus, completate si semnate de actionari, vor fi transmise in scris fie (i) in original (in cazul imputernicirii speciale si al declaratiei reprezentatului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului si a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul imputernicirii generale), in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale si a zilei de 20 iulie 2020 – zi libera conform reglementarilor interne), fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: [email protected], astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 18 august 2020, ora 17:00 (ora Romaniei) (respectiv cu cel putin 2 (doua) zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGEA), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGEA, semnate fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „IMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/24 AUGUST 2020”.

In scopuri de identificare, imputernicirea speciala va fi insotita de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat, este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform  Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului, in sensul legislatiei pietei de capital, sau, dupa caz, avocatului si (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGEA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza: 

-          in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA; 

-          faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Imputernicirile speciale si generale sunt valabile, atat pentru prima convocare AGEA, cat si pentru a doua convocare AGEA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea AGEA la prima convocare nu au fost indeplinite.

Imputernicirile speciale sau, dupa caz, generale sau documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi retinute de Societate si se va face mentiune despre acestea in procesul-verbal al sedintei.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana (cu exceptia situatiei in care este desemnat un reprezentant supleant). In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricaruia dintre angajatii sai, cu respectarea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Formularul imputernicirii speciale:

(a)                va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, incepand cu data de 17 iulie 2020, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”;

(b)               formularul imputernicirii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat, in forma actualizata, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”, la data de 24 iulie 2020. In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale completate, imputernicirile speciale transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata;

(c)                va fi completat de catre actionar in 3 (trei) exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Societate.

Societatea accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [email protected], conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica. In acest caz imputernicirea se va transmite prin semnatura electronica extinsa.

(c)                Votul prin corespondenta

Exprimarea votului actionarilor in cadrul AGEA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionari, va fi transmis in scris fie (i) in original in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (care functioneaza de luni pana joi, intre orele 08:00-17:00 (ora Romaniei) si vineri intre orele 08:00-14:30 (ora Romaniei), cu exceptia sarbatorilor legale si a zilei de 20 iulie 2020 – zi libera conform reglementarilor interne), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: [email protected], astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 18 august 2020, ora 17:00 (ora Romaniei), respectiv cu cel putin 2 (doua) zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGEA, semnate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente. Ambele modalitati de transmitere a formularelor de vot prin corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 21/24 AUGUST 2020”.

Formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Buletinele de vot prin corespondenta astfel receptionate sunt valabile, atat pentru prima convocare AGEA, cat si pentru a doua convocare AGEA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea AGEA la prima convocare nu au fost indeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

(a)    va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, incepand cu data de 17 iulie 2020 pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”;

(b)   va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si va fi publicat, in forma actualizata, pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”, la data de 24 iulie 2020. In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar actionarii sau reprezentantii acestora, dupa caz, nu trimit formularele de vot prin corespondenta completate, formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

(d)               Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia, este permis (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate, iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului persoana juridica.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretariatul tehnic al AGEA.

(e)                Accesul altor persoane in sala de sedinte

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generala a Actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie.

Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului de Administratie hotaraste altfel. Acestia vor putea participa pe baza cartii de identitate si a unei legitimatii care sa ateste calitatea de jurnalist.

Accesul in sala de sedinta a persoanelor mentionate mai sus, la data fixata pentru desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor respective, este permis prin proba identitatii care consta in prezentarea in original a actului de identitate, iar pentru specialisti, consultanti, experti sau analisti financiari si cu invitatia din partea Consiliului de Administratie.

Informatii suplimentare cu privire la AGEA se pot obtine de la Secretariatul General al Consiliului de Administratie al Societatii, la numarul de telefon: +4021.208.5034, de la Serviciul Relatii cu Investitorii, la numarul de telefon +4021.208.5035, prin e-mail la [email protected] si de pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor”.

3 iulie 2020

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Valentin Radu