Hotarare AGA E din 06.03.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 2073/06.03.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 06.03.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.03.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F. Transilvania, convocata pentru datele de 6/7 martie 2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 06.03.2019, ora 10, in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace si, in cadrul unui cvorum de 45,21% din actiunile cu drept de vot, a adoptat urmatoarea hotarare:

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

S.I.F. “Transilvania” S.A. din 6 martie 2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 1 din 06.03.2019, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 204/15.01.2019, in ziarul national Bursa si in ziarul local Transilvania Expres din 15.01.2019 si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 45,21% din actiunile cu drept de vot, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - (1) Se aproba reducerea capitalului social al S.I.F. Transilvania, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 2.184.286,70 lei, de la 218.428.666,40 lei la 216.244.379,70 lei, ca urmare a anularii unui numar de 21.842.867 actiuni proprii dobandite de catre societate in cadrul programului de rascumparare aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017 si se aproba trecerea sumei de 218.428,67 lei din contul de dividende de distribuit in contul alte rezerve – surse proprii de finantare constituite din profit, sume aferente actiunilor proprii ale societatii dobandite in cadrul programului de rascumparare a propriilor actiuni aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017.

(2) Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al S.I.F. Transilvania va avea valoarea de 216.244.379,70 lei, fiind impartit in 2.162.443.797 de actiuni cu o valoare de 0,10 lei/actiune. Art. 7 al Actului Constitutiv se modifica ca urmare a reducerii capitalului social si va avea urmatorul continut:

Art. 7 – Capitalul social subscris si varsat este de 216.244.379,70 lei si este divizat in 2.162.443.797 actiuni nominative.”

Art. 2 – (1) Se aproba un program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni in vederea reducerii capitalului social, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, conform art. 207 alin. (1) lit c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programului - maxim 163.900.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand maxim 7,5% din capitalul social;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim va fi 0,32 lei/actiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 4 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a;

(iv) plata actiunilor rascumparate - din sursele prevazute de lege, respectiv 32.842.800 actiuni vor fi achitate in numerar, din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate si pentru 131.057.200 actiuni vor fi oferite la schimb valori mobiliare din portofoliul Societatii*;

(v) destinatia programului: reducerea capitalului social cu un numar de 163.900.000 actiuni ce reprezinta 7,5% din capitalul social.

(2) Se aproba mandatarea Directoratului pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare prin intermediul unei oferte publice de cumparare, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 56 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*.

*Valorile mobiliare din portofoliul S.I.F. Transilvania oferite la schimb sunt actiunile emise de Societatea COMCM S.A., cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, cod postal 900498, jud. Constanta, Cod fiscal RO 186287, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/613/1991 (134.049.930 actiuni reprezentand 56,7247% din capitalul social al Societatii COMCM S.A. Constanta). In cadrul prospectului intocmit conform Hotararii A.G.E.A. a S.I.F. Transilvania se va mentiona expres ca ofertantul S.I.F. Transilvania ofera la schimb in cadrul programului de rascumparare intregul pachet de actiuni detinut la Societatea COMCM S.A., iar oferta se va inchide cu succes in situatia valorificarii integrale a pachetului de actiuni oferit la schimb (conform principiului „totul sau nimic”); in caz de suprasubscriere alocarea se va realiza „prorata”.

Art. 3 - Se aproba data de 26.03.2019 ca data de inregistrare (ex date 25.03.2019), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate;

Art. 4 – Se imputerniceste dl. Mihai FERCALA, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, redactarea si semnarea actului constitutiv actualizat, dand textelor o noua numerotare si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

Art. 5 - Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Art. 6 - (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 1/06.03.2019, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in A.G.E.A., precum si de Presedintele Directoratului, care a condus lucrarile adunarii generale.

(2) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 4 ale prezentei hotarari a fost urmatorul:

Ordinea

de zi

Total voturi exprimate

Pentru

Impotriva

Abtinere

Anulate

nr. actiuni cu drept de vot

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

art. 1

977.271.655

782.497.082

80,07

185.928.822

19,03

6.828.115

0,70

2.017.636

0,21

art. 2

977.271.655

594.864.426

60,87

374.929.182

38,36

6.270.337

0,64

1.207.710

0,12

art. 3

977.271.655

792.698.415

81,11

180.522.400

18,47

2.989.400

0,31

1.061.440

0,11

art. 4

977.271.655

791.745.369

81,02

181.653.496

18,59

2.788.550

0,29

1.084.240

0,11

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin