Convocare AGOA 23(24).04.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 10972/ 19.03.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 8/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

19.03.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 23.04.2019 (prima convocare)/ 24.04.2019 (a doua convocare), ora 10:00

 

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 19.03.2019, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 23.04.2019 (prima convocare)/ 24.04.2019 (a doua convocare).

 

A.G.O.A. este convocata pentru data de 23.04.2019 (prima convocare)/ 24.04.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 12.04.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 11.06.2019 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), stabilirea datei de 10.06.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A. 

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la  31.12.2018 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 si a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii CONPET S.A.

3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2018 si a unor sume din rezultatul reportat si din alte rezerve, fixarea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a)      repartizarea profitului net al anului 2018, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, in suma de 65.766.014 lei, pe urmatoarele destinatii:

- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.433.785 lei (2,18%)

- participarea salariatilor la profit: 5.090.000 lei (7,74%)

- dividende cuvenite actionarilor: 59.242.229 lei (90,08%)

si stabilirea dividendului brut de 6,84285734 lei/ actiune.

b)     repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare in suma de 5.340.483 lei, din care:

-          pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere actuariala din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 1.035.596 lei

-          dividende cuvenite actionarilor: 4.304.887 lei

si stabilirea dividendului brut de 0,49724205 lei/ actiune.

c)      repartizarea sub forma de dividende a sumei de 1.105.807 lei, reprezentand 35% din sumele repartizate la alte rezerve, in conditiile art. 1 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 64/2001 si stabilirea dividendului brut de 0,12772779 lei/ actiune.

d)     termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv data platii dividendelor, este 27.06.2019.

e)      plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2018.

5. Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2018.

6. Aprobarea gradului total de indeplinire (102,67 %) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru anul 2018, aprobati pentru administratori prin Hotararea A.G.O.A. nr. 7 din 18.12.2018 si acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru anul 2018, pro-rata functie de perioada efectuata din mandat in anul 2018, respectiv pentru numarul de zile din perioada 23.08.2018 – 31.12.2018.

7. Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuala incheiata de societate, respectiv in cuantum de 15.000 Euro/ an de asigurare, corespunzatoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro in agregat, pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor Societatii, limita urmand a ramane nemodificata pe intreaga perioada de mandat a acestora.

8. Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remuneratiei pentru directorii cu contract de mandat, respectiv directorul general, directorul economic si directorul general adjunct, in cuantum anual brut total de maxim 5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decat valoarea indemnizatiei fixe brute aferente intregului exercitiu financiar, conform propunerilor din Raportul C.N.R. nr. 10853/ 19.03.2019.

9. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 11.06.2019 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), respectiv ex date 10.06.2019.

10. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 23.04.2019 (24.04.2019)

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS