Hotarare AGA E din data de 28 mai 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

              Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 28 mai 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

HOTARAREA Nr. 7 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 28 mai 2020

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 28 mai 2020, ora 12.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 72,19682% din capitalul social si 72,19682% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea

 

 

H O T A R A R E:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5 si 6 dupa cum urmeaza:

 

1.            Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba majorarea de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul in natura reprezentat de valoarea unui numar de 17 terenuri pentru care Compania a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate si inaintarea catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a propunerii de desemnare a JPA Audit si Consultanta SRL in calitatea de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea in conditiile legii a aportului in natura care face obiectul majorarii de capital social, conform Notei nr. 12632/02.04.2020.

2. Cu privire la punctul 2.1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Titlul articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                  Articolul 3 Sediul Societatii. Filiale. Sedii secundare.

 

3.  Cu privire la punctul 2.2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alineatul (3) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                  (3) “Transelectrica” are in componenta sa filiale organizate ca societati pe actiuni, respectiv Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica “Opcom” – S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport “Smart” – S.A., Societatea de Formare a Energeticienilor din Romania “FORMENERG” – S.A., Societatea pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport “TELETRANS” – S.A., Societatea Comerciala Filiala “Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice ICEMENERG” – S.A. Bucuresti, Societatea Filiala “ICEMENERG-SERVICE” – S.A. Bucuresti, precum si sedii secundare fara personalitate juridica, pentru activitatile de transport si dispecer, prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv.

 

4.                     Cu privire la punctul 2.3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alineatul (4) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            (4) Societatea poate infiinta si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, unitati teritoriale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in conditiile legii.

5.                     Cu privire la punctul 2.4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Litera f) a alineatului (3) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                  f) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale Societatii, in tara sau in strainatate, (sucursale, unitati teritoriale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).

 

6.                     Cu privire la punctul 2.5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Litera i) a articolului 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            (i) aproba cu acordul Consiliului de Supraveghere infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, unitati teritoriale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).

7.                     Cu privire la punctul 2.6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alineatul 3 al articolului 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                  (3) Conducatorii sucursalelor, unitatilor teritoriale sau ai altor sedii secundare ale Societatii nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea in tranzactii comerciale, decat in conditiile in care capacitatea de reprezentare a fost delegata in mod expres de catre Directorat si doar in limitele de competenta stabilite de Directorat.

 

8.                     Cu privire la punctul 2.7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Alineatul 2 al articolului 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                  (2) Angajarea si concedierea personalului din sucursalele sau unitatile teritoriale ale "Transelectrica" se fac de catre conducatorul sediului secundar in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de catre Directorat.

 

9.                     Cu privire la punctul 2.8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Titlul Anexei nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                  LISTA cuprinzand unitatile teritoriale de transport, operatorii de sistem si filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A.

 

10.                   Cu privire la punctul 2.9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, astfel:

Punctul 1 al Anexei nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. Unitatile teritoriale de transport "Transelectrica"

Nr. crt.

Denumirea Unitatii teritoriale de transport

Localitatea

Sediul

1.

Unitatea Teritoriala de Transport Bacau

Bacau

Str. Oituz nr. 41

2.

Unitatea Teritoriala de Transport Bucuresti

Bucuresti

Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1

3.

Unitatea Teritoriala de Transport Cluj

Cluj-Napoca

Str. Memorandumului nr. 27

4.

Unitatea Teritoriala de Transport Craiova

Craiova

Str. Brestei nr. 5

5.

Unitatea Teritoriala de Transport Timisoara

Timisoara

Str. Piata Romanilor nr. 11

6.

Unitatea Teritoriala de Transport Constanta

Constanta

Bdul. Alexandru Lapusneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin

7.

Unitatea Teritoriala de Transport Pitesti

Pitesti

Str. Fratii Golesti nr. 25 B

8.

Unitatea Teritoriala de Transport Sibiu

Sibiu

B-dul Corneliu Coposu nr. 3

 

11.                   Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba mandatarea Directoratului de a stabili data intrarii in vigoare a modificarilor Actului constitutiv aprobate de catre Adunarea generala extraordinare a actionarilor in vederea reorganizarii Companiei, in cadrul unei perioade de 60 zile calendaristice de la data aprobarii.

 

12.                   Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele Directoratului Companiei, ulterior intrarii in vigoare a modificarilor Actului constitutiv aprobate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor in vederea reorganizarii Companiei, sa semneze in forma prevazuta de lege Actul constitutiv actualizat.

 

13. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 23 iunie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

14. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Catalin NITU, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Catalin NITU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

 

 

Catalin NITU

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat