Convocare AGOA 23(24).12.2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 20 noiembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 23 (24) decembrie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei)

 

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 23 (24) decembrie 2019.

 

Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este  12 decembrie 2019.

 

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 22 noiembrie 2019 la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu InvestitoriiAdunarea Generala a Actionarilor.

 

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobata in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 19 noiembrie 2019. Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

 

Anexat:

 

Convocatorul AGOA la data de 23 (24) decembrie 2019

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 42 din  19 noiembrie 2019

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

-------------------------------------------------

C O N V O C A T O R

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 385.422.400 lei (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

 

 

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 23 decembrie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1      Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. in functie la data adunarii generale a actionarilor

 

Punctul 2      Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A.

 

Punctul 3      Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru o perioada de 4 (patru) luni incepand cu data numirii

 

Punctul 4      Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie nou alesi, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011

 

Punctul 5      Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu noii membrii ai Consiliului de Administratie

 

Punctul 6      Mandatarea unei persoane sa semneze, in numele actionarilor, contractul de mandat cu noii membrii ai Consiliului de Administratie

 

 

Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 12 decembrie 2019 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.                       

 

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 22 noiembrie 2019, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania,  cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga). Registratura ROMGAZ este deschisa in fiecare zi lucratoare, precum si in ziua de sambata, 21 decembrie 2019, si duminica, 22 decembrie 2019, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.                                                                                                                                                         

 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor, la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga), incepand cu data de 22 noiembrie 2019, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliul si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu.

 

Actionarii pot face propuneri de candidati pentru alegerea de administratori provizorii ai Consiliului de administratie al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., cu mentiunea ca propunerea de candidati trebuie sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 

a)      sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in  cazul in care propunerea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care propunerea de candidati este formulata de un actionar, persoana juridica;

b)     dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;

c)      dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;

d)     sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

e)      sa indice pentru fiecare candidat, in parte, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala;

f)       sa aiba anexat CV –ul candidatilor, in limba romana sau in limba engleza;

g)      sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [email protected], pana la data de 9 decembrie 2019, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019”.

 

Incepand cu data de 10 decembrie 2019, Lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

 

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii:

 

a)      introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;

b)     supunerea spre aprobarea AGOA  a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

 

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 

a)      sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului/actionarilor, in  cazul in care cererea este formulata de unul sau mai multi actionari persoane fizice, si/sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului/actionarilor si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de unul sau mai multi actionari, persoane juridice;

b)     dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor legali, care formuleaza cererea in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

c)      dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului/reprezentantilor conventionali, persoane fizice, si/sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului/actionarilor si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentantilor conventionali ai actionarului/actionarilor, persoane juridice, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

d)     sa cuprinda solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;

e)      sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;

f)       sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

g)      sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGOA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

h)     sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [email protected], pana la data de 9 decembrie 2019, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019”.

                           

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA  a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 

a)      sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in  cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;

b)     dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

c)      dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

d)     sa cuprinda solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi;

e)      sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

f)       sa aiba anexat proiectul/proiectele de hotarari care se solicita a fi supuse spre aprobarea AGOA si, dupa caz, imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi, in numele si pe seama actionarului/actionarilor;

g)      sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [email protected], pana la data de 9 decembrie 2019, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019”.

 

Incepand cu data de 11 decembrie 2019, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum si cele privind supunerea spre aprobarea AGOA  a unor proiecte de hotarare, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

 

Actionarii Societatii pot adresa intrebari si solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

 

Cererea prin care se solicita raspuns la intrebarile adresate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 

a)      sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in  cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;

b)     dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

c)      dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza cererea, in numele si pe seama actionarului;

d)     sa cuprinda solicitarea de raspuns, la intrebarile formulate, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, si indicarea intrebarilor pentru care se solicita raspuns;

e)      sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;

f)       dupa caz, sa aiba anexat imputernicirea in baza careia reprezentantul conventional formuleaza cererea de raspuns la intrebarile adresate in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, in numele si pe seama actionarului;

g)      sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [email protected], pana la data de 19 decembrie 2019, ora 15:30 (ora Romaniei).  Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019”.

 

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:

 

i)       personal – vot direct;

ii)     prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;

iii)   prin corespondenta.

Pentru a asigura caracterul secret al votului privind revocarea si alegerea administratorilor, conform prevederilor legale, votul pentru revocarea si alegerea administratorilor provizorii va fi exprimat de de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte, de cele folosite pentru exprimarea votului pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi. 

 

Formularul de imputernicire speciala pentru revocarea si alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie:

 

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 10 decembrie 2019, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga);

b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii; 

c)      va fi completat si semnat, de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

 

Formularul de imputernicire speciala pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor:

 

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 22 noiembrie 2019, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga);

b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii; 

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

d)     va fi completat si semnat, de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

 

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

 

In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

 

a)      in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;

b)     institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
 

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 22 decembrie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019”.

 

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise, catre Societate, si prin e-mail la adresa de e-mail [email protected] cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22 decembrie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei).

 

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi si prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie certificata de conformitate cu originalul, in masura in care actionarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, in termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbarii acestuia.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

 

Buletinul de vot prin corespondenta pentru revocarea si alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, in functie la data adunarii generale a actionarilor:

 

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 10 decembrie 2019, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga);

b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii.

 

Buletinul de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor:

 

a)      poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 22 noiembrie 2019, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga);

b)     va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;

c)      va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

 

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail [email protected], pana la data de 22 decembrie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019”.

 

In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de imputernicire speciala si modelul de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga), incepand cu data de 11 decembrie 2019.

 

Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 22 decembrie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a voturilor valabil exprimate, in AGOA.

 

In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii  ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi initiala, pentru care au fost emise, si care se regasesc, in continuare, pe ordinea de zi completata/actualizata.

 

Accesul, in sala de sedinta, a actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, dupa cum urmeaza:

 

a)      in cazul actionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;

b)     in cazul reprezentantuluil egal al actionarului, persoana  juridica, pe baza actului de identitate si a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, persoana juridica;

c)      in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

 

In cazul in care la data primei convocari a AGOA, respectiv 23 decembrie 2019, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGOA, atunci AGOA este convocata pentru data de 24 decembrie 2019, la ora 13:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi, respectiv 12 decembrie 2019.

 

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea sedintei AGOA, din data de  23 decembrie 2019, vor fi completate de prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.

 

In caz de conflict intre regulile stabilite prin prezentul convocator si prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile intreprinderilor publice ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.

 

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct, de la actionari si/sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizarii si desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 23 decembrie 2019, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sedintei si cu ocazia desfasurarii sedintei, si pentru stabilirea hotarilor adoptate, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in sedinta din data de 23 decembrie 2019.

 

Informatii suplimentare, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale actionarilor si reprezentantilor actionarilor, persoane fizice, se pot obtine consultand Nota informativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postata pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga), pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 23 decembrie 2019.

 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 374 401643 si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

H O T A R A R E A   NR. 42/ 2019

a Consiliului de Administratie al  Societatii Nationale de Gaze Naturale

„ROMGAZ” - S.A. Medias,

luata in sedinta din data de 19 noiembrie 2019

 

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.  adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E:

 

Articol unic

In temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administratie decide urmatoarele:

 

a)            Aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SNGN  ROMGAZ SA, pentru data de 23 decembrie 2019, ora 13:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte.

 

b)            Stabileste data de 24 decembrie 2019, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in cazul in care, la data de 23 decembrie 2019, ora 13:00,  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine.

 

c)             Stabileste data de 12 noiembrie 2019 ca data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23 decembrie 2019 si de a vota in cadrul acesteia.

 

d)            Aproba ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23 decembrie 2019:

 

„Punctul 1       Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. in functie la data adunarii generale a actionarilor

 

Punctul 2        Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A.

 

Punctul 3        Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru o perioada de 4 (patru) luni incepand cu data numirii

 

Punctul 4        Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie nou alesi, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011

 

Punctul 5        Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu noii membrii ai Consiliului de Administratie

 

Punctul 6        Mandatarea unei persoane sa semneze, in numele actionarilor, contractul de mandat cu noii membrii ai Consiliului de Administratie”

 

e)     Imputerniceste pe Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGOA care va avea loc in data de 23 decembrie 2019.

 

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA