Convocare AGOA 07(10).06.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 17000/ 02.05.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 16/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

02.05.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 07.06.2019 (prima convocare)/ 10.06.2019 (a doua convocare), ora 10:00

 

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 02.05.2019, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 07.06.2019 (prima convocare)/ 10.06.2019 (a doua convocare).

 

A.G.O.A. este convocata pentru data de 07.06.2019 (prima convocare)/ 10.06.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 29.05.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 27.06.2019, stabilirea datei de 26.06.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A. 

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1.  Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 privind stadiul indeplinirii obiectivelor strategice cuprinse in Planul de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018 in vederea evaluarii activitatii administratorilor numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018.

3. Aprobarea gradului total de indeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru anul 2018, conform Raportului de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor in limitele aprobate de A.G.O.A. pentru anul 2018.

4. Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat desfasurata in  anul 2018, in conformitate cu prevederile contractului de mandat.

5. Aprobarea datei de inregistrare 27.06.2019  propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 26.06.2019.

6. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 07.06.2019 (10.06.2019)

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS