Distribuire dividende neridicate 2016-2017 si dividende cf OUG nr. 29/2017

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 
Nr. 33236/ 21.08.2019

 

 

COMUNICAT

privind distribuirea de catre CONPET S.A. a dividendelor istorice neridicate

aferente exercitiilor financiare 2016 si 2017,

precum si a dividendelor suplimentare distribuite conform OUG nr. 29/2017

 

 

CONPET S.A. anunta plata dividendelor istorice (drepturi ale actionarilor cuvenite si neridicate aferente anilor 2016 si 2017, precum si a dividendelor suplimentare distribuite in temeiul OUG nr. 29/2017) prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank incepand cu data de 12.09.2019 catre actionarii CONPET inregistrati in Registrul Actionarilor la datele de inregistrare prevazute pentru fiecare an in Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

 

Modalitatile de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

                   I.                        Plati prin transfer bancar (in conturi deschise la o banca din Romania) pentru actionarii persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant

 

Incepand cu data prezentului comunicat, actionarii persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita si transmite documentele necesare Depozitarului Central, astfel:

 

1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

 

2. Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

 

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz;

Depozitarul Central verifica documentatia transmisa de actionari iar in cazul in care documentatia nu este complete, solicita completarea acesteia.

Formularele de colectare cod IBAN se vor trimite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

 

                II.                        Plati in numerar pentru actionarii persoane fizice nereprezentati de un Participant

 

Pentru actionarii nereprezentati de un Participant, persoane fizice, care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punerea la dispozitie de catre CONPET a sumelor cuvenite, prin intermediul Depozitarului Central, la unitatile CEC Bank SA din intreaqa tara.

Agentul de plata va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila (conform Legii nr. 70/2015, sumele eliberate catre beneficiari sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi).

 

Dividendele se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional astfel:

§  orice plata efectuata la ghiseu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv Sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective;

§  in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (CNP). Identificarea actionarilor in evidenta se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat CNP. Daca actul de identitate nu are inscris CNP-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont eliberat de Depozitarul Central SA avand inscris CNP-ul.

§  in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata sumelor de bani se face in baza pasaportului.

§  in cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani plata dividendelor se face prin tutore/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: cerficatul de nastere al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP-ul+1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui +1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  in cazul actionarilor nereprezentati de Participant persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP-ul+1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului +1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  in cazul actionarilor persoane fizice nereprezentati de Participant care nu se prezinta personal la ghiseu, ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face

prin Imputernicitul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu

originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

§  documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz;

§  Situatii exceptionale

 

Nu se va efectua plata Sumelor de bani la ghiseu in urmatoarele cazuri:

-catre actionarii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata CEC Bank si primite de la CONPET S.A., acestia urmand a fi indrumati catre CONPET S.A.;

-catre mostenitorii actionarilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi in Fisier. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central;

- actionarii nereprezentati de Participant care au de ridicat sume mai mari de 10.000 lei, vor efectua demersurile necesare pentru incasarea acestor sume prin virament.

 

Obligatia de plata a dividendelor istorice nete cuvenite actionarilor CONPET S.A. este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la Data platii (data aprobata pentru fiecare an in Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor), respectiv 20.07.2020 pentru anul 2016, 28.11.2020 pentru dividendele suplimentare distribuite in temeiul OUG nr. 29/2017 si 28.06.2021 pentru anul 2017.

 

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de catre actionari.

 

Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv e-mailul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau intermediarii /reprezentantii acestora, dupa caz, in eventualitatea unor clarificari.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central SA si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii.

Alte detalii privind procesul de distribuire a dividendelor acordate de Societate catre actionarii sai, pot fi obtinute de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro/ Emitenti/Depozitar emitent/ Evenimente corporative/ Plata sume de bani/ Conpet S.A., de pe site-ul www.conpet.ro/ Relatia cu investitorii/ Info Actionari/ Dividende/ Dividende istorice si de la Serviciul Financiar al CONPET S.A., telefon: 0244.401.360, interior 2546, e-mail [email protected] 

 

 

                                                                                                                     Director General

                                                                                                                     Ing. Timur – Vasile CHIS