Convocarea AGEA pentru 29/30.01.2019

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 4976/7.12.2018

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

              Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

              Fax: 021- 659.60.51

              BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

              Fax: 021- 256.92.76

De la:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 07.12.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni

 

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului Bursei privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29/30 ianuarie 2019 (Convocator atasat)

 

Consiliul de Administratie al Societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuareSocietatea”), reunit in sedinta din data de 7 decembrie 2018, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a  Actionarilor Societatii in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 29.01.2019 (prima convocare), de la ora 10:00 a.m., respectiv in data de 30.01.2019 (a doua convocare), de la ora 10:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 17.01.2019, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.        Aprobarea participarii BVB, in calitate de actionar fondator, la infiintarea unei societati pe actiuni conform prevederilor Legii nr. 31/1990, in vederea autorizarii si functionarii sale ca si contraparte centrala (denumita in continuare „CCP”)conform prevederilor Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) nr. 3/2013 privind autorizarea si functionarea contrapartilor centrale si ale Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, in urmatoarele conditii:

 

(i)   plan de afaceri initial: in forma prezentata actionarilor in materialul de informare publicat pe site-ul BVB, sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor;

(ii)   obiect principal de activitate: „efectuarea de operatiuni de compensare constand in procesul de stabilire a pozitiilor, inclusiv calculul obligatiilor nete si de asigurare a disponibilitatii instrumentelor financiare, a fondurilor banesti sau/si a ambelor pentru acoperirea expunerilor rezultate in urma acestor pozitii, precum si alte servicii si alte activitati legate de compensare si operarea sistemului de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare,” CAEN “Alte intermedieri financiare n.c.a.” (cod 6499); clasele de instrumente pentru care CCP va furniza servicii si activitati de compensare vor fi stabilite de Consiliul Bursei in functie de discutiile cu actionarii cooptati si nevoile pietei/perspectivele de dezvoltare ale CCP;

(iii)    aportul BVB la capitalul initial al CCP: maximum 10 (zece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului)suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP;

(iv)   capitalul social initial total al CCP: minimum 16 (saisprezece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului); suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP;

(v)  imputernicirea Consiliului Bursei si a Directorului General al BVB pentru a decide (conform celor de mai jos), respectiv a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru infiintarea si autorizarea CCP, precum si, dar fara a se limita la:

 

   (a) Identificarea/selectarea co-actionarilor din cadrul CCP, intr-un termen de maxim 3 (trei) luni de zile de la data prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; Directorul General al BVB va propune fundamentat Consiliului Bursei unul sau mai multi co-actionari, urmand ca acesta din urma sa decida asupra cooptarii lor si incheierii documentatiei contractuale/de asocierere relevante;

(b)   Negocierea si incheierea cu co-actionarii CCP selectati conf. pct (a) de mai sus a actelor juridice considerate necesare sau recomandabile pentru a reglementa corespunzator co-participarea in CCP si modul de functionare al CCP (ex: Acorduri de Principiu/Memorandumuri de Intelegere, Acorduri ale Actionarilor, Actul Constitutiv al CCP etc.); Directorul General al BVB va negocia cu acei co-actionari aprobati de Consiliul Bursei conf. pct. (a) de mai sus documentatia contractuala relevanta asocierii in cadrul CCP si o va supune aprobarii Consiliului Bursei inainte de semnare;

(c)   Aprobarea valorii finale a aportului BVB la capitalul social initial al CCP si a valorii finale a capitalului social initial al CCP, in limitele de la pct. (iii)-(iv) de mai sus, aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BVB; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului BVB o propunere fundamentata in acest sens;

(d)   Aprobarea claselor de instrumente pentru care CCP va furniza servicii si activitati de compensare conform pct.(ii) de mai sus; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere fundamentata in acest sens;

(e)    Stabilirea sistemului de administrare al CCP (unitar sau dualist), sediului CCP, precum si a oricaror altor prevederi ale Actului Constitutiv al CCP, aprobarea propunerilor din partea BVB pentru primul Consiliu al CCP (de Administratie, respectiv de Supraveghere – dupa caz) precum si a tuturor membrilor acestuia, aprobarea primului auditor financiar al CCPDirectorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei propuneri motivate in legatura cu aceste aspecte;

(f)    Selectarea si aprobarea solutiei tehnice/IT pentru sistemul de compensare/decontare a operatiunilor cu instrumente ce va fi utilizat de CCP si a companiei care va gazdui (host) solutia aleasa; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei propunerea in legatura cu acest aspect.

(g) Semnarea/emiterea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari, declaratii necesare sau utile catre orice entitati relevante in vederea infiintarii CCP si/sau autorizarii CCP de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ca si contraparte centrala conform Regulamentului ASF nr. 3/2013 (in ceea ce priveste chestiunile ce tin de BVB in calitate de actionar al CCP); in acest sens, Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere privind momentul efectuarii de BVB a varsamintelor la capitalul social initial al CCP si al depunerii la Oficiul Registrului Comertului a documentatiei de infiintare a CCP.

 

2. Mandatarea Directorului General al BVB pentru a coordona aspectele operationale aferente selectiei co-actionarilor in CCP, infiintarii CCP si autorizarii CCP ca si contraparte centrala conform Regulamentului ASF nr. 3/2013 (in ceea ce priveste aspectele ce tin de BVB in calitate de actionar al CCP), a reprezenta in acest scop BVB in fata tuturor entitatilor relevante, incluzand si fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, instante, ASF si a emite si transmite acestora orice documente, notificari, solicitari, declaratii necesare sau utile in acest scop; Directorul General va raporta lunar precum si oricand la cererea Consiliului Bursei detalii cu privire la situatia proiectului; Directorul General al BVB va inainta spre aprobarea Consiliului Bursei o propunere privind momentul efectuarii de BVB a varsamintelor la capitalul social initial al CCP si al depunerii la Oficiul Registrului Comertului a documentatiei de infiintare a CCP; Directorul General va avea dreptul de a subdelega aspecte operationale/administrative, precum si de a reprezenta BVB in fata tertilor relevanti in legatura cu infiintarea si autorizarea CCP.

 

3. Aprobarea datei de: (i) 15.02.2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 14.02.2019 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate

 

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 29/30 ianuarie 2019 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 11.12.2018, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 29/30 ianuarie 2019 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV a si intr-un ziar de larga raspandire din Bucuresti.

 

Adrian Tanase

Director General