Convocare AGOA 27(30).09.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 32248/ 12.08.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 25/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

12.08.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 27.09.2019 (prima convocare)/ 30.09.2019 (a doua convocare), ora 10:00

 

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 12.08.2019, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 27.09.2019 (prima convocare)/ 30.09.2019 (a doua convocare).

 

A.G.O.A. este convocata pentru data de 27.09.2019 (prima convocare)/ 30.09.2019 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 17.09.2019. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 17.10.2019, stabilirea datei de 16.10.2019 ca ex-date aferenta A.G.O.A. 

 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2019 (perioada ianuarie - iunie 2019), intocmit in conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ p si art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, insotit de Situatiile financiare la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019 in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 si cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara”, precum si de Raportul de revizuire a situatiilor financiare interimare intocmit de auditorul financiar BDO Audit SRL.

3. Numirea firmei BDO Audit S.R.L. Bucuresti in calitate de auditor financiar al societatii CONPET S.A. si stabilirea duratei contractului de servicii de audit financiar pentru o perioada de 3 ani incepand cu data numirii acestuia de catre A.G.O.A., respectiv pentru anii 2019, 2020 si 2021.

4. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii CONPET S.A., durata mandatului fiind de la data hotararii A.G.O.A. si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de Administratie (21.08.2022, inclusiv).

5. Aprobarea contractului de mandat ce se va incheia cu noul membru in Consiliul de Administratie.

6. Aprobarea desemnarii reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului.

7. Prezentarea Notei de Informare nr. 31335/ 05.08.2019 catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor privind prescriptia dreptului actionarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2015, neridicate pana la data de 31.07.2019.

8. Aprobarea datei de inregistrare 17.10.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 16.10.2019.

9. Imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii administratorului, auditorului financiar si prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. convocata pentru data de 27.09.2019 (30.09.2019).

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS